• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Ako sa v dobe krízy vyhnúť podávaniu zbytočnej výpovede zo strany zamestnanca

16/01/13 , , , , ,

V poslednej dobe odvšadiaľ počúvame nepriaznivé správy o hromadných prepúšťaniach a s tým súvisiacim neustálym rastom krivky nezamestnanosti. Výpoveď zamestnanca už bohužiaľ často nie je len dôsledkom neuspokojivého výkonu, či nepriaznivého pracovného prostredia pre zamestnanca samotného. V dobe ekonomickej krízy je to riešenie ako eliminovať výdavky zamestnávateľa, a tak sú rady nezamestnaných na úradoch práce už bežnou, hoci smutnou, skutočnosťou.
Jedným z menej bežných dôvodov je však skutočnosť, kedy zamestnávateľ zamestnancovi neprepláca cestovné náhrady. O aký problém sa vlastne jedná?

Zamestnávateľ je zo zákona povinný zamestnancovi preplatiť cestovné náhrady spojené s pracovnou cestou, pričom pod pracovnou cestou sa rozumie doba od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce, po Slovensku, do zahraničia,vrátane výkonu práce v zahraničí, do ukončenia tejto cesty. Medzi položky cestovnej náhrady patria napr. stravné, parkovné, diaľničné poplatky, poplatky za úschovu batožiny, vstupenky na podujatia, ktoré súvisia s plnením pracovných úloh, poplatky za služobné telefonické hovory a pod. za podmienky,že zamestnanec predloží potrebný doklad.
Existujú prípady, kedy napriek predloženiu dokladu zamestnávateľ krátil zamestnancovi bezdôvodne napríklad stravné, kedy takýto prípad skončil výpoveďou zamestnanca. A tak i v tejto dobe platí, že je potrebné, aby bol zamestnanec dobre informovaný a vedel sa tak ohradiť voči prípadným neprávostiam konaným voči jeho osobe.

AZZZ a ZCHFP nesúhlasia, aby výnosy z emisných povoleniek išli na krytie deficitu

09/10/12 , , , , , , , ,

Asociácia zamestnávateľských združení a zväzov (AZZZ) a Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR sa pridávajú k zamestnávateľským zväzom a združeniam, ktoré zásadne nesúhlasia s návrhom ministerstva financií, aby výnosy z dražieb emisných povoleniek boli použité na krytie deficitu štátneho rozpočtu. Takýto návrh nielenže porušuje odporúčania Európskej komisie o nakladaní s výnosmi z emisných povoleniek, ale aj poškodí slovenský priemysel, ktorý tak stratí možnosť financovať týmto spôsobom ekologické projekty. Informoval o tom viceprezident AZZZ a prezident ZCHFP SR Roman Karlubík.

,,Európska komisia odporúča, aby sa do environmentálnych projektov vrátilo aspoň 50 percent emisných výnosov. Takéto rozdelenie podporuje nielen Ministerstvo životného prostredia SR, ale aj Ministerstvo hospodárstva SR. AZZZ a ZCHFP trvajú na takomto štandardnom riešení a protestujú proti ďalším finančným záťažiam kladeným na podniky. Slovenský priemysel už teraz nesie hlavné bremeno konsolidácie verejných financií a ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia už považuje za neúnosné“, konštatoval R. Karlubík.

Dodal, že návrh ministerstva financií nie je v súlade s Európskou schémou obchodovania s emisiami skleníkových plynov, ktorá definuje potrebu použitia financií na také projekty, ktoré povedú k znižovaniu produkcie skleníkových plynov a tým prispejú k zlepšovaniu kvality životného prostredia.

ZCHFP SR reprezentuje 49 členských subjektov z chemického a farmaceutického priemyslu, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. V celom odvetví chémie podniká 182 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V chemickom odvetví na Slovensku k 30. marcu 2012 v týchto firmách pracovalo 36 928 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí, v rámci spracovateľského priemyslu, medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.