Učíme sa taliansky

Nezanedbávajte pravopis. Učte sa slovíčka vždy s ceruzkou v ruke a ťažšie slová si niekoľkokrát napíšte na osobitný papier, aby ste si ich pravopis lepšie zapamätali. Ak si chcete skontrolovať, ako ste si osvojili znalosť talianskych slovíčok príslušnej lekcie, skúste nasledujúci postup : zakryte talianske slovíčka a prekladajte slovenské slovíčka do taliančiny, potom si skontrolujte správnosť a postup opakujte. Slovíčka, ktoré sa vám v pamäti ľahko vybavia, označte a už ich neopakujte. Ostatné slovíčka opakujte tak dlho, kým si ich všetky nezapamätáte.
Spoločenské frázy, hovorové zvraty a väzby, ktoré sú typické pre taliansky jazyk a preto ich ani nemožno prekladať doslovne, ale treba vystihnúť obsah podobnou slovenskou frázou. Predložkové väzby, ktoré sa taktiež často líšia od slovenských. Odporúčame, aby ste si tieto väzby odpisovali do osobitného zošita a naučili sa ich podľa možnosti naspamäť. Ich nácviku venujete vždy jedno z prekladových cvičení (Povedzte po taliansky) na konci lekcie. Usilujte sa používať tieto väzby čo najčastejšie, lebo sú charakteristické pre taliančinu. Nepokúšajte sa prekladať slovenské spoločenské frázy doslovne do taliančiny. Mohli by ste dopustiť omylov alebo i spoločenských priestupkov.
Výslovnosť a pravopis sa vysvetľujú javy týkajúce sa výslovnosti, vrátane intonácie a prízvuku. Vysvetlenie je vždy spojené s praktickým nácvikom. Najprv starostlivo preštudujte návod a potom hovorte všetky cvičenia niekoľkokrát nahlas. Usilujte sa vždy o prirodzené tempo reči, vetu niekoľkokrát nahlas opakujte, nebojte sa zdôrazňovať.

Related Post