>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Pravidlá

Pravidlá prispievania

Prevádzkovateľ portálu www.napis.sk týmito pravidlami definuje podmienky, za ktorých môžu členovia redakcie, spolupracovníci portálu a  prispievatelia využívať internetový priestor na portáli www.napis.sk, ktorého náklady finančne zabezpečuje prevádzkovateľ portálu.

Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ textového obsahu portálu, ako aj prevádzkovateľ technického riešenia si vyhradzuje právo:

(a) rozhodnúť o umiestnení ktoréhokoľvek článku, alebo komentára na portáli,

(b) odmietnuť zverejnenie ktoréhokoľvek článku alebo komentára,

(c) prevádzkovateľ technického riešenia upozorňuje prispievateľov na povinnosť prevádzkovateľa média oznámiť príslušným orgánom, resp. poškodeným, také vyhlásenia, texty, prejavy a verejné vyhlásenia, ktoré by spĺňali § 424 trestného zákona podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, § 421 a 422 podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, a takisto § 423 – hanobenie národa, rasy a presvedčenia,

(d) prevádzkovateľ portálu svojou činnosťou sleduje dosahovanie vyrovnaného, poprípade ziskového hospodárenia portálu; pre dosahovanie vyrovnaného resp. ziskového hospodárenia portálu je prevádzkovateľ oprávnený na stránkach napis.sk umiestňovať také reklamy, bannery, tipy a  informácie, z ktorých prevádzkovateľ môže získavať výnos z reklamy; rovnako, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo uzatvárať také zmluvy o obchodnej spolupráci (afiliačné zmluvy, zmluvy o partnerskej spolupráci, zmluvy o partnerstve a podobne), z ktorých prevádzkovateľ portálu získava výnos. V súlade s týmto ustanovením si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo upozorniť zadávateľa reklamy poprípade svojho obchodného partnera poprípade spoločnosť, ktorá je zdrojom výnosu pre prevádzkovateľa, na možnosť nekalého konania prispievateľa, a to podľa obchodného zákonníka.

Pravidlá uverejňovania článkov a komentárov

Ide o pravidlá  uverejňovania textov článkov a komentárov na portáli napis.sk, ktoré sa zaväzuje dodržiavať každý člen Redakcie portálu, a každý autor článku alebo komentára (ďalej len autor), a to od okamihu registrácie v redakčnom systéme, alebo od okamihu vstupu na stránky napis.sk.

Prevádzkovateľom redakčného systému (technického riešenia) je vlastník domény napis.sk.

(1) Každý člen redakcie portálu napis.sk, a každý autor na tomto portáli, sa zaväzuje dôkladne sa oboznámiť a dodržiavať tieto pravidlá  uverejňovania článkov a pridávania komentárov.

(2) Každý článok alebo komentár uverejnený na portáli napis.sk musí spĺňať nasledovné parametre:

-text článku alebo komentára musí byť v slovenskom alebo českom jazyku

-článok alebo text môže obsahovať najviac 2 odkazy na inú webovú stránku. Tieto odkazy musia byť v súlade s ustanoveniami uvedenými v bode (15)

-odporúčaná dĺžka článku je v rozsahu 1-3 normostrany

(3) Uverejnenie každého článku na portáli napis.sk je individuálne schvaľované prevádzkovateľom tejto stránky a spoplatnené sumou 30 € bez DPH. Úhrada požadovanej sumy za článok je vykonávaná na základe faktúry, ktorú autorovi vystaví prevádzkovateľ tohto portálu.

(4) Do piatich dní od vloženia článku prevádzkovateľ portálu napis.sk vystaví autorovi  faktúru na úhradu sumy za uverejnenie článku. Vystavenie faktúry je zároveň potvrdením o schválení článku. Po uhradení tejto faktúry bude článok zverejnený v lehote do 3 dní.

(5) Na portáli napis.sk je možné aj uverejňovanie jednosmerných spätných odkazov. Uverejnenie jedného spätného odkazu je spoplatené sumou 15€ bez DPH.

(6) Každý autor má právo slobodne vyjadrovať svoje názory a to v rámci týchto pravidiel uverejňovania článkov a komentárov.

(7) Autor vo svojich článkoch a komentároch na portáli napis.sk nesmie uverejňovať vyhlásenia, texty a prejavy, ktoré by boli vulgárne, neboli v súlade s dobrými mravmi, poškodzovali občianske a ľudské práva, spĺňali § 424 trestného zákona podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, § 421 a 422 podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, a § 423 – hanobenie národa, rasy a presvedčenia, poškodzovali právo na súkromie, poškodzovali právo na nezverejnenie osobných údajov a poškodzovali subjekty hospodárskej súťaže nekalým konaním podľa obchodného zákonníka.  Autor nesmie zverejňovať nepravdivé informácie a polopravdy, a to hlavne také, ktoré poškodzujú iného.

