• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Víťazmi športových hier sú deti z detského domova Liptovský Hrádok

25/06/13 , ,

Deti z detského domova z Liptovského Hrádku sa stali celkovými víťazmi celoslovenského kola Majstrovstiev detí z detských domovov a získali putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Majstrovstvá sa konali v piatok 21. júna 2013 v Bratislave, v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Lafranconi. Súťažili v atletických disciplínach chlapcov a dievčat do 17 rokov: beh na 100 m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, štafeta 4 x 100 m, beh na 800 m, beh na 1500 m, loptové hry – futbal a volejbal. Najlepší súťažiaci postúpili na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, v dňoch 28-30. júna 2013 v tom istom areáli. Pretekať budú deti z detských domovov z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Informovala o tom Mgr. Marcela Šípošová, riaditeľka organizačného výboru športových hier.

,,Na celoslovenskom kole spolu súťažilo 157 detí z 22 detských domovov. Organizačný výbor športových hier ocenil aj najlepších športovcov športových hier roka 2013 a to Luciu Wolfovú z detského domova Kolárovo. Tá získala 2 medaily, okrem toho dlhodobo úspešne reprezentuje detský domov Kolárovo nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni, kde sa umiestňuje na prvých miestach. Z chlapcov bol ako najúspešnejší športovec ocenený František Buda zo Štúrova, ktorý získal 3 medaily a presadil sa ako nováčik na športových hrách. Vo futbale získali prvenstvo deti z detského domova Spišské Vlachy, ktoré sa tiež prvýkrát objavili ako dobrý tím a hneď získali prvenstvo. Vo volejbale obhájili svoje prvenstvo dievčatá z Kolárova“, konštatovala M. Šípošová.

Dodala, že už piaty rok je generálnym sponzorom tohto podujatia spoločnosť Nestlé Slovensko, s. r. o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny vo forme sladkostí do jednotlivých kôl.

Zástupca generálneho sponzora projektu Jozef Mokrý, manažér vonkajších vzťahov Nestlé Slovensko, s. r. o., uviedol: ,,Nestlé Slovensko všeobecne podporuje aktivity zdravého životného štýlu. K tomu neodmysliteľne patrí aj športovanie, zvlášť u detí. Práve deti z detských domovov, ktoré sú určitým spôsobom sociálne znevýhodnené, majú možnosť aj touto formou rozvíjať svoje schopnosti. Doprajme im pohyb na čerstvom vzduchu a nadväzovanie nových priateľstiev. Majstrovstvá sú o tom všetkom, ale aj o vzrušujúcej atmosfére športového zápolenia. Teší nás, že môžeme byť pri tom a podporiť takéto pozitívne aktivity stoviek detí. Podpora detí je podporou budúcnosti. Pestuje sa tu vytrvalosť, húževnatosť a svedomitosť. Čo nás obzvlášť teší, že sa to prejavuje u týchto mladých športovcov aj na dobrých výsledkoch v škole“.

Celoslovenské športové vyvrcholenie v Bratislave nadväzuje na regionálne kolá. Tie sa konali 1. júna v Detskom domove v Spišských Vlachoch pre deti z východoregiónu, 8. júna v Detskom domove v Hriňovej pre deti zo stredoregiónu a 15. júna v Detskom domove v Štúrove pre deti zo západoregiónu.

Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi bez rozdielu pohlavia a do 18. roku veku. Snahou je ich integrácia do society. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku ,,… aby každé dieťa malo rodinu.“

