• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Kovové obaly sa stále nedostatočne zbierajú a separujú

05/07/12 , , ,

Na Slovensku je potrebné dobudovať dostatočne efektívny systém na zber a separáciu kovových obalov, pretože v niektorých obciach a mestách sa vôbec nezbierajú kovové obaly, napriek tomu, že im to zákon jednoznačne ukladá. Problémom je tradične nedostatok financií na zavedenie separovaného zberu kovových obalov. Pritom vybudované kapacity na recykláciu kovových odpadov sú dostatočné a aj ceny kovových obalov sa po kríze stali dostatočne atraktívnymi. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Sektor kovových obalov Recyklačného fondu sa v roku 2011 zameral na podporu triedeného zberu v mestách a obciach. Sektor prioritne riešil zabezpečenie dostatku vyseparovanej suroviny pre spracovateľov, preto pri schvaľovaní viackomoditných projektov podporoval separáciu kovových obalov, s prihliadnutím na svoje finančné možnosti a komplexnosť riešenia separácie v jednotlivých regiónoch. Vlani fond podporil 13 viackomoditných žiadostí s účasťou sektora kovových obalov na riešení podpory separovaného zberu odpadov z kovových obalov a podpory propagácie recyklácie kovových obalov. Celková suma schválených finančných prostriedkov predstavuje 30,92 tis. EUR. Z účtu sektora sa v roku 2011 vyplatilo 60,14 tis. EUR“, konštatoval J. Dlhopolček

Dodal, že sektor kovových obalov bude aj v tomto roku aktívne spolupracovať s obcami, mestami a recyklátormi na dosiahnutie čo najlepšieho fungovania systému zhodnocovania kovových obalov. Ďalej bude sledovať dosiahnuté výsledky recyklácie až na jednotlivé subjekty a presadzovanie efektívnych a komplexných riešení separovaného zberu, triedenia a prípravy pred zhodnotením, na základe regionálneho riešenia problematiky. Po prekonaní určitej krízy v recyklácii odpadov z kovových obalov bude dôležité rozpracovať a v praxi realizovať logistiku zberu a sústreďovania vyseparovanej komodity u recyklátorov.

Recyklačný fond od 01. 01. 2003 doteraz podporil zo sektora kovových obalov celkovo 153 projektov v celkovej hodnote 1 687 979 EUR. Z celkového počtu posudzovaných projektov bolo schválených 150 viackomoditných žiadostí pre podporu separovaného zberu v komunálnej sfére v hodnote 1 277 410 EUR, z toho na propagáciu recyklácie kovových obalov boli určené dotácie vo výške 170 843 EUR. Sektor kovových obalov podporil 3 jednokomoditné projekty vo výške 410 569 EUR zamerané na technológiu recyklácie tenkostenných kovových obalov.

Kovové obaly na báze železa a hliníka majú kvalitné úžitkové vlastnosti vhodné pre obalový materiál. Železo sa uplatňuje ako obalový materiál predovšetkým v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok a povrchového spracovania, napríklad na konzervy, sudy, bubny, kanistre, plechovky, škatule, zátky, uzávery, veká, cyklopásky atď.. Hliník je efektívnym, spoľahlivým a vizuálne atraktívnym obalom na konzervy, tuby, dózy, sudy, škatule, veká, fólie a pod..

Sumárna štruktúra schválených príspevkov zo sektora kovových obalov v EUR/%:

Jednokomoditné/viackomoditné EUR Vyjadrenie v %
Viackomoditné obce a mestá 1 106 567,- 65,56
Viackomoditné propagačné 170 843,- 10,12
Jednokomoditné – technológia 410 569,- 24,32
Spolu 1 687 979,- 100,00

Medzi najvýznamnejšie podporené projekty zo sektora kovových obalov patria projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice, zamerané na recykláciu odpadov z kovových obalov. Tieto projekty zefektívňujú spracovanie tenkostenných obalov z hliníka a jeho zliatin.

,,Pri zohľadnení finančných možností sa predpokladá len podpora recyklátorov odpadov z kovových obalov v technológiách, ktoré budú spĺňať požiadavky BAT technológie. Fond bude aktualizovať a na základe dostupných informácii sumarizovať potenciál výskytu kovových obalov na slovenskom trhu. Zároveň bude prehodnocovať potrebné kapacity zberu a spracovateľské kapacity na obaly zo železa, ocele, hliníka a jeho zliatin, vzhľadom na objem a štruktúru kovových obalov v jednotlivých regiónoch“, povedal J. Dlhopolček.

Dodal, že Recyklačný fond mieni podporiť zavedenie minimálne jednej BAT technológie na spracovanie tenkostenných kovových obalov zo železa, ocele a hliníka a jeho zliatin na západnom Slovensku.