(8) Za predpokladu dodržiavania zákonov SR a týchto pravidiel uverejňovania článkov a komentárov na tomto portáli autori uverejňujú svoje články a komentáre, v ktorých  predkladajú svoje názory a poprípade kritické alebo pochvalné stanoviská, a zdieľajú svoje skúsenosti s komunitou čitateľov tohto portálu. Autor taktiež svojím  článkom alebo komentárom prijíma to, že na jeho článok alebo komentár môže byť na tomto portáli uverejnený iný názor, ktorý môže byť nesúhlasný alebo oponovať s názorom tohto autora. Týmto sa na portáli napis.sk dosahuje vyvážená diskusia, slobodný tok informácií a voľná výmena názorov.

(9) Autor nesie zodpovednosť za to, aby obsah jeho textov bol v súlade so zákonmi SR.

(10) Autor môže požiadať prevádzkovateľa portálu o uverejnenie jeho e-mailovej adresy, adresy bydliskam pracoviska alebo mena, poprípade môže vo svojom článku či komentári odkazovať na články resp. informácie uverejnené na iných internetových stránkach.

(11) Je zakázané manipulovať s dátumom a časom článku alebo komentára s cieľom vyvolať falošný dojem o skutočnom čase uverejnenia daného textu na portáli. Je zakázané, aby autor manipuloval s dátum uverejnenia článku s úmyslom vylepšiť pozíciu daného textu.

(12) Je zakázané na tomto portáli umiestňovať texty, ktoré sú identické s textom na iných internetových stránkach. Pokiaľ autor zamýšľa uverejniť svoj text, ktorý už uverejnil na inom internetovom médiu, musí tento text výrazne pozmeniť. V prípade, že autor vo svojom článku alebo komentári na tomto portáli uvádza texty z iného média, musí si sám zaopatriť povolenie tohto iného média pre uverejnenie jeho textu. Nehľadiac na ustanovenia tohto odseku, väčšina textov, ktoré autor uverejní na tomto portáli by mala byť pôvodná.

(13) Prevádzkovateľ tohto portálu poskytuje – na svoje náklady- autorovi internetový priestor pre publikovanie jeho textov a technickú podporu. Autor nemá automatický nárok na publikovanie jeho textov na portáli napis.sk. Texty uverejnené na internetových stránkach tohto portálu  sú subjektívnym výberom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ portálu napis.sk nie je povinné informovať alebo uvádzať dôvody uverejnenia alebo neuverejnenia konkrétneho článku alebo komentára. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo odmietať príspevky toho autora, ktorého texty porušujú tieto pravidlá. Rovnako, prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť články a komentáre toho autora, ktorý:

(a) poškodzuje tento portál v iných médiách,

(b) alebo poškodzuje partnerov a zadávateľov reklamy na tomto portáli v iných médiách,

(c) alebo ktorý sa prevádzkovateľovi tohto portálu vyhráža poškodzovaním jeho mena a záujmov portálu v iných médiách. V takomto prípade je prevádzkovateľ tohto portálu oprávnený pristúpiť k vymáhaniu svojich práv súdnou cestou.

(14) Pokiaľ autor článku alebo člen redakcie tohto portálu bude chcieť svoj pôvodný text, uverejnený najskôr na tomto portáli, uverejniť v inom neinternetovom médiu,  musí požiadať o povolenie prevádzkovateľa portálu napis.sk. Pokiaľ autor alebo člen redakcie portálu napis.sk bude chcieť svoj pôvodný text, uverejnený najskôr na tomto portáli, uverejniť na iných internetových stránkach, musí požiadať o povolenie prevádzkovateľa portálu a naviac musí svoje texty, ktoré zamýšľa uverejniť na inom internetovom médiu, výrazne pozmeniť.

(15) Člen redakcie, spolupracovník portálu napis.sk, alebo autor, nemôže uverejňovať pod vlastným menom alebo pod iným menom (odlišným od autora pôvodného textu) cudzí text alebo jeho časť. Tento zákaz platí aj pre texty, ktorých autor nie je známy, ako napríklad texty, o ktorých prispievateľ tvrdí, že ich obdržal od neznámeho autora e-mailom, alebo texty komentárov a príspevkov na iných internetových portáloch, ktoré boli uverejnené pod krycím menom (tzv. nickname). Pokiaľ chce prispievateľ uverejniť podobný príspevok, musí o to požiadať vopred prevádzkovateľa – redakciu.

