Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov

Ekonomická výkonnosť a blahobyt spoločnosti závisia od bezpečnej, dostupnej a cenovo výhodnej dodávky energie. Najväčšou výzvou dnešnej doby je teda dlhodobé riešenie problémov týkajúcich sa energií, tzn. vytvorenie udržateľných energetických systémov. Znamená to na strane spotreby vedomé šetrenie energiou, na strane ponuky zase zaručenie bezpečnosti dodávok.

Projekt s názvom „Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov” získal v roku 2012 podporu EÚ v  rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, v ktorom sa partneri dohodli, že využívajúc svoje duševné a technické kapacity sa budú spoločne podieľať na vývoji termolýzneho reaktora a obslužných zariadení, ktoré budú schopné zužitkovať naraz poľnohospodársky a organický komunálny odpad.

Projekt je výsledkom existujúceho pracovného vzťahu, ktorý funguje v súvislosti s ďalším rozvojom referenčného podniku vo výstavbe, zužitkujúceho rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie, nachádzajúceho sa na Slovens
ku v Kolárove. Vzhľadom na miestne podmienky, zužitkovanie odpadov vznikajúcich v regióne spojená s ich energetickým využitím je v súlade so snahou vyriešiť problém nakladania s odpadom, zužitkovania odpadu a energetického zásobovania na regionálnej úrovni.

Všeobecným a komplexným cieľom projektu je vyriešenie problémov okolo nakladania s odpadmi na miestnej/regionálnej úrovni a zároveň riešenie problému energetickej závislosti regiónu. Priebežnou spoluprácou maďarských a slovenských partnerov a spoločným využívaním výsledného diela sa zosilní integrácia prihraničných oblastí prejavujúca sa vo výskume a vývoji.

Na oboch stranách hranice sa zaviazali 2 – 2 projektoví partneri zrealizovať 11 aktivít projektu, ktoré sa sústredili na manažment projektu, šírenie a propagovanie témy a programu EÚ, ale hlavne na výskumno-vývojové úlohy, následne na testovanie vyvinutého zariadenia a meranie jeho jednotlivých parametrov.

V rámci realizácie projektu sa týmto spôsobom podarilo vyvinúť pyrolyzér s výkonom 300 kW spolu s obslužným drviaco-dávkovacím zariadením. Kritickým bodom súčinného fungovania týchto zariadení bolo hlavne zabezpečenie kontinuálneho chodu pyrolyzéra, teda optimalizácia materiálových tokov na miestach spojujúcich obe časti zariadenia.

Pyrolýza predstavuje proces, pri ktorom sa bez prístupu vzduchu (kyslíka) vplyvom tepla štiepia väzby v organických molekulách a vznikajú molekuly menšie. Pyrolýza je jednoduchý a pravdepodobne najstarší spôsob úpravy biomasy na palivo vyššej kvality – tzv. drevné uhlie. Na jeho výrobu je okrem dreva možné využiť aj iné suroviny napr. slamu. Pyrolýza spočíva v zohrievaní biomasy (ktorá je často rozdrvená a dodávaná do reaktora) v neprítomnosti vzduchu zvyčajne na teplotu 300 – 500 °C, až do doby pokiaľ všetky prchavé látky z nej neuniknú. Zvyšok – drevné uhlie je palivo, ktoré má takmer dvojnásobnú energetickú hustotu v porovnaní so vstupnou surovinou a navyše lepšie horí (horí pri vyššej teplote). V mnohých krajinách sveta sa dnes vyrába drevené uhlie pyrolýzou dreva.

Hlavným partnerom projektu je spoločnosť  Green Energy Storage Consulting, n.o., ktorá bola založená v roku 2011. Jej hlavným cieľom je poskytovanie vedecko-technických a informačných služieb, ďalej poskytovanie služieb súvisiacich s výskumom a vývojom obnoviteľných zdrojov energie.

Cezhraničným partnerom projektu je spoločnosť Enviro-Pyro Hungary Np. Kft., ktorá bola založená v septembri 2011 s tým cieľom, aby spoluúčinkovala na vývoji zariadenia slúžiaceho na energetické zhodnocovanie poľnohospodárskej biomasy.

Hlavnou činnosťou slovenského partnera – NPPC TSUP Rovinka, ktorý je zodpovedný za vykonanie meraní na obslužnom zariadení, je vykonávanie materiálových skúšok agrotechnických zariadení, maďarský partner – NAIK MGI, ktorý je zodpovedný za vykonanie meraní na pyrolyzéri, sa zaoberá už od 70-tych rokov  výskumom  a vývojom energetických nosičov, energetických systémov poľnohospodárskeho pôvodu.

O projekte a o projektových aktivitách viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.envirovid.euhusk_eu_logo_sk_gorbehusk_logo_sk

Related Post