Ako správne vystaviť faktúry

Ako-spravne-vystavit-faktury

Faktúra je daňový doklad, ktorý vyjadruje vzťah medzi dodávateľom a odberateľom na základe predaja tovaru alebo služby. Rozlišujeme faktúry vystavené-odberateľské (vystavujú sa pre našich odberateľov) a prijaté-dodávateľské (prijali sme ich od našich dodávateľov). Faktúra musí zo zákona obsahovať určité informácie, bez nich hrozí podnikateľovi sankcia. Tu nastáva kameň úrazu a tým je štruktúra faktúry. Nie je jednotne určená, a preto ak si vezmeme faktúry od rôznych podnikateľov, môžu vyzerať úplne odlišne. Jedno však musia mať spoločné, a to informácie, ktoré určuje Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve a Zákon o dani z pridanej hodnoty.

Čo musí faktúra obsahovať?

 • Typ dokladu – teda, že sa jedná o faktúru. Faktúra musí mať svoje poradové číslo, ktoré je jedinečné a teda sa už nebude vo fakturácii vyskytovať pri inej faktúre. Odporúča sa faktúry číslovať chronologicky a bez lomítka, pomlčky či iných znakov, ktoré môžu skomplikovať párovanie faktúr pri ďalšom procese.
 • Časť DODÁVATEĽ, kde sú uvedené všetky informácie o dodávateľovi, teda názov podniku, jeho právna forma (s.r.o., a.s.,..), adresa podniku, IČO, DIČ, v prípade, že dodávateľ je platca DPH tak aj IČ DPH, ďalej číslo zápisu v Obchodnom registri ako aj označenie registra evidencie podniku.
 • Časť ODBERATEĽ – tie isté informácie, ktoré sme uviedli pri časti dodávateľ, len týkajúce sa podniku odberateľa.
 • Dátumy – dátum vystavenia faktúry, dátum jej splatnosti, dátum dodania produktov či služby (kedy bol tovar alebo služba dodaná alebo keď sa tento dátum nedá určiť, tak dátum prijatia platby).
 • Forma úhrady – aká forma úhrady sa použila (hotovosť, bankový prevod, dobierka, …).
 • Spôsob dopravy – osobne, kuriér, pošta a iné.
  Informácie o dodanom produkte (tovar či služba) – čo je predmetom faktúry, treba uviesť druh tovaru či služby, cena za jednotku tovaru, množstvo a cena za celkové dodané množstvo. Ak je vystavovateľ faktúry platca DPH, treba uviesť cenu za jednotku tovaru aj bez DPH, sadzbu DPH, celkovú DPH, celkovú cenu bez DPH aj s DPH. V opačnom prípade treba uviesť, že sa jedná o neplatcu DPH.
 • Suma k úhrade.
 • Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje a jej podpis.

Dokedy faktúru vystaviť?

Neplatcovi DPH zákon neustanovuje kedy má faktúru vystaviť. Platca DPH to má zákonom dané, a to do 15 dní :

 • Odo dňa dodania tovaru alebo služby.
 • Odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.
 • Od konca kalendárneho mesiaca, kedy bol tovar oslobodený od platenia dane.
 • Od konca kalendárneho mesiaca, kedy bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte.
 • Od konca kalendárneho mesiaca, kedy nastala oprava základu dane.

Pre viac informácii si preštudujte zákony týkajúce sa fakturácie, ktoré sme spomenuli vyššie. Ak by ste chceli podrobnejšie informácie ohľadom služieb v účtovníctve, obráťte sa na odborníkov.

Related Post