Angličtina pre samoukov

Témy článkov sú volené tak, aby zodpovedali bežným hovorovým situáciám. Text býva zväčša vo forme dialógu, ktorý môže slúžiť ako vzor pre vlastnú konverzáciu. Články sú písané hovorovou angličtinou a obsahujú rad frazeologických väzieb, ktoré vychádzajú z danej situácie a zo slovnej zásoby článku, ako i príklady na gramatické javy preberané v príslušnej lekcii. Výslovnosť vlastných mien z lekcie je uvedená pod textom.
Neznáme výrazy lekcie sú pre lepšiu orientáciu zaradené abecedne. Výslovnosť je vždy uvedená v hranatých zátvorkách.
Dôležité väzby sú zahrňujú frazeologické väzby, spoločenské zvraty a predložkové spojenia príslušnej lekcie, rozšírené o ďalšie príklady.
Výslovnosť a pravopis.
V tejto časti nájdete vysvetlenie týkajúce sa výslovnosti, intonácie, prízvuku ap., ktoré sú vždy spojené s precvičovaním príslušných javov.
Gramatické vysvetlenia sa podávajú tak, aby boli zrozumiteľné i tým, ktorí nemajú teoretické vedomosti o slovenskej gramatike.
Pri každom cvičení je návod a vzor. Prekladové cvičenia sú vypracované v Kľúči. Aj niektoré ťažšie cvičenia, najmä z prvých lekcií, nájdete vypracované v Kľúči.
K učebnici je pripojený Kľúč. V jeho prvej časti nájdete prepis výslovnosti textov 2. – 5. lekcie, slovenské preklady textov prvých ôsmich lekcií, ďalej vypracované niektoré ťažšie cvičenia a všetky preklady do angličtiny. K niektorým lekciám sú pripojené poznámky k textu, ktoré vysvetľujú rozličné zaujímavosti a zvláštnosti anglického jazyka.
V druhej časti Kľúča nájdete prehľad časov a slovesných tvarov, nejdôležitejších nepravidelných slovies, zámen a pravidiel anglického slovosledu, poznámku o významovom rozdieli niektorých podobných slovenských a anglických slov, prehľad britskej a americkej meny, mier a váh, nápisy, abecedný slovník anglicko-slovenský a slovník výslovnosti vlastných mien.

Related Post