>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: anglický jazyk

Vzdelávanie, , ,

Angličtina pre samoukov

Témy článkov sú volené tak, aby zodpovedali bežným hovorovým situáciám. Text býva zväčša vo forme dialógu, ktorý môže slúžiť ako vzor pre vlastnú konverzáciu. Články sú písané hovorovou angličtinou a obsahujú rad frazeologických väzieb, ktoré vychádzajú z danej situácie a zo slovnej zásoby článku, ako i príklady na gramatické javy preberané v príslušnej lekcii. Výslovnosť vlastných mien z lekcie je uvedená pod textom. Neznáme výrazy lekcie sú pre lepšiu orientáciu zaradené abecedne. Výslovnosť je vždy uvedená v hranatých zátvorkách. Dôležité väzby sú zahrňujú frazeologické väzby, spoločenské zvraty a predložkové spojenia