Termostat nastavitelny

Veľmi užitočný termostat, ktorý v mojom okolí ocenili hlavne chovatelia. Ďalšie využitie je pre spínanie a reguláciu mrazenia, chladenie alebo ohrievanie vody, solárne systémy a pod. Príkladov využiteľnosti je isto veľa. Pre lepšiu obsluhu tohoto termostatu som preložila návod – manuál. Najprv však funkcie, ktoré termostat zvláda:

Návod pre termostat ( blog )

Príklad celkového systému termostat reguluje keramický ohrievač , po dosiahnutí cielovej teploty vypne relé a elektrický prúd prestane tiecť do ohrievača , pri poklese teploty zasa zapne relé a ohrievač začne ohrievať na nastavenú teplou

keramicky ohrievač
Keramické výhrevné teleso
€10.00
Príklad práce s termostatom

Ak nastavím v móde pre zohrievanie (nastavenie v HC menu na H) cieľovú teplotu na 40°C a “C” hodnotu na 10°C, tak relé spojí obvod. Ak teplota na snímači klesne o 10°C (cieľová teplota mínus CP hodnota 10°C), výsledkom je, že relé spojí obvod pri 30°C a znovu rozpojí obvod pri 40°C.

Pre mód chladenia je práca trochu iná. Menu HC nastavím C ako cooling, to znamená chladenie teplotu nastavím na 40°C a CP hodnotu dám 10 stupňov. Tak termostat zapne relé na 50°C a vypne ho keď teplota klesne na 40°C.

čidlo termostatu
Čidlo termostatu je umiestnené v kovom obale
Ovládanie a nastavenie termostatu:

Ak je termostat zapnutý stlačením tlačidla RST na 3 sekundy sa termostat vypne.

Stlačením tlačidla SET na termostate sa dostanem do menu kde sa pohybujem šipkami ▲ alebo ▼ tiež sa využívajú ako tlačidla pre “hľadanie” – nastavenie teploty alebo inej hodnoty. Ak ich podržím jedno tlačítko (bud šípku hore alebo šípku dole) na tri sekundy, tak sa číslice budú meniť rýchlejšie. SET tlačidlo použijem pre výstup z nastavenia.

▲: šípka hore

▼: šípka dolu

Stlačením klávesy SET na 3 sekundy sa dostanem do nastavení pre termostat, šipkami ▲ alebo ▼ sa pohybujem v možnostiach nastavenia termostatu. Pri cieľovej možnosti v menu treba znovu stačiť tlačidlo SET a znovu šipkami ▲ alebo ▼ vybrať žiadanú hodnotu po jej nastavení stlačím RST tlačítko.

Led pre signalizáciu chodu (WORK)

Led sú umiestnené na ľavej strane displeja a sú ako indikátor chodu pre chladenie a zohrievanie (ak svieti led pri work) Ak svieti led pri SET nápise znamená to, že som v nastaveniach pre termostat.

Nastavenia ohrevu a chladenia

Stlačením „SET“ tlačidla na sekundy sa mi zobrazí menu a vyberiem HC kód. Potvrdím ho stlačením SET tlačidla. Potom mi termostat dá na výber dva módy H alebo C (ohrievanie alebo chladenie) ▲” šipkami“▼ vyberiem hodnotu na ktorú chcem termostat nastaviť.

Funkcia hysterézie:

Hysterézne limity sú maximálny interval medzi otvorením a státim, minimálny interval je 1℃ , maximálny interval je 15℃.

Nastavenie hysterézie

Stlaním SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do menu, kde šipkami vyberiem možnosť “D” a znovu stlačím SET tlačidlo , potom šipkami vyberiem hodnotu.

Kalibrácia teploty na termostate:

Ak by sa vyskytla nezrovnalosť medzi meranou teplotou a teplotou ktorú ukazuje termostat treba využiť funkciu kalibrácie. Avšak predtým než pristúpite ku kalibrácii termostatu viacerými meraniami, zaznamenajte odchýlku v žiadanom rozsahu teplôt. Pri kalibrácii sa dajú použiť záporné a kladné hodnoty a samozrejme 0.

Nastavenie pre kalibráciu:

Po stlačení SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do nastavení termostatu , zvolím CA funkciu kde šipkami ▲ alebo▼ vyberiem či teplotu termostatu skalibrujem smerom na dol alebo naopak hore .

Názorný návod ako skalibrovať termostat:

Ak teplota na čidle je 25 ℃ a termostat aj reálne ukazuje 25 ℃ tak hodnota CA je 0 , ak chcem aby ukazoval 26 ℃ tak nastavím CA 1.Pre 24 ℃ zasa -1. Je to výborná funkcia pre objekty, kde sa nedá dať priamo čidlo a teplota je odhadovaná.

Funkcia spomaleného štartu

V chladiacom mode ako prvé sa termostat zapne a keď zmeria hodnotu alebo hysterziu + hodnotu. Je odporúčaná funkcia pre zariadenia, ktoré obsahujú kompresor.

Nastavenie oneskorenia termostatu

Stlačením SET tlačidla sa dostanem do menu a zvolím „PT“ znovu sltačím SET a šipkami “▲ “alebo“▼” navolím požadovaný parameter.

Horný a dolný limit dôležitá funkcia

Nastavenie HS a LS limitu pre kontrolu termostatu

HS limit nastavím na + 15℃ a LS dolný limit na -10℃ teplotu termostatu budem môcť voliť iba v tomto rozsahu. Pre iný rozsah treba najprv zmeniť hodnoty HS a LS

Ako nastaviť horný a dolný limit teplôt:

Stlačím tlačítko SET vybrať LS alebo HS znovu stlačiť tlačítko SET a šipkami “▲” alebo “▼” vyberiem hodnoty

Napríklad horný a dolný limit používam pri učení rozsahu kontroly teploty

LS je 10 a horný HS je 20 stlačením tlačítka SET môžem navoliť len v rozsahu 10 a 20

Related Post