Doučovanie slovenčiny a literatúry

Literárne druhy

V dnešnom článku si povieme čo sú to literárne druhy a ako ich charakterizujeme.

Literárny druh je nadradeným pojmom pre jednotlivé žánre, literárne druhy sa zakladajú na lyrickej, epickej a dramatickej povahe textu a poznáme tri základné a sú to lyrika, epika a dráma.

Lyrika

Je charakteristická viazanou formou reči, konkrétna báseň vyjadruje jednu základnú myšlienku, jeden silný zážitok z viacerých hľadísk, lyrický text sa realizuje básnickými vyjadrovacími prostriedkami, autora v nej zastupuje lyrický subjekt.

Epika

Je najrozšírenejší literárny druh, prevláda v nej rozprávanie, zakladá sa na deji, rozprávaní príbehu, typická je časová následnosť a postupnosť, má veršovanú aj prozaickú podobu, autora v nej zastupuje rozprávač.

Môžeme hovoriť o troch typoch epiky:

veľká (epos, román)

stredná ( novela, humoreska, poviedka)

drobná (bájka, báj, rozprávka, povesť, legenda, vtip )

Dráma

V širšom význame  pomenúva osobitný literárny druh rovnocenný s lyrikou a epikou, v užšom význame je názvom pre samostatný dramatický žáner ( môže ísť o tragédiu alebo komédiu).

Má dialogickú formu, dramatický text je zväčša určený na divadelnú realizáciu, dej sa má odohrávať pred očami divákov, nie je v nej rozprávač, predstavuje situáciu v prítomnosti, teda sa tu  preferuje prítomný čas, pomáha si skokmi v čase, ktoré uskutočňuje prostredníctvom obrazov a dejstiev.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac zo slovenčiny a literatúry tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Related Post