(16) Člen redakcie, spolupracovník, alebo autor je povinný uvádzať pri prevzatých článkoch zdroj informácie- iné médium; u PR- správ je povinný uviesť to, že ide o PR správu danej spoločnosti; u textov zákonov a európskych direktív (smerníc) je vhodné uvádzať ich platnosť a číslo daného zákona alebo direktívy.

(17) V prípade, že člen redakcie, spolupracovník, alebo autor cituje inú osobu, v zásade by mal mať k takejto citácii súhlas danej osoby; toto sa netýka verejných vyhlásení, ktoré už boli danou osobou publikované pre verejnosť v médiách.

(18) Pokiaľ je zdrojom informácie internetové médium, člen redakcie, spolupracovník, alebo autor môže uviesť internetový odkaz na daný článok alebo informáciu.

(19) Možnosť uvedenia internetového odkazu na článok resp. zdroj informácie na inom médiu, tak ako je definovaná v odst. (17) týchto pravidiel, sa však netýka činnosti z ktorej má daný autor prospech alebo zisk. Je zakázané a je v rozpore s týmito pravidlami, pokiaľ autor vo svojich článkoch alebo komentároch vytvára akékoľvek spätné odkazy (tzv. backlinkovanie) na iné internetové médiá, zverejňovanie reklamy alebo naopak, uverejňovanie komerčne negatívnej protireklamy a podobných príspevkov. Backlinkovanie, umiestňovanie reklamných textov, bannerov, reklamných informácií a reklamných odporúčaní a tipov, texty a príspevky, ktoré sú nosičom reklamného odkazu, tipu, odporúčania, sú v rozpore s týmito pravidlami, okrem prípadov, keď sú povolené prevádzkovateľom portálu napis.sk. Pre potrebu týchto pravidiel sa za komerčne negatívnu protireklamu a podobné príspevky považuje taký text, ktorý nie je pravdivý alebo je polopravdou a ktorý výrazne negatívnym spôsobom poškodzuje činnosť tretej osoby alebo subjektu hospodárskej súťaže s cieľom získať prospech z takejto informácie pre  autora, alebo získať prospech pre spoločnosť, s ktorou autor spolupracuje.

(20) Ochrana autorských práv na obrázky : člen redakcie, spolupracovník, autor nemôže vo svojich textoch používať obrázky z iných internetových stránok alebo obrázky, ku ktorým vlastní autorské práva niekto iný (od koho nemá povolenie pre použitie daného obrázku).

(21) Ochrana pred spamom a obmedzenie kapacity hostingu : člen redakcie, spolupracovník, alebo autor nemôže k svojím textom pripájať súbory s dátovou kapacitou väčšou ako je 2 Mb; pripojenie akéhokoľvek súboru k textu článku alebo komentáru podlieha schváleniu prevádzkovateľa technického riešenia portálu.

(22) Redakcia portálu napis.sk je oprávnená požiadať  autora o vyjadrenie, doplnenie alebo opravu článku alebo komentára alebo o uvedenie zdroja informácie, ktorú autor vo svojom článku alebo komentári uviedol. Pokiaľ v lehote do 7 dní autor neoznámi prevádzkovateľovi portálu dôveryhodný zdroj informácií, a to hlavne v prípade že takáto informácia (a) je prevádzkovateľom portálu považovaná za komerčne negatívnu protireklamu podľa ustanovenia odst. (18), (b) alebo pokiaľ informácia zasahuje do občianskych práv tretej osoby alebo partnera portálu alebo zadávateľa reklamy portálu, (c) alebo pokiaľ informácia autora nesie znaky nekalého súťažného konania podľa obchodného zákonníka, prevádzkovateľ technického riešenia portálu si vyhradzuje právo takýto text odstrániť v najbližšej možnej dobe po uverejnení na stránkach www.napis.sk, alebo takýto text, poškodzujúci práva inej osoby, neuverejniť.

(23) Prevádzkovateľ portálu napis.sk a členovia jeho redakcie si vyhradzujú právo reagovať na blogy, komentáre a príspevky jednotlivých bloggerov a prispievateľov do diskusných fór.