Brantner Poprad vlani vyzbieral 2 163 t druhotných surovín

05/07/12 , , , , , , ,

Brantner Poprad, s. r. o., zabezpečuje pre cca 73 000 občanov mesta Poprad a ďalších obcí z okresu Poprad zber, prepravu a nakladanie s komunálnym odpadom. S prispením občanov za 5 mesiacov tohto roka vyseparovali a na ďalšie zhodnotenie odovzdali 918 t druhotných surovín. Z nich bolo 437,7 t papiera, 307,0 t skla, 119,3 t plastov, 1,0 t VKM, 9,1 t kovových obalov, 0,8 t odpadových olejov a 43,6 t vyradených elektrických a elektronických zariadení.
Za celý rok 2011 pritom vyzbierali a vytriedili 990 t papiera, 722 t skla, 314 t plastov, 11 t VKM, 30 t kovových obalov, 1 t odpadových olejov a približne 95 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Spolu bolo za celý rok 2011 od občanov vyzbieraných 2 163 t druhotných surovín na ďalšie zhodnotenie. Informoval o tom Ondrej Korenko, riaditeľ Brantner Poprad, s. r. o.
Vedúca odboru výstavby mesta Poprad Kristína Horáková k tomu doplnila: ,,Na dobudovanie moderných kapacít na separovaný zber získalo mesto Poprad v roku 2004 dotácie z Recyklačného fondu vo výške 344 403,5 EUR, na projekt „Oddelený zber komunálnych odpadov OZKO“. Finančné prostriedky boli použité na nákup zberových nádob – zvonov, v počte 548 ks. Z týchto prostriedkov bolo zakúpené aj zvozové vozidlo na separovaný odpad. Ostatné finančné prostriedky bolo použité na propagačný materiál. Keďže separovaný zber je finančné náročný, zvyšné zdroje zabezpečilo mesto Poprad a firma Brantner. V rokoch 2006 – 2011 mesto Poprad získalo od Recyklačného fondu finančné príspevky za vyseparované zložky odpadu v celkovej výške 235 248,78 eur. Tieto prostriedky boli použité na činnosti spojené s nakladaním separovaného odpadu a na nákup zberových nádob na separovaný odpad do lokalít mesta, v ktorých ešte neboli umiestnené“.
V súčasnosti, občanmi vyseparované zložky komunálneho odpadu, ako je papier, plast, kovové obaly a sklo, sa zhromažďujú pred bytové domy v určených nádobách – zvonoch, farebne odlíšených. V rodinných domoch sa odpad triedi do farebne rozlíšených plastových vriec. Do modrých vriec sa zbiera papier, do žltých plasty, kovové obaly a VKM a do zelených sklo. Triedením týchto odpadov občania prispievajú k ochrane životného prostredia, k spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov.
,,Zber zabezpečujeme modernou zberovou technikou s univerzálnymi lisovacími nadstavbami, alebo hydraulickými rukami s úložnou plochou a špeciálnymi zbernými nádobami, zvonovými kontajnermi, alebo vrecovým systémom. Vyzbierané druhotné suroviny ďalej triedime, lisujeme, alebo balené dodávame konečným spracovateľom za účelom zhodnotenia. Na území Popradu prevádzkujeme aj Zberné centrum na ul. Ludvíka Svobodu, ktoré slúži všetkým občanom k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Ide predovšetkým o objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a separovaný zber papiera formou výkupu od občanov. Naša spoločnosť zabezpečuje služby v odpadovom hospodárstve aj pre priemyselných, obchodných a živnostenských partnerov. Na účely zberu, prepravy a nakladania s odpadmi využíva modernú a efektívnu zvozovú techniku, veľkokapacitné kontajnery, lisovacie kontajnery a iné špeciálne zberné nádoby“, uzavrel O. Korenko.

