• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Predaj v angličtine

13/08/18 ,

Angličtina v predaji

Existuje angličtina, ktorá je špecifická pri predaji, dnes si ukážeme malý úryvok z dialógu, kde sa zaoberáme predajom.

Good morning madam. Can I help you ?

Dobré ráno, pani, čo si želáte?

Oh, good morning. Er, I was just looking really.

Dobré ráno. No vlastne som sa len pozerala.

I see you have a sale on.

Vidím, že máte výpredaj.

Do you have any  light Summer dresses ?

Máte nejaké ľahké letné šaty?

Oh yes, madam, we have quite a selection upstairs, if you´d like to follow me, I´l show you.

Ale áno, pani, hore na poschodí máme kolekciu. Ak ma budete nasledovať, ukážem vám ich.

Right.

Dobre.

There we are.

Tu sme.

Do you know your size?

Poznáte svoju veľkosť?

Yes, but it is not for me, it´s present for my daughter, she is size 42.

Áno, ale to nie je pre mňa, je to darček pre moju dcéru, ona má veľkosť 42.

Size 42? Oh well we have a few nice ones here in the sale and over there we have some very nice silk dresses.

Veľkosť 42 ? Máme zopár pekných šiat vo výpredaji a tamto máme veľmi pekné hodvábne šaty.

I think I´ll take this one

Myslím, že si zoberiem tieto.

 

Pre viac informácií si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

Nemčina obchodne

11/08/18 ,

Obchodná korešpondencia v nemeckom jazyku

Zaoberáte sa obchodom a neviete nemecký jazyk, teraz sa naučíme zopár fráz, ktoré by ste mohli použiť pri obchodovaní s Nemcami.

 

Ľutujeme, že Vám nemôžeme podať okamžitú správu. Pre neprítomnosť.

Wir bedauer, daß wir Ihnen nicht sofort Bescheid geben können. Wegen Abwesenheit.

Pretože záležitosť nepočká, prosíme.

Da die Angelegenheit eilt, bitten wir um..

Vzhľadom k naliehavosti prípadu vás prosíme o okamžitú odpoveď.

In Anbetracht der Dringlichkeit dieses Falless bitten wir Sie um sofortige Antwort.

Očakávame vaše ďalšie pokyny.

Wir erwarten Ihre weiteren  Weisungen.

Pokiaľ by tieto pokyny neboli dostatočne jasné, prosíme o správu obratom.

Falls diese Weisungen nicht klar genug sind, bitten wir um umgehende Nachricht.

Navrhujeme  zariadiť túto záležitosť.

Wir schlagen vor, diese Angelegenheit.

Teší nás, že vám môžeme dať túto správu.

Es freut uns, daß wir Ihnen diese Nachricht geben können.

Tým považujeme záležitosť za vyriešenú.

Damit betrachten wir die Angelegenheit als erledigt.

Prosíme, aby ste nás u zákazníka láskavo ospravedlnili.

Doporučujeme vám aby ste sa obrátili na

Wir empfehlen Ihnen, sich an.

Prosíme aby ste zistili, či by mal zákazník záujem.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu  a kontaktujte ma.

Hovoríme spisovne?

10/08/18 ,

Spisovná slovenčina

Veľa slov, ktoré používame nie sú vždy spisovné, dnes sa pozrieme na tie, ktoré hovoríme všelijako a ako by sme ich mali skutočne vyslovovať. Takže poďme na to.

Ospravedlnenie

Žiaci  alebo podaktorí menej pozorní učitelia a profesori hovoria slová omlúvenka, omlúviť sa, tieto slová však boli u nás rozšírené  v dávnejších vekoch, avšak u nás tí vzdelanejší používali už vtedy slová ospravedlnenie, ospravedlniť sa. Teda ak vykonáme niečo čo by sme nemali tak sa niekomu ospravedlníme, prípadne si vypýtame ospravedlnenku  pre učiteľa na hodine.

Ostaršiť

Toto sloveso je utvorené od druhého stupňa prídavného mena starý- starší. Toto sloveso znamená  urobiť niekoho starším a používame ho na vystihnutie deja, že dorastenca preradili predčasne medzi dospelých, používa sa najmä ako prvok športového slangu.

Ovca – oviec

Podstatné meno ovca skloňujeme pravidelne podľa vzoru ulica. Treba však dávať pozor na tvar 2. pádu množného čísla oviec, päť oviec, chov oviec, pastier oviec, nie päť ovcí.

Panelák

Toto podstatné meno je utovorené príponou –ák, k základu panel: je to slangová dubleta dvojslovného termínu panelová stavba resp panelový dom, v hovorovej reči môžeme bez problémov použiť aj termín panelák.

Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Obchodná angličtina

08/08/18 ,

Trošku z obchodnej angličtiny

 

V dnešnom článku si priblížime zopár viet, ktoré môžete použiť v obchodnom styku

 

Platenie ako obvykle

Payment as usual.

Platenie predom.

Payment in advance.

Polovica predom pri udelení objednávky, polovica proti  dokumentom.

Half in advance on placement of order, half angainst documents.

Neodvolateľný akreditív.

An irrevocable letter of credit.

Potvrdený našou bankou.

Confirmed by our bank.

Vyplatitelný proti predložení našich faktúr.

Payable against presentation of our invoices.

Sady originálnych palubných konosamentov.

A set of original on- board bills of landing.

Duplikátu nákladného listu.

A copy of the railway bill.

Osvedčenie o pôvode.

The certifikate of origin.

Sady konzulárnych faktúr.

A set of consular invoices.

Sady colných faktúr.

A set of customs invoices.

Naša ponuka je platná do 3. Marca.

Our offer is valid until 3rd March.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Hot Air Rework Station

06/08/18

AT850D1

soldering iron

  • Closed-loop and MCU zero crossing design for achieving fast heating-up, accurate and stable control.
  • LED screen used to display working temperatures and working states make operations easy.
  • Embedded sensor soldering tools inside iron hand piece to obtain auto-sleep to save energy.
  • Intelligence cooling system and deferred power-off function to extend hot air gun lifespan.
  • Compact unit to save workbench space and eye-pleasing appearance.
  • Intelligent malfunction detection and indications.  soldering tips
  • Conserve a series frequently-used temperature &air flux. Digital control for air flow grades (A25-A99 ). Make normal temperature wind to cool the components.