• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Dane, účtovníctvo, daňové poradenstvo a partner vašej spoločnosti

29/12/12 ,
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a daňové poradenstvo
Radi vám zodpovieme otázky ohľadom účtovníctva alebo daňovníctva. Dohodnite si s nami stretnutie a presvedčte sa, že sme tím ľudí vhodný práve pre vás. Ponúkame vám:
Vedenie účtovníctva a daňová evidencia
Externé vedenie účtovníctva Bratislava, spracovanie ročnej účtovnej závierky a inventarizácie zostatkov na účtoch, príprava štatutárnych výkazov; vedenie daňovej evidencie pre zistenie základu dane z príjmov fyzických osôb.
Daňové priznanie
V rámci vedenia účtovníctva alebo daňovej evidencie pre našich zákazníkov pripravíme a podáme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Vyhotovíme daňové priznanie aj k cestnej dani, dani z nehnuteľností, k dani z darovania alebo dani z prevodu nehnuteľností. Ručíme za nami vypracovanej daňové priznanie aj za jeho včasné podanie príslušnému správcovi dane.
Spracovanie miezd
Všetka mzdová agenda: spracovanie miezd, výpočet miezd, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, príprava mesačných hlásení a komunikácia s príslušnými úradmi, účasť na kontrolách zdravotného i sociálneho poistenia, správa a evidencia mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového poistenia. Viac na Dane a Účtovníctvo. Odporúčame aj blog Účtovníctvo a Dane.

Vedenie účtovníctva a účtovanie zriaďovacích nákladov

17/12/12 ,

Pred vznikom spoločnosti (tzn. zápisom spoločnosti do obchodného registra) môže dochádzať k výdavkom, ktoré so vznikom spoločnosti priamo súvisia (napr. poradenské služby, poplatky, odmena notára a pod). Ak hodnota týchto výdavkov prekročí limit pre zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku (podľa zákona o daniach z príjmov), spoločnosť zaoberajúca sa na vedenie účtovníctva eviduje ako zložku nehmotného majetku na účte zriaďovacie výdavky.

Zriaďovacie výdavky musia byť účtovne odpísané najneskôr do 5 rokov od vzniku spoločnosti (môžu byť odpísané aj skôr). Pre daňové priznanie a do dane sa však zriaďovacie výdavky odpisujú presne 60 mesiacov. Zaúčtovanie odpisu: Odpisy dlhodobého majetku / Oprávky k zriaďovacím výdavkom. Odporúčame aj blog zameraný na Účtovníctvo a Dane. Viac na Vedenie účtovníctva a účtovanie zriaďovacích nákladov.

Vedenie účtovníctva a pravidla účtovania

22/11/12 , ,

Účtovná jednotka na vedenie účtovníctva sa musí riadiť predovšetkým zákonom o účtovníctve a vyhláškou, ktorá stanovuje podobu účtovnej osnovy. Zákon o účtovníctve je relatívne stabilný, hoci každoročne dochádza k drobným úpravám najmä pre podvojné účtovníctvo.Účtovníctvo musí byť správne, úplné, preukázateľné, zrozumiteľné a prehľadné. Základným prvkom účtovníctva je účtovný záznam. Účtovný záznam môže byť účtovným dokladom, účtovným zápisom či účtovný knihou. Účtovným záznamom je aj výročná správa, účtovná uzávierka, odpisový plán či inventárny zoznam. Ďalej odporúčame sledovať aj blog o účtovníctve. Viac na Vedenie účtovníctva a pravidla účtovania.

Ako na financovanie pohľadávok?

26/08/12 , ,

V letnej škole na vedenie účtovníctva čítajte o získavanie hotovosti z pohľadávok, faktoringu a jeho účtovania. Škola účtovníctva pokračuje financovaním pohľadávok. K získaniu hotovosti je niekoľko spôsobov. Jedným z nich je aj faktoring. Čítajte o jeho účtovaní, vrátane príkladu výpočtu nákladov a výnosov a započítania pre daňové priznanie.

Získavanie hotovosti z pohľadávok je niekoľko spôsobov:
urýchlenie platieb dlžníkov – možno docieliť poskytnutím zľavy, (napríklad odberateľ uhradí pohľadávku do 10 dní, bude mu poskytnutá zľava vo výške 3% z celkovej sumy; ak faktúru do 15 dní, poskytne sa mu zľava vo výške 1% z celkovej sumy, ak faktúru v dobe splatnosti do 30 dní, zľava poskytnutá nebude). Je nutné porovnať výšku poskytnutej zľavy s výškou úrokov prípadného úveru na pohľadávky. Viac na Ako na financovanie pohľadávok? Publikujeme aj na blogu o účtovníctve.

Na Slovensku sa za 1.štvrťrok 2012 vyrobilo 193 404 t papiera a lepenky

28/06/12 , ,

V prvom štvrťroku 2012 poklesla celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,2 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 193 404 ton papiera a lepenky, oproti 193 887 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,9 % medziročný rast, keď vyrobili 145 416 ton týchto papierov. Súčasne sa znížila výroba hygienického papiera o 5,3 %, na úroveň 32 891 ton. Baliace a obalové papiere dosiahli 15 097 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Oživenie po predchádzajúcej kríze pokračovalo vo vyrobenej tonáži grafických papierov aj v roku 2012. Celé odvetvie navyše čelilo zdražovaniu energií, buničiny a zberového papiera. Dramatický pokles výroby v obalových papieroch ide na vrub odstavenia výroby flutingu v Štúrove“, konštatoval J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za prvé tri mesiace roku 2012 spracovali spolu 632 653 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 14 092 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 4 350 ton.
Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa za prvý štvrťrok tohto roku zvýšili, v medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2011, o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších 209,276 mil. EUR na tohtoročných 232,578 mil. EUR. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu a to o 9,1 percenta, zo 170,449 mil. EUR na 186,004 mil. EUR. Export pritom dosiahol 80 percentný podiel na celkových tržbách. Náklady však rástli rýchlejšie ako tržby – až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %. Kým za 1. štvrťrok 2011 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 67 709 EUR, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 60 992 EUR. Firmy ZCPP SR zamestnávali spolu 2 830 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 186 EUR a preinvestovali v tomto období 6,965 mil. EUR.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.