Úradné preklady a tlmočenie

Poskytujeme úradné preklady a súdne tlmočenie zo nemeckého jazyka do slovenského a naopak.
Garantujeme krátke dodacie lehoty, zaručenú kvalitu prekladov a tlmočenia, ceny podľa Zákona o znalcoch, prekladateľoch, tlmočníkoch č. 382/2004 Z.z. a Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 o znlacoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a Vyhlášky MS SR 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, a to priamo ako FO, bez zbytočného navýšenia o poplatky sprostredkovateľských agentúr.
Okrem úradných prekladov a tlmočenia sa v kombinácii nemecký jazyk/slovenský jazyk s niekoľkoročnou úspešnou praxou venujeme aj odborným prekladom a tlmočeniu so špecializáciou na odborné oblasti, akými sú politika, právo, ekonomika a financie, automobilový a strojársky priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, drevársky priemysel, energetika, medicína a iné. Tlmočíme na oficiálnych podujatiach, konferenciách, obchodných rokovaniach, seminároch a školeniach.

Related Post