Zelené riasy – inovatívna zelená energia

Ochrana životného prostredia je dlhodobo ústrednou celosvetovou témou. V súčasnosti sa do popredia z hľadiska znižovania množstva škodlivých emisií dostávajú obnoviteľné zdroje energie a rôzne s tým súvisiace progresívne technológie z oblasti zelenej energetiky. Naša nezisková organizácia Dry Fermentation Biogas v plnej miere podporuje využívanie OZE s cieľom ochrany životného prostredia. Získali sme množstvo cenných skúseností a momentálne pracujeme na výstavbe bioplynovej stanice na suchú fermentáciu biomasy. Veľkým otáznikom pre prevádzkovateľov bioplynových staníc sú vznikajúce organické odpady ako nadbytočný perkolát, CO2, odpadové teplo, ktoré sú nevyužité a pre okolité prostredie nie vždy bezpečné.

Prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu (BioCycle) sme sa rozhodli v spolupráci s maďarským hlavným partnerom projektu EMEK Np. Kft. podporiť šírenie myšlienky spracovania týchto odpadov pomocou zelených rias. Technológia využitia zelených rias ako „požieračov odpadu“ nie je na Slovensku, ani v Maďarsku známa, avšak v svetovom merítku je využívaná napr. ropnými spoločnosťami. Projekt si preto kládol za cieľ vybudovať a následne demonštrovať túto technológiu, ktorá je celosvetovo jednou z najmodernejších a najpozoruhodnejších technológií v oblasti zelenej energetiky, priamo na Slovensku. Jej pozitíva sú nielen v samotnom čistení odpadových vôd, ale aj v následnom využití odumretých zelených rias ako biomasy, resp. ako náhrady bielkovinových kŕmnych zmesí. Projekt sa realizuje na oboch stranách v poľnohospodársky významných regiónoch. V rámci projektu sa uskutočnili konferencie, workshopy, ale aj študijná cesta, ktorých cieľom bolo spoznanie samotnej technológie uzavretého cyklu, práce s riasami ako kultivácia, zber, výber najvhodnejšieho druhu pre danú technológiu, diskusie s odborníkmi, výmena skúseností. Zriadili sme aj webovú stránku www.algaeslovakia.sk, kde záujemcovia môžu nájsť všetky informácie o našich aktivitách.
Výsledkom projektu je jedinečná a na Slovensku unikátna zelená technológia, ktorú sme spoločne vybudovali v Kolárove. Momentálne nás v rámci projektu ešte čaká záverečná konferencia, 30. septembra 2014 v Kolárove, ktorej súčasťou bude aj prezentácia danej technológie. Všetkých záujemcov srdečne očakávame.
implementácia technológie

Related Post