Technické služby Kežmarok úspešne separujú pre širší región

Technické služby, s. r. o., Kežmarok s prispením občanov za 5 mesiacov tohto roka vyseparovali 23 t papiera, 72 t skla, 85 t plastov, 20 t viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), 15 t kovových obalov a 8 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Za celý rok 2011 pritom vyzbierali a vytriedili 50 t papiera, 190 t skla, 220 t plastov, 52 t VKM, 26 t kovových obalov a približne 30 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Informoval o tom riaditeľ Technických služieb, s. r. o. Kežmarok Jozef Krok.
,,Technické služby, s. r. o., Kežmarok boli zapojené do Regionálneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu, ktorý sa realizoval 5 rokov v období 2005-2009. Tento projekt riešil problematiku separovaného zberu v meste Kežmarok a okolitých obciach Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov. Spoločná realizácia separovaného zberu bola a je výhodná, zahŕňa spoločný zvoz, dotrieďovanie a zabezpečenie zhodnocovania vytriedených zložiek z komunálneho odpadu. Projekt bol realizovaný na základe dvoch zmlúv v spolupráci s Recyklačným fondom, ktorý poskytol dotácie v celkovej výške 280 739 EUR. Spolufinancovalo ho aj mesto Kežmarok a Technické služby“, konštatoval J. Krok.
Dodal, že systém separovaného zberu bol navrhnutý a aj sa realizuje s použitím dvoch systémov separovaného zberu odpadu: donáškového systému pomocou zvonových zberných nádob na sídliskách a vrecového systému v rodinných domoch. Do žltých vriec sa dávajú: plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky a drogérie. Do zelených vriec: sklené fľaše, zaváraninové poháre. Do červených vriec: železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápojov, krabice od nápojov. Do modrých vriec: noviny, časopisy, letáky, zošity, papierové krabice, kartón, preložky od vajec, kancelársky papier.
,,Po skončení päťročného obdobia viazanosti projektu, t.j. od roku 2010, sa na regionálnom systéme separovaného zberu komunálneho odpadu, prostredníctvom spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok, zúčastňujú obce: Kežmarok, Abrahámovce, Hradisko, Ľubica, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Vlková, Vlkovce, Vrbov. Realizácia účinného separovaného zberu pre recykláciu a kompostovanie môže perspektívne ušetriť nemalú časť finančných prostriedkov, ktoré obce vynakladajú na zneškodňovanie odpadu. Separovaním jednotlivých zložiek komunálneho odpadu môžu obce a mestá ušetriť poplatky za ich uloženie na skládkach alebo zneškodnenie v spaľovniach, ktoré sa budú neustále zvyšovať. Ďalej získať finančné prostriedky za ich predaj na recykláciu a získať finančný príspevok z Recyklačného fondu za každú tonu surovín odovzdaných na recykláciu“, uzavrel J. Krok.
Recyklačný fond podporil Prešovský kraj sumou 9,28 mil. EUR

Recyklačný fond schválil za 10 a pol roka činnosti, do konca prvého polroka 2012, spolu 14 411 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 158 mil. EUR. Z toho 18,37 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 11 515 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 2 242 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond schválil 13,30 mil. EUR finančných príspevkov. Za prvý polrok 2012 správna rada Recyklačného fondu schválila dotácie pre celkovo 21 projektov v súhrnnej výške 6,99 mil. EUR.

,,S finančnou pomocou fondu sa v roku 2011 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť 212 885 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť 347 393 ton odpadov. Subjekty podporené Recyklačným fondom vlani zozbierali a spracovali 34 915 kusov starých vozidiel. V súvislosti s realizáciou projektov, podporených fondom v roku 2011, dosiahol prírastok vytvorených pracovných miest 47 a od roku 2002 je celkový počet týchto nových miest 1 243 “, informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

Riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška k tomu doplnil: ,,V Prešovskom kraji Recyklačný fond za 10,5 roka svojej existencie (od 01. 01. 2002 do 31. 06. 2012) vyhovel spolu 2 015 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom viac ako 9,79 mil. EUR. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostalo 379 miest a obcí príspevky za takmer 1,82 mil. EUR. Recyklačný fond vyhovel aj 31 žiadostiam o dotácie 18 podnikateľských subjektov, ktorým poskytol takmer 4 mil. EUR. Na projekty 21 obcí uvoľnil fond prostriedky vo výške 3,4 mil. EUR, keď poskytol dotáciu na ich 28 projektov“.

Dodal, že najväčšiu podporu v Prešovskom kraji – spolu vo výške 1,4 mil. EUR, získali projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice. Tie boli zamerané na zber, separáciu a zhodnotenie rôznych odpadov, predovšetkým kovových a na odstraňovanie nežiadúcich povlakov z odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Firma FECUPRAL, s. r. o. Prešov dostala od Recyklačného fondu 432,2 tis. EUR na nadregionálne centrum zberu a separácie odpadov (NCZaSO). Spoločnosť Anna Gajdošová – PROTAN zo Svidníka získala od fondu dotáciu takmer 384,7 tis. EUR na spracovanie starých vozidiel a štvoricu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára EKOL – recyklačné systémy, s. r. o. z Fintíc, kde Recyklačný fond podporil projekty zamerané na zber a zhodnocovanie odpadových olejov čiastkou 220,6 tis. EUR.

V Prešovskom kraji Recyklačný fond doteraz vyhovel 28 žiadostiam od 21 miest, obcí a ich združení o dotácie na projekty. Podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie. Dotácie dostali EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa, mestá Bardejov, Giraltovce, Humenné, Medzilaborce, Poprad, Svidník, Vysoké Tatry, Mestský podnik Spišská Belá, obce Sačurov, Štrba a Torysa, Víťaz, Služba m. p. Stropkov, Technické služby miest Levoča, Prešov, Svit, Kežmarok, Verejnoprospešné služby miest Snina, VPS Vysoké Tatry a Združenie obcí MIKROREGIÓN SEKČOV – TOPĽA.