• Čo získam?
 • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Deti z detských domovov súťažili na športových hrách opäť v Čilistove

15/06/18

Tento rok sa konal už 28. ročník Celoslovenských športových hier detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2018. Súťažiacich opäť privítal Čilistov (mestská časť Šamorína). Športové hry vyvrcholili vo štvrtok 14. 6. 2018 vyhodnotením najlepších športovcov a odovzdaním Putovného pohára ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Víťazným detským domovom sa stal detský domov Necpaly s počtom bodov 30. Generálnym sponzorom tohto medzinárodného podujatia je už po desiaty raz spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá je aj spoluorganizátorom podujatia spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

 

PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), k tomu hovorí: „Sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo dospieť k spoločnej dohode so športovým rezortom v Čilistove. Areál je prispôsobený tým najnáročnejším športovým požiadavkám. Deti si tu môžu vyskúšať, aké je to byť v koži profesionálneho športovca. Špičkové prostredie ich zároveň motivuje. Tento ročník sme z organizačných dôvodov trochu pozmenili celkovú organizáciu a priebeh hier. Celoslovenské športové loptové hry už prebehli a to: volejbalový turnaj 23. 5. 2018 v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise 5. 6. 2018 v Ružomberku a futbalový turnaj 11. 6. 2018 v Hybiach. V Čilistove boli v dňoch 13. – 14. 6. na programe atletické disciplíny. Deti boli rozdelené do štyroch kategórií podľa veku. Hlavným cieľom majstrovstiev je motivovať deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť. Tieto vlastnosti potrebné pre prakticky život pritom často u detí z detských domovov chýbajú.“

 

Najlepší mladí športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v Českej republike a termín konania je stanovený na 22.-24.6.2018 za účasti súťažiacich z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska. V základných kolách sa do tohto projektu v SR zapojilo 770 detí z detských domovov, v celoslovenskom kole súťažilo 650 detí z 52 detských domovov. Súťažili vo vybraných súťažných disciplínach –  v atletike  (behu na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do výšky a vrhu guľou), vo futbale, volejbale a  stolnom tenise. Športové hry sa konali vo všetkých 8 krajoch pre štátne detské domovy, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín.

 

Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k podujatiu povedal: ,,Je obdivuhodné, s akým úsilím a zodpovednosťou pristupujú mladí športovci z detských domovov k svojim majstrovstvám. Do súťaženia dávajú srdce a na ich výkonoch vidieť profesionálnu dlhodobú prácu organizátorov. Spoločnosť Nestlé Slovensko dlhodobo podporuje množstvo aktivít vedúcich k zdravému životnému štýlu.  Považujeme si za česť, že môžeme podporovať takýto dlhodobý úspešný projekt. Športové aktivity sú základom budovania pohybových zručností detí, rozvíjajú vytrvalosť a zodpovedný prístup k povinnostiam. V dospelosti to vedie k ľahšiemu zaradeniu do spoločnosti a uplatneniu sa na trhu práce. Je dôležité budovať hodnoty a správne návyky už od útleho veku a položiť tak základy pre vyvážený, plnohodnotný život v dospelosti. Sme radi, že túto možnosť dostávajú aj deti z detských domovov a že môžeme aj týmto spôsobom pomôcť k rozvoju ich zručností a schopností.“

M. Soboličová vyzdvihuje to, že podujatie je u detí mimoriadne obľúbené. Počas súťaží a vo voľnom čase nadväzujú priateľstvá, rozvíjajú svoju motiváciu a vôľu. V mnohých sa ukáže húževnatosť a chuť prekonávať prekážky. ,,Každý rok majú deti chuť ďalej sa zlepšovať a pracovať na sebe, čo sa im v mnohých prípadoch aj darí. Spolu s vychovávateľmi sa pravidelne a usilovne pripravujú, aby vedeli podať čo najlepší výkon. Motiváciou je najmä postup do celoslovenského kola a následná možnosť postupu na medzinárodné športové hry. Najdôležitejšia je samotná účasť detí, pretože už príprava a odhodlanie budujú dôležité vlastnosti a návyky, ako sú cieľavedomosť a súťaživosť. Potenciál našich detí je veľmi veľký, len si potrebujú začať veriť a vážiť si samých seba,“ dodáva M. Soboličová.

 

Generálnym sponzorom majstrovstiev je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny do jednotlivých kôl.

 

Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, náhradné a ohrozené rodiny a ich deti.

