Dôvody, prečo zabezpečiť váš objekt kamerovým systémom

 1. Nemusíte rozmýšľať nad tým čo sa deje vo vašej domácnosti, alebo v kancelárií počas vašej neprítomnosti
 2. Vaše investície do kamerového systému, sa vám niekoľkonásobne vrátia, na ušetrených nákladoch za spôsobené škody v prípade krádeže, vlámania atď.
 3. V prípade, že máte váš objekt zabezpečený bezpečnostným kamerovým systémom, je objasnenosť trestného činu niekoľkonásobne vyššia oproti nezabezpečeným objektom.
 4. Aktívne sa podieľate na bezpečnosti vašej rodiny a majetku.

Kamerové systémy na pracovisku

 • V 50% prípadoch pomáha nainštalovaný kamerový systém objasniť rôzne druhy trestnej činnosti
 • Iba malé percento zamestnávateľov používa zabezpečovací systém na sledovanie svojich zamestnancov
 • 80% páchateľov sa vracia na miesto činu v prípade, že im vlámanie či krádež nevyšla na prvý pokus
 • 70% zlodejov priznalo, že akýkoľvek zabezpečovací systém hoc aj lacný, ich odrádza od krádeže, alebo vlámania sa do takto zabezpečeného objektu

Kamerové systémy v rodinných domoch

 • 90% zlodejov sa priznáva, že sa vyhýba objektom, ktoré sú monitorované zabezpečovacím systémom
 • Nezabezpečené objekty majú až 3 krát vyššiu pravdepodobnosť vlámania sa do nich
 • Objasnenosť vlámaní sa do nezabezpečených objektov je len niekde na hranici 30%

Ako predísť vlámaniu do vašej firmy, kancelárie či domova.

 1. Nainštalujte si niektorý z bezpečnostných kamerových systémov
 2. Zamykajte dvere a zatvárajte okná
 3. Na sociálnych sieťach, nezverejňujte statusy, ktoré informujú o vašej aktuálnej polohe. ( 70% páchateľov si totiž vyhľadáva opustené objekty aj podľa statusov na soc. sieťach )
 4. V prípade vašej dlhšej neprítomnosti, poproste známeho, aby vám vyberal poštu zo schránky

mxcpdvr-home

Related Post