Modálne slovesá

Modal verbs – Modálne slovesá

Both English and Slovak have modal verbs, i.e, verbs which express the modal circumstances concerning the verb that follows. i. e. whether it is a voluntary action, an indispensabblity or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak has that following modal verbs.

Chcieť – to want : chce študovať

Smieť – to be allowed/ permitted : smie fajčiť

Môcť – to be allowed : môžem pracovať

-to be willing: môžem ti pomôcť

Musieť- to have to : musia čítať

Vedieť – to be aware of, to know : viem, kde je

-to be able to: vedia spievať

 

Chcieť                                 smieť                     môcť                    musieť                vedieť

(I) chcem                            smiem                  môžem                 musím                viem

(You )chceš                        smieš                    môžeš                   musíš                 vieš

(He ) chce                           smie                      môže                    musí                   vie

(we) chceme                     smieme                môžeme              musíme              vieme

(you, pl) chcete                 smiete                  môžete                musíte                 viete

(they) chcú                         smú                      môžu                     musia                  vedia

 

If you want to learn more from Slovak language just have a look at my website http://www.filip-en.eu and contact me.

 

 

 

 

 

Related Post