Kontakty: PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar (ÚAD), tel.: +421 903 781 774, sobolicova@usmev.sk, Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o., robert.kicina@sk.nestle.com,  +421 907 706 112

 

Pozvánka na Športové majstrovstvá s Nestlé 2018

08/06/18
 1. ročník športových hier detí z detských domov

 

Tento rok sa finále v atletických disciplínach Športových majstrovstiev detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé, bude opäť konať v Čilistove (Šamorín). Deti sa tu súťažne stretnú v dňoch 13.-14. 6. 2018 v areáli športového rezortu Element resort. Vo štvrtok 14.6. je slávnostný nástup plánovaný o 9:30 hod. a vyhodnotenie sa bude konať o 13:00 hod. V tomto roku boli finále 4 súťažných disciplín Športových majstrovstiev detí z detských domovov (futbal, volejbal, stolný tenis, atletika) po prvý raz rozdelené až do štyroch rôznych termínov a miest konania.

Celoslovenské športové loptové hry už prebehli v niekoľkých kolách a to: volejbalový turnaj 23. 5. 2018 v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise 5. 6. 2018 v Ružomberku a futbalový turnaj v termíne 7. 6. 2018 v Hybiach. V Čilistove sa bude súťažiť v atletických disciplínach (beh na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m), skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou. Samostatne bude hodnotená aj súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a ich umiestnení detí na športových hrách celkovo.

Športové hry sa organizujú vo všetkých 8 krajoch pre detské domovy štátne, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín patriacich do príslušného kraja.  Každoročne sa konajú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a víťazný detský domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Deti budú rozdelené do niekoľkých kategórií podľa veku: kategória mladších žiakov (6 – 10 roční), kategória starších žiakov (11 – 15 roční) a kategória dorastencov (16 – 18 roční). Na celoslovenské hry postupuje prvý a druhý v každej disciplíne a vekovej kategórií (týka sa atletických disciplín), v loptových hrách jedno družstvo z daného kraja. V stolnom tenise postupujú dvaja chlapci a dve dievčatá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach. Na medzinárodné športové hry postupujú len športovci v kategórii 11 – 18 ročných (podľa medzinárodných pravidiel). Vo futbale a volejbale bude zostavené reprezentačné družstvo najlepších futbalistov a volejbalistiek a za výber jednotlivých hráčov bude zodpovedná športová komisia.

Víťazi postupujú podľa postupového kľúča na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, kde budú reprezentovať Slovensko za účasti štátov: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Hostiteľskou krajinou pre konanie majstrovstiev bude tento rok Česká republika a termín konania je stanovený na 22.-24.6.2018.

 

Dlhodobým cieľom projektu Športové majstrovstvá s Nestlé je, prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Základnou myšlienkou, ktorú sa i týmto spôsobom darí napĺňať, je, aby každé dieťa malo rodinu.

Firma Nestlé dlhodobo podporuje projekty a aktivity v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí, čo oceňuje aj Úsmev ako dar. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a aj toto podujatie podporila najväčšou finančnou čiastkou zo všetkých sponzorov.

Rafting

06/06/18 , , , , ,

Získajte cenné bezpečnostné rady pre rafting

Rafting je adrenalínový šport, kde sa pohybujete po rieke na nafukovacom člne. Rieky, ktoré sa splavujú sú rozdelené do niekoľkých stupňov obtiažnosti, v závislosti od toho, ako je rieka náročná. Rafting je náročná, ale nesmierne zábavná aktivita – netreba však zabúdať na základné bezpečnostné tipy. Rafting môže na prvý pohľad budiť rešpekt, avšak dodržiavaní bezpečnostných pravidiel je to vzrušujúci šport.
Pred tým, než vyrazíte prvýkrát na rieku, existuje niekoľko bodov, ktoré by ste mali dodržiavať a pomôžu vám mať bezpečný a príjemný raftingový výlet.

Na čo si dávať pozor pri raftingu.

Podľa štatistík sa 80% nehôd v riečnom raftingu je buď preto, že nie sú nosené záchranné vesty. Uistite sa, že výlety sú načasované tak, aby skončili aspoň hodinu pred tmou. Záchranná vesta by mala byť pohodlná. Prilby sú skôr ochranou  pred pádlami vašich nadšených raftingových spoločníkov a veľmi zriedkavo ako ochrana proti skalám na rieke. Neviažte žiadne lano okolo zápästia, ramien, nôh alebo krku! To môže byť nebezpečné v prípade výkyvu, alebo ak vypadnete. Nevykladajte nohy mimo raftu – môžete si nohu poraniť pri náraze na skalu.
V prípade, že sa raft chystá naraziť na skalu, nesnažte sa zastaviť hybnú silu raftu s ľahkou lopatkou, nohou alebo rukami – pravdepodobne budete zranení. Nechajte raft odraziť sa od skál – je to oveľa jednoduchšie.
Rafting ponúka možnosť spoznávať kultúru a geografickú rozmanitosť.

