• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Na Slovensku sa za 9 mesiacov 2012 vyrobilo 564 961 t papiera a lepenky

03/12/12 , , , , , , , , , , , , , ,

Za prvých deväť mesiacov tohto roka sa na Slovensku zvýšila celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,7 percenta. Od začiatku tohto roku vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 564 961 ton papiera a lepenky, oproti 561 100 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,7 % medziročný pokles, keď vyrobili 417 241 ton týchto papierov. Zvýšila sa však výroba hygienických papierov o 2,2 %, na úroveň 102 495 ton. Baliace a obalové papiere vzrástli až o 10,7 %, na 45 225 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

,,Výroba grafických papierov v podstate stagnovala, resp. mierne klesla. Pri hygienických výrobkoch bol vývoj rôzny. Kým odbyt toaletných papierov klesol o 5,6 percenta, pri vreckovkách sa zvýšil až o 62,1 percenta. Predaj obrúskov zostal nezmenený a kuchynských a priemyselných utierok sa zvýšil o 22,6 percenta. Baliace a obalové papiere tiež zaznamenali 10,7 percentný rast. Odvetvie však čelí neustálemu rastu nákladov, ktoré sa medziročne za tri štvrťroky zvýšili o 9,4 percent a to pri súbežnom poklese spotreby dreva o 4,8 percenta a zberového papiera až o 15,9 percenta. Realizačné ceny sú pritom nedostatočné“, povedal J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za 3 štvrťroky 2012 spracovali spolu 1 796 317 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 47 095 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 17 014 ton. Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR dosiahli za tri štvrťroky tohto roku 682,867 mil. EUR, oproti 620,115 mil. EUR v rovnakom období roku 2011. Firmy ZCPP zamestnávali spolu 2 810 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 152 EUR. Preinvestovali v tomto období 26,2 mil. EUR, čo je nárast o 2,4 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v ZCPP SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.

Brantner Poprad vlani vyzbieral 2 163 t druhotných surovín

05/07/12 , , , , , , ,

Brantner Poprad, s. r. o., zabezpečuje pre cca 73 000 občanov mesta Poprad a ďalších obcí z okresu Poprad zber, prepravu a nakladanie s komunálnym odpadom. S prispením občanov za 5 mesiacov tohto roka vyseparovali a na ďalšie zhodnotenie odovzdali 918 t druhotných surovín. Z nich bolo 437,7 t papiera, 307,0 t skla, 119,3 t plastov, 1,0 t VKM, 9,1 t kovových obalov, 0,8 t odpadových olejov a 43,6 t vyradených elektrických a elektronických zariadení.
Za celý rok 2011 pritom vyzbierali a vytriedili 990 t papiera, 722 t skla, 314 t plastov, 11 t VKM, 30 t kovových obalov, 1 t odpadových olejov a približne 95 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Spolu bolo za celý rok 2011 od občanov vyzbieraných 2 163 t druhotných surovín na ďalšie zhodnotenie. Informoval o tom Ondrej Korenko, riaditeľ Brantner Poprad, s. r. o.
Vedúca odboru výstavby mesta Poprad Kristína Horáková k tomu doplnila: ,,Na dobudovanie moderných kapacít na separovaný zber získalo mesto Poprad v roku 2004 dotácie z Recyklačného fondu vo výške 344 403,5 EUR, na projekt „Oddelený zber komunálnych odpadov OZKO“. Finančné prostriedky boli použité na nákup zberových nádob – zvonov, v počte 548 ks. Z týchto prostriedkov bolo zakúpené aj zvozové vozidlo na separovaný odpad. Ostatné finančné prostriedky bolo použité na propagačný materiál. Keďže separovaný zber je finančné náročný, zvyšné zdroje zabezpečilo mesto Poprad a firma Brantner. V rokoch 2006 – 2011 mesto Poprad získalo od Recyklačného fondu finančné príspevky za vyseparované zložky odpadu v celkovej výške 235 248,78 eur. Tieto prostriedky boli použité na činnosti spojené s nakladaním separovaného odpadu a na nákup zberových nádob na separovaný odpad do lokalít mesta, v ktorých ešte neboli umiestnené“.
V súčasnosti, občanmi vyseparované zložky komunálneho odpadu, ako je papier, plast, kovové obaly a sklo, sa zhromažďujú pred bytové domy v určených nádobách – zvonoch, farebne odlíšených. V rodinných domoch sa odpad triedi do farebne rozlíšených plastových vriec. Do modrých vriec sa zbiera papier, do žltých plasty, kovové obaly a VKM a do zelených sklo. Triedením týchto odpadov občania prispievajú k ochrane životného prostredia, k spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov.
,,Zber zabezpečujeme modernou zberovou technikou s univerzálnymi lisovacími nadstavbami, alebo hydraulickými rukami s úložnou plochou a špeciálnymi zbernými nádobami, zvonovými kontajnermi, alebo vrecovým systémom. Vyzbierané druhotné suroviny ďalej triedime, lisujeme, alebo balené dodávame konečným spracovateľom za účelom zhodnotenia. Na území Popradu prevádzkujeme aj Zberné centrum na ul. Ludvíka Svobodu, ktoré slúži všetkým občanom k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Ide predovšetkým o objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a separovaný zber papiera formou výkupu od občanov. Naša spoločnosť zabezpečuje služby v odpadovom hospodárstve aj pre priemyselných, obchodných a živnostenských partnerov. Na účely zberu, prepravy a nakladania s odpadmi využíva modernú a efektívnu zvozovú techniku, veľkokapacitné kontajnery, lisovacie kontajnery a iné špeciálne zberné nádoby“, uzavrel O. Korenko.

