Slovenský jazyk

Skladba – syntax

V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto problematika je dosť  široká.

Začnime teda.

Syntax  sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

  1. syntagmatické (syntagmy, sklady)
  2. vetné
  3. polovetné
  4. súvetné

Rozlišujeme  :

  1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)
  2. určovacie vzťahy ( determinácia)
  3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

 

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov)  alebo spôsobov (zhoda, väzba, primkýnanie).

Syntagma  je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie  dvoch plnovýznamových slov vo vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1 základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

  1. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.

 

Ak sa chcete naučiť viac, prípadne sa aj niečo naučiť tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Related Post