>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Autor: Dry Fermentation Biogas

Ostatné

Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov

Ekonomická výkonnosť a blahobyt spoločnosti závisia od bezpečnej, dostupnej a cenovo výhodnej dodávky energie. Najväčšou výzvou dnešnej doby je teda dlhodobé riešenie problémov týkajúcich sa energií, tzn. vytvorenie udržateľných energetických systémov. Znamená to na strane spotreby vedomé šetrenie energiou, na strane ponuky zase zaručenie bezpečnosti dodávok. Projekt s názvom „Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov” získal v roku 2012 podporu EÚ v  rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, v ktorom sa partneri dohodli, že využívajúc svoje duševné

Veda a technika, ,

Zelené riasy – inovatívna zelená energia

Ochrana životného prostredia je dlhodobo ústrednou celosvetovou témou. V súčasnosti sa do popredia z hľadiska znižovania množstva škodlivých emisií dostávajú obnoviteľné zdroje energie a rôzne s tým súvisiace progresívne technológie z oblasti zelenej energetiky. Naša nezisková organizácia Dry Fermentation Biogas v plnej miere podporuje využívanie OZE s cieľom ochrany životného prostredia. Získali sme množstvo cenných skúseností a momentálne pracujeme na výstavbe bioplynovej stanice na suchú fermentáciu biomasy. Veľkým otáznikom pre prevádzkovateľov bioplynových staníc sú vznikajúce organické odpady ako nadbytočný perkolát, CO2, odpadové teplo, ktoré sú nevyužité a pre okolité prostredie