Určovanie času v nemčine

 

Wie spät ist es ?

 

Koľko je hodín       ?

 

Es ist Mittag, Mitternacht.

 

Je poludnie, polnoc.

 

Ein Uhr.

Jedna hodina.

Ein Uhr zehn.

Jedna hodina a desať minút.

 

In zehn minuten viertel zwei.

 

Za desať minút štvrť na dve.

 

Ein uh funfzehn.

 

Jedna päťnásť.

 

Viertel zwei.

 

Štvrť na dve.

Ein uhr zwanzig.

Jedna hodina dvadsať.

 

Zehn minuten vor halb zwei.

 

Za desať minút pol druhej.

 

Ein uhr dreiβig.

 

Jedna hodina tridsať.

 

Halb zwei.

 

Pol druhej.

 

Zehn minuten vor drei vietel zwei.

 

Za desať minút tri štvrte na dve.

 

In zehn minuten zwei.

 

Za desať minút dve.

Zwei uhr.

 

Dve hodiny.

 

Zehn uhr abends.

 

Desať hodín večer.

Halb eins morgens.

 

Pol jednej ráno.

Ak sa chcete dozvedieť viac z nemčiny, tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu  a kontaktujte sa s lektorom, ktorý učí nemčinu.

 

 

 

 

 

 

 

Related Post