Zakázané praktiky na portáli www.napis.sk

(1) Prevádzkovateľ portálu napis.sk zakazuje bloggerom a prispievateľom používať nižšie definované praktiky:

-texty obsahujúce vulgarizmy v akomkoľvek jazyku alebo v akomkoľvek obraze,

-texty, ktorých autorom nie je sám autor, s výnimkou takých textov, ktoré sú  individuálne povolené redakciou,

-veľmi krátke texty s malou informačnou hodnotou,

-texty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku

-texty článkov a komentárov, ktorých jediným dôvodom je reklamný odkaz. Príklad nepovolenej praktiky : „Pozrite sa na www.nazov-firmy.sk/produktABC, je tam dobrý Produkt ABC“.

-politické vyhlásenia, logá a programy politických strán,

-texty, ktoré nie sú v súlade so zákony SR,

-texty, odkazujúce na erotické, pornografické a iné stránky podobného zamerania alebo propagujúce služby tohto typu,

-spamy,

-reklamné texty pre deti a mládež do 15 rokov veku,

-texty, propagujúce finančné zbierky, s výnimkou tých, ktoré boli povolené prevádzkovateľom portálu,

-texty s titulkami (nadpismi, názvami článku alebo príspevku), ktorých cieľom je oklamanie čitateľov portálu prilákaním ich pozornosti (ide hlavne o texty, ktorých titulok má za cieľ prilákať pozornosť a vôbec nesúvisí s textom príspevku resp. článku),

-texty komentárov, ktoré vôbec nesúvisia s daným článkom, témou, alebo inými komentármi na danej podstránke portálu a ktorých jediným dôvodom je reklama,

-texty, ktorých obsahom je predovšetkým  článok alebo komentár iného autora – na portáli napis.sk nebudú uverejňované úvahy zosmiešňujúce iných  autorov a taktiež nie vulgárne napádanie iných autorov textov na portáli,

-opravy a doplnenie k predchádzajúcim blogom a komentárom, pokiaľ tieto opravy a doplnenia majú nízku alebo žiadnu informačnú hodnotu,

-experimenty, žarty a prieskumy typu “chcem vyskúšať že koľko ľudí klikne na tento odkaz“,

-texty a odkazy generované robotom,

-vyhrážajúce sa vyhlásenia a vyhrážajúce sa odkazy,

-odkazy a informácie pre známych, priateľov, príbuzných.

Autori a komerčné informácie

(1) Autor na portáli napis.sk nemôže propagovať svoje vlastné komerčné aktivity, alebo komerčné aktivity, v ktorých má zištný záujem, a to ani skrytou formou. Výnimkou je zverejnenie reklamy podľa obchodných podmienok portálu a podľa podmienok uverejňovania reklamy na portáli napis.sk.

(2) Autor nemôže prijímať hmotný alebo finančný dar alebo odmenu za pozitívnu zmienku o spoločnosti alebo produkte cudzej firmy. Výnimkou je zverejnenie reklamy podľa Obchodných podmienok portálu a podľa podmienok uverejňovania reklamy na portáli napis.sk.

(3) Autor môže propagovať aktivity alebo produkty vlastnej spoločnosti alebo spoločnosti, s ktorou spolupracuje, len za podmienok stanovených v obchodných podmienkach portálu a podľa podmienok uverejňovania reklamy na portáli napis.sk a to za predpokladu, že uvedie svoje pravé meno a priezvisko a spoločnosť, ktorú zastupuje, a to v prípade, že sa na takomto zverejnení propagácie (reklamy) dohodne s prevádzkovateľom portálu napis.sk.

(4) Autor nemôže predávať reklamu na svojom blogu alebo vo svojich príspevkoch bez výslovného a predchádzajúceho povolenia prevádzkovateľa portálu. Tento zákaz platí i pre barterovú reklamu.

Vzťah autora k prevádzkovateľovi portálu napis.sk

(1) Medzi autorom a prevádzkovateľom portálu nevzniká pracovnoprávny vzťah a ani právny vzťah obchodného zastúpenia podľa obchodného zákonníka.

(2) Autor nemá právo sa vydávať, a to ani skrytou formou, za prevádzkovateľa, redaktora alebo spolupracovníka portálu napis.sk, pokiaľ ním aj v skutočnosti nie je. To, kto je členom redakcie portálu určuje prevádzkovateľ technického riešenia a vlastník portálu.

(3) Pokiaľ autor chce odstrániť svoj príspevok alebo text z internetových stránok portálu napis.sk,  musí kontaktovať správcu portálu napis.sk na emailovej adrese redakcia@napis.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Máte nejaké otázky na nás ohľadom stránky www.napis.sk?

Ak áno, kontaktujte nás na uvedenej emailovej adrese: redakcia@napis.sk

Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky.

Pekný a úspešný deň vám praje celý tím portálu www.napis.sk.