Technické služby Kežmarok úspešne separujú pre širší región

Technické služby, s. r. o., Kežmarok s prispením občanov za 5 mesiacov tohto roka vyseparovali 23 t papiera, 72 t skla, 85 t plastov, 20 t viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), 15 t kovových obalov a 8 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Za celý rok 2011 pritom vyzbierali a vytriedili 50 t papiera, 190 t skla, 220 t plastov, 52 t VKM, 26 t kovových obalov a približne 30 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Informoval o tom riaditeľ Technických služieb, s. r. o. Kežmarok Jozef Krok.
,,Technické služby, s. r. o., Kežmarok boli zapojené do Regionálneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu, ktorý sa realizoval 5 rokov v období 2005-2009. Tento projekt riešil problematiku separovaného zberu v meste Kežmarok a okolitých obciach Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov. Spoločná realizácia separovaného zberu bola a je výhodná, zahŕňa spoločný zvoz, dotrieďovanie a zabezpečenie zhodnocovania vytriedených zložiek z komunálneho odpadu. Projekt bol realizovaný na základe dvoch zmlúv v spolupráci s Recyklačným fondom, ktorý poskytol dotácie v celkovej výške 280 739 EUR. Spolufinancovalo ho aj mesto Kežmarok a Technické služby“, konštatoval J. Krok.
Dodal, že systém separovaného zberu bol navrhnutý a aj sa realizuje s použitím dvoch systémov separovaného zberu odpadu: donáškového systému pomocou zvonových zberných nádob na sídliskách a vrecového systému v rodinných domoch. Do žltých vriec sa dávajú: plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky a drogérie. Do zelených vriec: sklené fľaše, zaváraninové poháre. Do červených vriec: železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápojov, krabice od nápojov. Do modrých vriec: noviny, časopisy, letáky, zošity, papierové krabice, kartón, preložky od vajec, kancelársky papier.
,,Po skončení päťročného obdobia viazanosti projektu, t.j. od roku 2010, sa na regionálnom systéme separovaného zberu komunálneho odpadu, prostredníctvom spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok, zúčastňujú obce: Kežmarok, Abrahámovce, Hradisko, Ľubica, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Vlková, Vlkovce, Vrbov. Realizácia účinného separovaného zberu pre recykláciu a kompostovanie môže perspektívne ušetriť nemalú časť finančných prostriedkov, ktoré obce vynakladajú na zneškodňovanie odpadu. Separovaním jednotlivých zložiek komunálneho odpadu môžu obce a mestá ušetriť poplatky za ich uloženie na skládkach alebo zneškodnenie v spaľovniach, ktoré sa budú neustále zvyšovať. Ďalej získať finančné prostriedky za ich predaj na recykláciu a získať finančný príspevok z Recyklačného fondu za každú tonu surovín odovzdaných na recykláciu“, uzavrel J. Krok.
Recyklačný fond podporil Prešovský kraj sumou 9,28 mil. EUR

Recyklačný fond schválil za 10 a pol roka činnosti, do konca prvého polroka 2012, spolu 14 411 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 158 mil. EUR. Z toho 18,37 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 11 515 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 2 242 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond schválil 13,30 mil. EUR finančných príspevkov. Za prvý polrok 2012 správna rada Recyklačného fondu schválila dotácie pre celkovo 21 projektov v súhrnnej výške 6,99 mil. EUR.

