Ako na kvalitné preklady a tlmočenie

Pri preklade je písaný text písomne prenesený z východiskového jazyka do cieľového. Jedná sa o písomnú fixáciu textu. Z časového hľadiska je teda v prípade neznámych pojmov možné vyhľadávanie a rešeršovanie, ako aj priebežné upravovanie textu prekladu. Odborná spôsobilosť v cudzom a materinskom jazyku, odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti sú pre dobrého prekladateľa pri jeho práci nepostrádateľné. Veľký dôraz  sa kladieme na správnosť a maximálnu zrozumiteľnosť textu v cieľovom jazyku, v prípade špecifickej firemnej terminológie je nevyhnutná konzultácia priamo s expertom pre danú oblasť.

Pri simultánnom tlmočení je ústny prejav rečníka tlmočníkom bezprostredne (simultánne) prenášaný z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Toto sa deje za použitia tlmočníckej techniky (kabínka + slúchadlá v prípade konferenčného tlmočenia, resp. sprievodnej techniky pri sprievodnom tlmočení), alebo bez použitia techniky, keď tlmočník sedí, resp. stojí vedľa alebo za rečníkom a tlmočí mu tichým hlasom do ucha. Takýto druh tlmočenia je označovaný ako šušotáž alebo tlmočenie šepotom a je vhodný pre jedného poslucháča alebo veľmi malú skupinku poslucháčov.

Pri konzekutívnom tlmočení sa tlmočí v prerušovaných sekvenciách alebo po skončení logického celku, resp. celej výpovede. Na rozdiel od simultánneho tlmočenia sa pri tomto druhu tlmočenia jedná o časovo posunutý prenos hovoreného textu.
Keďže osoba tlmočníka zohráva v procese tlmočenia rozhodujúcu úlohu a od jeho tlmočníckeho výkonu závisí kvalita sprostredkovaného obsahu a pozitívny alebo negatívny dojem na poslucháčov, ako aj celkový efekt z podujatia, je našou snahou našim tlmočníkom v predstihu zabezpečiť a poskytnúť dostatok informačných prameňov k téme podujatia. Simultánne tlmočenie si vyžaduje intenzívnu koncentráciu tlmočníka. Musí si vypočuť informácie vo východiskovom jazyku, súbežne ich spracovať a bezprostredne ich v cieľovom jazyku postúpiť v nezmenenej kvalite poslucháčom. Tieto tri kroky – vypočuť, spracovať, postúpiť ďalej – musí tlmočník stihnúť v rovnakom čase s prejavom rečníka. Pri konzekutívnom tlmočení zohrávajú okrem rýchlej analýzy a syntézy hovoreného textu veľkú úlohu aj pamäťové schopnosti tlmočníka. V predstihu zabezpečené informácie, rýchle zorientovanie sa v odbornej tématike a vedomosti v oblasti odbornej a firemnej terminológie zabezpečia zvýšenú kvalitu tlmočníckeho úkonu pri simultánnom ako aj konzekutívnom tlmočení. Profesionalita tlmočníka nespočíva v umení rýchlej improvizácie. Počíta sa s jeho stopercentným výkonom, ktorý musí pôsobiť presvedčivo. A to nesmie byť náhoda. Odborná spôsobilosť tlmočníka, jeho dlhoročné skúsenosti, neustále vzdelávanie a dôsledná príprava vo forme osvojenia si špeciálnych odborných vedomostí a odborných termínov pred každým tlmočníckym úkonom zohrávajú rozhodujúcu úlohu a sú pri výkone tohto povolania nevyhnutnosťou.

Related Post