Doučovanie

Dnes si povieme ako sa dá  rozšíriť slovná zásoba odvodzovaním slova a vytváraním viet. Najorv sme si vypísali slová, ktoré sa niečím podobajú, teda majú spoločný základ a potom si z nich napíšeme vety.

Trabajar – pracovať,Trabajo- on pracuje, El/un trabajo – práca, Trabajador – pracovitý ,El/un trabajador – pracovník,Los trabajadores – pracovníci, Los trabajadores del campo – poľnohospodárski pracovníci,Trabajar la tierra – obrábať pôdu,Trabajo fijo- stála práca, Oferta de trabajo – pracovná ponuka

Metodos de trabajo – pracovné metódy

Puestos de trabajo – pracovné miesta

María es muy trabajadora . Mária je veľmi pracovitá.

Tengo un trabajo interesante. Mám veľmi zaujímavú prácu.

Trabajan todos los días ? Pracujú celé dni ?

Juan trabajo mucho. Juan veľa pracuje.

Juan es muy trabajador. Juan je veľmi pracovitý.

María es una mujer trabajadora. Mária je pracovitá žena.

Ellos son trabajadores del campo. Oni sú poľnohospodárski pracovníci.

Mi hermano tiene en trabajo fijo. Môj brat má stálu prácu.

Mi padre trabaja la tierra . Môj otec obrába pôdu.

Recibimos una oferta de trabajo. Dostali sme pracovnú ponuku.

Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

Related Post