,,S finančnou pomocou fondu sa v roku 2011 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť 212 885 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť 347 393 ton odpadov. Subjekty podporené Recyklačným fondom vlani zozbierali a spracovali 34 915 kusov starých vozidiel. V súvislosti s realizáciou projektov, podporených fondom v roku 2011, dosiahol prírastok vytvorených pracovných miest 47 a od roku 2002 je celkový počet týchto nových miest 1 243 “, informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

Riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška k tomu doplnil: ,,V Prešovskom kraji Recyklačný fond za 10,5 roka svojej existencie (od 01. 01. 2002 do 31. 06. 2012) vyhovel spolu 2 015 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom viac ako 9,79 mil. EUR. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostalo 379 miest a obcí príspevky za takmer 1,82 mil. EUR. Recyklačný fond vyhovel aj 31 žiadostiam o dotácie 18 podnikateľských subjektov, ktorým poskytol takmer 4 mil. EUR. Na projekty 21 obcí uvoľnil fond prostriedky vo výške 3,4 mil. EUR, keď poskytol dotáciu na ich 28 projektov“.

Dodal, že najväčšiu podporu v Prešovskom kraji – spolu vo výške 1,4 mil. EUR, získali projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice. Tie boli zamerané na zber, separáciu a zhodnotenie rôznych odpadov, predovšetkým kovových a na odstraňovanie nežiadúcich povlakov z odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Firma FECUPRAL, s. r. o. Prešov dostala od Recyklačného fondu 432,2 tis. EUR na nadregionálne centrum zberu a separácie odpadov (NCZaSO). Spoločnosť Anna Gajdošová – PROTAN zo Svidníka získala od fondu dotáciu takmer 384,7 tis. EUR na spracovanie starých vozidiel a štvoricu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára EKOL – recyklačné systémy, s. r. o. z Fintíc, kde Recyklačný fond podporil projekty zamerané na zber a zhodnocovanie odpadových olejov čiastkou 220,6 tis. EUR.

V Prešovskom kraji Recyklačný fond doteraz vyhovel 28 žiadostiam od 21 miest, obcí a ich združení o dotácie na projekty. Podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie. Dotácie dostali EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa, mestá Bardejov, Giraltovce, Humenné, Medzilaborce, Poprad, Svidník, Vysoké Tatry, Mestský podnik Spišská Belá, obce Sačurov, Štrba a Torysa, Víťaz, Služba m. p. Stropkov, Technické služby miest Levoča, Prešov, Svit, Kežmarok, Verejnoprospešné služby miest Snina, VPS Vysoké Tatry a Združenie obcí MIKROREGIÓN SEKČOV – TOPĽA.

Na Slovensku sa za 1.štvrťrok 2012 vyrobilo 193 404 t papiera a lepenky

28/06/12 , ,

V prvom štvrťroku 2012 poklesla celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,2 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 193 404 ton papiera a lepenky, oproti 193 887 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,9 % medziročný rast, keď vyrobili 145 416 ton týchto papierov. Súčasne sa znížila výroba hygienického papiera o 5,3 %, na úroveň 32 891 ton. Baliace a obalové papiere dosiahli 15 097 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Oživenie po predchádzajúcej kríze pokračovalo vo vyrobenej tonáži grafických papierov aj v roku 2012. Celé odvetvie navyše čelilo zdražovaniu energií, buničiny a zberového papiera. Dramatický pokles výroby v obalových papieroch ide na vrub odstavenia výroby flutingu v Štúrove“, konštatoval J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za prvé tri mesiace roku 2012 spracovali spolu 632 653 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 14 092 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 4 350 ton.
Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa za prvý štvrťrok tohto roku zvýšili, v medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2011, o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších 209,276 mil. EUR na tohtoročných 232,578 mil. EUR. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu a to o 9,1 percenta, zo 170,449 mil. EUR na 186,004 mil. EUR. Export pritom dosiahol 80 percentný podiel na celkových tržbách. Náklady však rástli rýchlejšie ako tržby – až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %. Kým za 1. štvrťrok 2011 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 67 709 EUR, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 60 992 EUR. Firmy ZCPP SR zamestnávali spolu 2 830 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 186 EUR a preinvestovali v tomto období 6,965 mil. EUR.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.

SHP Harmanec, a. s. v roku 2011 zhodnotila 42 643 ton zberového papiera

16/05/12 , , ,

V roku 2011 vyrobila spoločnosť SHP Harmanec, a. s., 40 506 ton papierenských výrobkov a spracovala pritom 42 643 ton zberového papiera. Zaznamenala tak za rok 2011 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 57 miliónov eur. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 515 pracovníkov. Informoval o tom výrobno-technický riaditeľ SHP Harmanec Jozef Horák.