Zámok Vígľaš pripravil rozprávkový Deň detí

28/05/18

Navštívte v nedeľu 3. 6. s rodinou Zámok Vígľaš a užite si bohatý program

 

Blíži sa 1. jún a s ním aj sviatok našich najmenších. Zámocký hotel The Grand Vígľaš pri tejto príležitosti pripravil na nedeľu 3.6. bohatý program pre celú rodinu. Počas popoludnia  od 14.00 hod. si budú môcť najmenší návštevníci užiť množstvo súťaží, hier a ďalších atrakcii.  Rodičia si zároveň budú môcť vychutnať prvotriednu gastronómiu či šálku kávy v jedinečnom zámockom prostredí.

Marketingová manažérka hotela The Grand Vígľaš Veronika Harmanová dodáva: „Tak ako každý rok, aj teraz sme sa snažili zabezpečiť plnohodnotný program pre deti rôznych vekových kategórii. Nebude chýbať obľúbené maľovanie na tvár, balónové kreácie či nafukovacie atrakcie. Samozrejmosťou je občerstvenie pre deti i dospelých, vrátane cukrovej vaty, popcornu a iných maškŕt. Aby zábava neutíchala, prichystaná je aj detská minidisko a penová párty. Deti do 12 rokov majú vstup grátis, pre staršie deti a dospelých je vstupné 2 eurá.“

Na Zámok Vígľaš môžete zavítať aj „na otočku“, alebo tu stráviť príjemný rodinný pobytový víkend. V ponuke sú aj zvýhodnené pobytové balíčky, ktoré uľahčia výber a sú i cenovo výhodnejšie.  Obľúbené sú celoročné pobyty Zámocký, Romantický alebo Wellness pobyt, alebo strašidelný Draculov pobyt v autentickom apartmáne. Ako novinka na letnú sezónu je v ponuke pobyt s názvom letné dobrodružstvo na zámku. Cena balíka začína od 99 eur pre osobu na 2 noci a jeho súčasťou je aj 3-hodinový vstup do Holidaypark Kováčová a animácie pre deti i dospelých. Výhodou je možnosť vziať so sebou 1 dieťa do 12 rokov, ktoré má pobyt s rodičmi grátis.

Pripravené sú na nasledujúce mesiace i ďalšie zaujímavé podujatia. Najväčším z nich je The Grand Retro Show, ktoré sa bude konať v sobotou 4. augusta.

Zámocký hotel The Grand Vígľaš je symbolom nového trendu v hotelierstve na Slovensku. Veľkorysá rekonštrukcia priniesla návštevníkom zámku návrat do obdobia gotiky, renesancie i baroka a je aristokratickým skvostom nielen podpolianskeho regiónu, ale celého Slovenska. Jedinečný je zariadením izieb v stredovekom štýle, skvostom je aj Veľká Kongresová sála kráľa Žigmunda pre 200 osôb vytesaná do skaly a menšia sála kráľa Mateja Korvína, Biely a Červený salónik, či Malá a Veľká rytierska sála s kaplnkou. Milovníci histórie tak majú možnosť nielen navštíviť zámok, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru stredoveku počas pobytu, spojenú s prvotriednymi službami.

 

Viac informácií je na www.grandviglas.com

类风湿治疗中,什么时候可以减药、停药?

13/04/18

 了解了类风湿关节炎达标治疗,会更好地理解治疗、减药、停药的要求。乾 眼 症的治療方式很多,用滴眼液這是絕大多數人都會採取的一種做法,當出現眼乾嚴重的時候,還是用傳統滴眼藥水方式來進行療效治療,那會造成青光眼和白內障,就需要採用光脈衝乾眼來進行治療了。

 作者丨王艳红

 来源丨莎如茵空间

 类风湿关节炎虽然被定义为“终身性疾病”,但是,在治疗过程中,我们追求减药、停药也不是奢求。然而在治疗中,到底什么情况下可以减药、停药,我们可能并不完全明确。我的关节不疼痛、不肿胀了,我自己感觉到又回到了患病之前的状态,应该可以减药、停药了吧?治疗类风湿的药物副作用那么大,我吃了这么长时间了,现在症状好多了,七七八八凑合正常,应该能够减药、停药了吧?

 这是患者常有的心态,但这些情况下,可不可以减药、停药,不是我们心想事成的。能否减药、停药,除了我们的主观感受,还要临床达标治疗评估。符合达标治疗要求,才可以实施减药措施,乃至停药。

 1

 如何判断临床达标?

