Rozbor básne

Výklad básne

Predstavte si že máte túto báseň pred sebou a spolu si ju teraz rozoberieme dopodrobna.

Milan Rúfus : Kontemplácia

(Ľuďom, ktorých mám rád)

Kompozícia

Formálne signály

Nadpis- kontemplácia – rozjímanie

Ľuďom, ktorých mám rád – adresuje známym ľuďom, ktorý ho pochopia

Báseň nemá rytmus ale graduje až do konca

Celá báseň je bez viazaného rýmu, v určitých častiach sú náznaky viazaného rýmu, záver je v striedavom rýme.

Na začiatku vyčlenené slovo : Vek – uvádza  tematický celok 1. časti básne.

Básnik používa presah

 

Tematické signály

Autor vo viacerých častiach používa rozkazovací spôsob

Báseň je vnútorným dialógom autora

 

Jazykové prostriedky

Inverzia : ohňom veselým

Epiteton : stádo zahnané

Metafora : vek chvíľkou preťatý

Personifikácia : vomne duša zvracia

Prirovnanie : jak more Mojžišovo

Anafora :

To nie je báseň

to je výron krvi.

To nie sú slová

to vo mne duša zvracia.

Epifora : Znej !

Búrkou zvuč a znej !

Epizeuxa : dní, dní

Anastrofa : nuž, ústa, spievajte

Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove

 

Ak sa chcete dozvedieť viac či už literatúry alebo aj slovenčiny tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu  a kontaktujte ma.

 

Related Post