Športové majstrovstvá s Nestlé 2013 pre deti z detských domovov vyvrcholia už tento piatok 21. júna 2013 v Bratislave, v športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi (pri Moste Lafranconi), so slávnostným nástupom o 9,00 hod.
Víťazi regionálnych kôl sa tu stretnú, aby si zmerali sily v športových disciplínach, zažili nefalšovanú športovú atmosféru a predviedli svoju zdravú cieľavedomosť.

SPDDD Úsmev ako dar, Únia pracovníkov detských domovov, Nestlé Slovensko a Fórum riaditeľov detských domovov aj tento rok zorganizovali športové majstrovstvá pre deti z detských domovov pod názvom Športové majstrovstvá s Nestlé. Po regionálnych kolách, ako zaslúžené vyústenie vynaloženej námahy, sa úspešní športovci 23. ročníka majstrovstiev zídu v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi, v Bratislave. Súťažiť budú v atletike (beh na 100 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a štafeta), minifutbale a volejbale.
Najlepší z nich budú reprezentovať Slovensko 28. – 30. júna 2013 v Bratislave
na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa budú konať tiež v Bratislave, v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi. Zúčastnené štáty: Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika.

Celoslovenské športové vyvrcholenie v Bratislave nadväzuje na regionálne kolá. V základných kolách sa tohto projektu na Slovensku zúčastnilo viac ako 400 detí z detských domovov. Projekt sa realizoval v 3 jednodňových cykloch – kolách podľa regiónov, ktoré sa konali 1. júna v Detskom domove v Spišských Vlachoch pre deti z východoregiónu, 8. júna v Detskom domove v Hriňovej pre deti zo stredoregiónu a 15. júna v Detskom domove v Štúrove pre deti zo západoregiónu.

,,Deti berú tieto súťaže veľmi vážne a spolu s vychovávateľmi sa na ne zodpovedne pripravovali, aby podali čo najlepší výkon. Najväčšou motiváciou je pre nich možnosť postúpiť z regiónu do celoslovenského kola a odtiaľ na medzinárodné stretnutie. Súťaže rozvíjajú morálno-vôľové vlastnosti detí a upevňujú ich často naštrbené sebavedomie,“ hovorí PhDr. Mária Soboličová, zástupkyňa spoločnosti Úsmev ako dar.

Podujatie je určené pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi, bez rozdielu pohlavia až do 18. roku života. Jedným z hlavných cieľov Športových majstrovstiev s Nestlé je príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnosti. Úsmev ako dar hľadá riešenia, ako skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku ,,… aby každé dieťa malo rodinu.“

,,Majstrovstvá detí z detských domovov nie sú len o športových výkonoch. Prostredníctvom športu sa v deťoch snažíme rozvíjať ich cieľavedomosť a vôľu, ktorú môžu neskôr v živote využiť pri dosahovaní svojich ambícií a snov. Pre ich zdravý psycho-sociálny vývoj je dôležitá skúsenosť ocenenia, povzbudenia a motivácie. Vzhľadom na to, že tieto hodnoty im nie sú sprostredkované zo strany rodičov, vstupujeme do tohto prázdneho priestoru my, aby sme im umožnili mať skúsenosť vlastnej hodnoty. Už tým, že deti prijmú výzvu zúčastniť sa na majstrovstvách, preukážu svoje odhodlanie a oduševnenie. A to nie je málo. Napokon, mottom nášho podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa,“ dodáva Mária Soboličová z Úsmevu.

Generálnym sponzorom podujatia je spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o., ktorá finančne zastrešuje podujatie vo všetkých kolách a mladých športovcov odmeňuje vecnými cenami vo forme sladkostí. Nestlé sa ako dôveryhodná a úspešná spoločnosť delí o svoje úspechy s tými, čo to potrebujú. Už od roku 2003 spolupracuje so spoločnosťou Úsmev ako dar a podporuje rôzne podujatia pre deti z detských domovov.

Related Post