,,SHP Harmanec, a. s. je vedúcou spoločnosťou SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group), čo je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. SHP Group patrí do prvej trojky najväčších producentov hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe, zastrešuje 8 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 118 miliónov eur. V troch výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí viac ako 90 tisíc ton papiera“, povedal J. Horák.

Upresnil, že skupina pozostáva zo štyroch výrobných a štyroch obchodných firiem pôsobiacich v šiestich krajinách. Do skupiny SHP Group patria výrobné závody SHP Harmanec, a. s., SHP Slavošovce, a. s., SHP Celex, a. d., Banja Luka v Bosne a Hercegovine a chorvátska spoločnosť SHP Intim-Papir. Obchodnými spoločnosťami skupiny sú SHP Bohemia v Českej republike, SHP Hungaria v Maďarsku, SHP Celje v Slovinsku a SHP Zagreb v Chorvátsku. Najvýznamnejšou obchodnou značkou skupiny SHP Group je značka Harmony.

,,SHP Harmanec je jedným z dvoch najvýznamnejších slovenských zhodnocovateľov zberového papiera, keď ho každoročne spracuje cca 42 tisíc ton. Pritom spracovaním 1000 ton zberového papiera sa ušetrí cca 3 000 ton primárnej suroviny, takže SHP Harmanec ušetrí cca 122 400 ton dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Predstavuje to cca 29 tisíc dospelých ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov rastúcich na ploche okolo 980 hektárov“, vysvetlil J. Horák. Dodal, že spoločnosť v posledných rokoch investuje do komunikácie s konečným spotrebiteľom s cieľom podporiť nákupné zvyklosti smerom k nakupovaniu výrobkov na báze zberového papiera. V tomto roku mení grafický dizajn obalov, ktoré budú obsahom aj grafikou podporovať vnímanie ekologickosti produktov.

Značným environmentálnym prínosom podnikov SHP Group je aj dosahovaný významný vysoký podiel v zhodnocovaní odpadov vznikajúcich v procese výroby hygienických papierov. V spoločnostiach SHP Group sa v roku 2011 podarilo z celkovo vyprodukovaných odpadov dosiahnuť 93,1 %-ný podiel ich zhodnotenia.

V SHP Harmanec sa dosiahol podiel zhodnotenia odpadov z celkovej ročnej produkcie vo výške 92,71 %. Značné zvýšenie podielu sa prejavilo u papierenských kalov vo výške 99,1 % z celkovej ročnej produkcie, ktoré boli zhodnocované hlavne v tehliarskom priemysle, rekultiváciách a pri kompostovaní.

Na modernizáciu kapacít na zvýšenie spracovania zberového papiera v Harmanci prispel aj Recyklačný fond. S jeho podporou sa doteraz zrealizovali 4 projekty za 1,94 milióna EUR. Prvým z nich bola rekonštrukcia papierenského stroja na zvýšenie jeho kapacity, realizovaná v roku 2003, s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške cca 460 tis EUR. Nasledovali rekonštrukcie prípravne látky, zabezpečujúce zvýšenie spotreby zberového papiera ako základnej suroviny, spolu o viac ako 6 500 ton ročne, ktoré boli rozložené do dvoch etáp. Prvá z nich sa realizovala v roku 2006 s dotáciou cca 510 tis. EUR a druhá v roku 2007 a 2008 s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške cca 560 tis. EUR. V roku 2009 spoločnosť SHP Harmanec, a. s., získala dotáciu vo výške 350 tis. EUR na zvýšenie spotreby zberového papiera – III. etapa. Projekt bol ukončený v priebehu mája 2010.

Podporu od Recyklačného fondu dostal v roku 2004 aj projekt realizovaný v spoločnosti SHP Slavošovce, a. s., s dotáciou 60 tis. EUR, na využitie zachytených vlákien pri výrobe papiera. Na realizáciu všetkých spomínaných projektov prispel Recyklačný fond len do zákonom stanovenej výšky, maximálne 30 % z celkových nákladov, zvyšok pokryli firemné zdroje. Zodpovednosť k životnému prostrediu je samozrejmou súčasťou filozofie SHP Harmanec. O stave životného prostredia spoločnosť pravidelne informuje verejnosť i obchodných partnerov prostredníctvom správy uverejnenej na web stránke www.shpgroup.eu.