 “达标治疗”是类风湿关节炎规范治疗的目的,2014年EULAR首次提出类风湿关节炎达标治疗要求:

 “主要治疗目标:通过控制症状,阻止结构损伤,保护功能,最大改善长期的生活。

 临床目标:缓解或者低活动度,并在整个病程中维持”

 对于类风湿关节炎,疾病主要损害的是患者的关节,影响患者的身体活动能力;可以造成关节破坏,导致畸形和残疾。因此,治疗目标要锁定在“控制症状、阻止关节结构损伤、保护关节功能”上,让患者最大可能的恢复身体能力,保持生活、工作质量。

 治疗是否达标的判断是“病情缓解或者低活动度,并且保持住”。如何判断疾病是缓解了呢?这对于非专业人员来说,不是特别好判断,需要临床医生评估。普利膚軟膏可以消滅各種皮膚真菌感染症狀,包括體癬、股癬同汗斑等皮膚問題!

 2016年,EULAR明确“缓解或者低活动度”的要求:

 “触痛关节数目小于等于1个;

 肿胀关节数目小于等于1个;

 C反应蛋白小于等于1mg/dl;

 患者整体评估评分小于等于1(分0–10分)”

 其中患者整体评估是在医生的要求下,完成医学评估,这是专业的判断,不是只患者自我症状、体力、情绪等方面的主观感觉。

 对疾病的缓解要求,是治疗的关键点。缓解状态下,可以阻止影像学方面的进展。

 2

 影像学表现是重要依据

 类风湿关节炎影像学方面的进展,显示的是关节组织、结构方面的情况,和畸形、残疾密切相关。因此这些年来,影像学方面的临床应用发展较快,不只是在检查方法、仪器设备升级方面的进步,也包括影像学结果与临床结合程度的提高。

 例如这两年提出的B超显示的“亚滑膜炎状态”,在临床感觉、甚至实验室生化指标正常的情况下,可能有的患者关节部位存在亚滑膜炎情况,这是仍然存在疾病缓慢进行的基础。我们有时候可能会遇到这样的情况:患者的关节明明很好,指标也正常,可是一两年后,为什么还是出现了一点变形呢?

 亚滑膜炎状态,就可以解释这个疑问。在类风湿关节炎的达标治疗中,医生会遵照三大原则:

 1. 设定明确的治疗目标,即达到病情缓解或者低活动度要求。

 2. 严密监控患者疾病情况,跟踪病情变化,维持稳定的缓解状态。

 3. 根据疾病活动度、药物副作用表现情况等调整药物方案,追寻适合该患者的个体化治疗方案。

 3

 如何解决治疗达标过程中的问题

 在达标治疗中,对于早期患者特别重要的是:早诊断、早治疗、早达标。有学者认为,起病的最初三个月是“治疗时间窗口”,这个时期的达标治疗对预后起着重要作用。不过这个时期其实是很不好把握的,特别是当患者对症状不太在意,没有及时就诊或者医院的检查手段、医生临床能力不足时,很可能抓不住这个时期。

 但是,无论什么时间,对于确诊的类风湿患者,达标治疗都不晚,规范治疗都不晚。对于很多中晚期患者,达到病情缓解可能不容易,综合药物治疗情况,“低疾病活动度”可以成为目标。

 我们在治疗中实现“治疗达标”了,接下来就可以放心地减药、停药了吗?现实中医生一般让患者维持缓解状态半年的时间。在较高水平的治疗中,类风湿患者实现治疗达标的几率是挺高的,特别是早期患者。普利膚軟膏可以消滅各種皮膚真菌感染症狀,包括體癬、股癬同汗斑等皮膚問題!

 在减药、停药的过程中,患者要尊重医生专业能力,和医生沟通好,不要私自减药、停药。患者自行减药、停药在某个时期没出问题,但可能会为以后的短期内复发埋下隐患。

 在实现达标治疗的过程中,医院、医生的水平可能是限制因素,毕竟我国医疗水平、医疗资源存在地域差异。这时日益发展的互联网医疗模式、慢性病管理等,可能在一定程度上帮助患者。

 另一个问题,就是经济上的限制。达标治疗,如果将生物制剂包括进来,可能很容易获得治疗达标。如果不使用生物制剂,会增加难度,甚至有的患者,可能无法获得治疗达标,不能停药,甚至也不能减药。这也是类风湿关节炎难治疗的真实又现实的一面。

 最后一个问题,来自患者。不同的患者,疾病情况不同,即类风湿自身的异质性表现很强。同时,病程不同,治疗的难易情况也不同,中晚期患者、病程长的患者,相比较实现达标治疗的难度高。

 当患者了解了类风湿关节炎治疗达标治疗的情况,或许才可以更好地理解自己的治疗、理解自己的医生,比较清楚减药、停药的要求,更加务实理性地治疗、康复。普利膚軟膏可以消滅各種皮膚真菌感染症狀,包括體癬、股癬同汗斑等皮膚問題!