Elektroodpady v SR vieme zbierať i likvidovať, rezervy sú v množstvách

Zber elektroodpadu na Slovensku je v súčasnosti na dobrej úrovni. Už v roku 2009 sa presiahla hranica 4 kg, čím SR dosiahla cieľ stanovený EÚ, ktorý spočíval vo vyzbieraní a zrecyklovaní 4 kg elektroodpadu na obyvateľa ročne. Spracovateľské limity elektroodpadu však nezohľadňujú úroveň vstupov nových produktov na trh SR, čím narastá nerovnováha medzi množstvom výrobkov umiestnených na tomto trhu a množstvom spracovaného odpadu z elektrozariadení. Informoval o tom Ján Líška, riaditeľ Recyklačného fondu.

,,Za rok 2012 bolo na Slovensku s podporou Recyklačného fondu vyzbieraných a zhodnotených takmer 10 000 ton elektroodpadu. V rámci celého Slovenska doteraz za roky 2002 – 2012 Recyklačný fond podporil rozšírenie zberu a zhodnotenia elektroodpadov sumou 9,1 mil. EUR. Z toho v rámci jednokomoditných projektov poskytol 8,2 mil. EUR a pri viackomoditných, realizovaných hlavne v mestách a obciach, ďalších 920 tis. EUR. V roku 2012 fond schválil čerpanie prostriedkov zo sektora elektrozariadení pre
9 projektových žiadostí v celkovej sume 341,57 tis. EUR a z účtu sektora bolo vyplatených 339,72 tis. EUR. Triedený zber odpadov sektor podporil prostriedkami vo výške 330,66 tis. EUR,“ povedal J. Líška.

Dodal, že v dlhodobom meradle nie je vyriešený problém nerovnováhy medzi stanovenými limitmi na vyzbieranie a spracovanie elektroodpadu a množstvom výrobkov umiestnených na trh. ,,Najväčšiu príčinu a rezervu vidíme v nedostatočnom monitorovacom systéme colných a inšpekčných orgánov bez efektívnej spätnej väzby k zhodnocovateľom a recyklátorom elektroodpadu. Jednoznačne to neprispieva nielen k tvorbe efektívnej štatistiky, ale najmä k funkčnejšiemu hospodáreniu s elektroodpadom. Riešenie týchto problémov vyžaduje dlhodobo koncentrovanejší prístup k efektívnejšej koordinácii procesov, posilneniu kontrolných mechanizmov a riadeniu vzťahov na všetkých úrovniach odpadového hospodárstva,“ konštatoval J. Líška.

Poukázal na to, že tvorba nerovnováhy medzi množstvami na plnenie limitu a skutočne vyzbieranými množstvami vzniká tým, že sa stále ešte zbiera ťažší historický elektroodpad, než je nový uvedený výrobcami na trh. Ďalší problém je v tom, že výrobcov do dnešného dňa nikto nemonitoruje a nie je ani stanovený legislatívny rámec kontroly priebežného plnenia limitov a následne priebežného sankcionovania výrobcov za neplnenie povinností. V súčasnosti existuje podľa zákona iba zverejnenie výsledkov plnenia povinností výrobcov raz ročne a to k 31.3. nasledujúceho roku.

,,V sektore elektrozariadení je na Slovensku miera spracovania odpadov limitovaná príslušnými predpismi EÚ. I keď sú spracovateľské kapacity odpadov v tomto sektore aj vplyvom aktivít Recyklačného fondu dostačujúce pre napĺňanie limitovaných požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení, nemajú určené spracovateľské limity, vzťah k plošnému a efektívnejšiemu riešeniu problémov s recykláciou a zhodnocovaním týchto odpadov. Miera zberu a recyklácie elektroodpadu je obligatórna vo výške stanovených limitov, čo však komplexne nerieši problémy so zberom a spracovaním elektroodpadu nad stanovené limity v širšom časovom horizonte. Existuje preto predpoklad, že súčasný systém nedisponuje dostatočnými rezervami na budúce plošné riešenie problémov samospráv s ich obligatórne stanovenými povinnosťami, ani rezervami na investičné výdavky na obnovu, prípadne modernizáciu technológií zberu, recyklácie a komplexnej obnovy infraštruktúry. Systém je taktiež nefunkčný vo vzťahu k elektronickému obchodovaniu,“ vymenoval J. Líška.

Podľa neho, medzi úspešne splnené úlohy sektora elektrozariadení Recyklačného fondu patria rozšírenie a doplnenie existujúcich recyklačných technológií elektroodpadu na zhodnocovanie ďalších, doteraz nespracovávaných druhov elektroodpadov a ich častí. Sektor podporil mestá a obce pri zbere a triedení elektroodpadu a to aj takého, ktorý nepochádzal z domácností. Z doterajšieho priebehu budovania recyklačných kapacít s podporou možno konštatovať, že ciele komoditného programu sektora sa naplnili a zároveň sa pripravili základy pre výrobcov v podobe vyspelého recyklačného priemyslu. Vzhľadom na množstvo elektroodpadu, ktoré na Slovensku vzniká a rýchlo narastá, však obsah nebezpečných látok v týchto zariadeniach tvorí závažný environmentálny problém.

Medzi najvýznamnejšie firmy, ktoré dotáciami podporil Recyklačný fond, patrí ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica, ktorá vybudovala v Slovenskej Ľupči najvýznamnejšie stredisko na recykláciu elektroodpadov, starých chladničiek a mrazničiek, svetelných zdrojov a plastov z elektroodpadu na Slovensku. Spolu dostal ELEKTRO RECYCLING z Recyklačného fondu, od roku 2003 doteraz, 6 dotácií v celkovej výške 6,158 milióna EUR.

Jozef Vašina, konateľ spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. k tomu poznamenal: ,,Naša linka na spracovanie elektroodpadov firmy zhodnotila v Slovenskej Ľupči od svojho spustenia do prevádzky v roku 2004 až doteraz cca 90 000 ton opotrebovaných elektrozariadení a cca 700 000 kusov domácich a nedomácich chladiacich zariadení. Ich ekologickým zhodnotením sa získavajú cenné druhotné suroviny – oceľ, hliník, meď, sklo, plasty, PUR pena, CFC a olej. Priemerný vek vyzbieraných chladničiek je až 25 rokov a ich priemerná hmotnosť je cca 47 kg. Pritom chladničky vyrobené pred rokom 1996 obsahujú nebezpečné freóny, poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme.“

Ďalej poukázal na to, že vlani v Slovenskej Ľupči spracovali cca 10 000 ton odpadov. Firma disponuje technologickými zariadeniami na zhodnocovanie elektrozariadení na úrovni BAT technológií, ktoré spĺňajú všetky kritériá EÚ a definované podmienky spracovania i minimálne hodnoty miery zhodnotenia. Svojou úrovňou sa zaraďujú k absolútnej európskej špičke. Ročná kapacita zariadenia na zhodnocovanie chladničiek a mrazničiek je 240 000 kusov pri dvojzmennej prevádzke a svetelných zdrojov s obsahom ortuti asi 4 milióny žiariviek a výbojok. Žiarivky dokáže zhodnotiť až na takmer 100 %.

Related Post