Doučovanie

Informačný slohový postup.

Dnes si povieme niečo o útvaroch informačného slohového postupu, charakterizujeme si úradný list a inzerát.

Oficiálny/ úradný list

Zaraďujeme ho do informačného a opisného slohového postupu.

Píšeme ho na listový papier formátu A4 v textovom editore. Má formálny, neosobný charakter, spravidla nemá oslovenie. Výnimku tvoria úradné  listy určené konkrétnej osobe.

Hlavné časti úradného listu sú:

Meno a adresa odosielateľa – píšeme v záhlaví listu

Miesto a dátum – uvádzame vpravo

Adresa prijímateľa – nachádza sa vľavo

Oslovenie, píšeme za ním výkričník alebo čiarku

Jadro listu

Záver, pozdrav, vlastnoručný podpis

Inzerát

Z latinského insertare- vsunúť, vložiť, je to veľmi krátky útvar, ktorým sugestívne oznamujeme možnosť transakcie obchodného alebo spoločenského charakteru (kúpa, predaj, sprostredkovanie, poskytnutie služby). Je to platené oznámenie v tlači. Má textovú, grafickú úpravu, prípadne obidve súčasne.

Inzerát môžeme nájsť na rôznych miestach, napríklad vo vývesných tabuliach, na vstupných bránach domov, zástavkách autobusov, v priestoroch prostriedkov verejnej dopravy.

Využíva výrazové prostriedky publicistického štýlu( aktuálnosť, módne slová ), administratívneho štýlu (prináša veľa detailov na malom priestore), využíva skratky (tel.- telefón, VŠ – vysoká škola, abs.- abstinent – neoficiálna skratka), menné vyjadrovanie (je platenou prácou), termíny ( brzdový valec, rozvody) a hovorového štýlu.

O úspechu inzerátu často rozhoduje príťažlivý titulok, napríklad Práca na doma, Kúpim nehnuteľnosť, Poskytujem ubytovanie.

Inzercia v rozhlase a televízií sa nazýva reklama.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si kliknite na moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Related Post