Stručné predstavenie hlavného sponzora

Nestlé je najväčšou svetovou potravinárskou spoločnosťou, ktorá sa dlhodobo zameriava na oblasť výživy a zdravého životného štýlu. Usiluje sa pritom o to, aby bola vnímaná ako spoločensky zodpovedný partner a súčasťou tejto firemnej kultúry je aj podpora rôznych projektov v prospech verejnosti. Je prirodzené, že podpora Nestlé ako potravinárskeho podniku je zameraná na zdravý a aktívny životný štýl verejnosti, najmä detí a mládeže. Jedným z najznámejších projektov je EKOROK s Nestlé pre deti a mládež základných a materských škôl, šíriaci povedomie o ochrane životného prostredia, ktorého sa zúčastňuje cca 3 500 detí. Nestlé je generálnym partnerom športových majstrovstiev pre deti z detských domovov, partnerom projektu Orion Florbal Cup pre vyše 12 000 detí zo základných škôl, v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu v školách. Každoročne v decembri Nestlé podporuje vianočný benefičný koncert združenia Úsmev ako dar, pre deti zo slovenských detských domovov. Nestlé je spoločnosťou, ktorá si dlhodobo uvedomuje, že úspešné podnikanie je udržateľné iba vtedy, keď sa vytvára zdieľaná hodnota, z ktorej má prospech tak samotná firma, ako aj spoločnosť a krajina, kde firma pôsobí. V rámci toho prísne sleduje a znižuje spotrebu energie, vody a emisií skleníkových plynov v prepočte na tonu výrobkov, venuje pozornosť nákupu surovín a materiálov od tuzemských dodávateľov a uskutočňuje u nich aj audity kvality, čím zvyšuje ich vlastnú konkurencieschopnosť na miestnom i zahraničnom trhu.

POZVÁNKA

13/06/13 , ,

Športové majstrovstvá s Nestlé 2013 pre deti z detských domovov vyvrcholia už tento piatok 21. júna 2013 v Bratislave, v športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi (pri Moste Lafranconi), so slávnostným nástupom o 9,00 hod.
Víťazi regionálnych kôl sa tu stretnú, aby si zmerali sily v športových disciplínach, zažili nefalšovanú športovú atmosféru a predviedli svoju zdravú cieľavedomosť.

SPDDD Úsmev ako dar, Únia pracovníkov detských domovov, Nestlé Slovensko a Fórum riaditeľov detských domovov aj tento rok zorganizovali športové majstrovstvá pre deti z detských domovov pod názvom Športové majstrovstvá s Nestlé. Po regionálnych kolách, ako zaslúžené vyústenie vynaloženej námahy, sa úspešní športovci 23. ročníka majstrovstiev zídu v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi, v Bratislave. Súťažiť budú v atletike (beh na 100 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a štafeta), minifutbale a volejbale.
Najlepší z nich budú reprezentovať Slovensko 28. – 30. júna 2013 v Bratislave
na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa budú konať tiež v Bratislave, v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi. Zúčastnené štáty: Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika.

Celoslovenské športové vyvrcholenie v Bratislave nadväzuje na regionálne kolá. V základných kolách sa tohto projektu na Slovensku zúčastnilo viac ako 400 detí z detských domovov. Projekt sa realizoval v 3 jednodňových cykloch – kolách podľa regiónov, ktoré sa konali 1. júna v Detskom domove v Spišských Vlachoch pre deti z východoregiónu, 8. júna v Detskom domove v Hriňovej pre deti zo stredoregiónu a 15. júna v Detskom domove v Štúrove pre deti zo západoregiónu.

,,Deti berú tieto súťaže veľmi vážne a spolu s vychovávateľmi sa na ne zodpovedne pripravovali, aby podali čo najlepší výkon. Najväčšou motiváciou je pre nich možnosť postúpiť z regiónu do celoslovenského kola a odtiaľ na medzinárodné stretnutie. Súťaže rozvíjajú morálno-vôľové vlastnosti detí a upevňujú ich často naštrbené sebavedomie,“ hovorí PhDr. Mária Soboličová, zástupkyňa spoločnosti Úsmev ako dar.

Podujatie je určené pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi, bez rozdielu pohlavia až do 18. roku života. Jedným z hlavných cieľov Športových majstrovstiev s Nestlé je príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnosti. Úsmev ako dar hľadá riešenia, ako skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku ,,… aby každé dieťa malo rodinu.“

,,Majstrovstvá detí z detských domovov nie sú len o športových výkonoch. Prostredníctvom športu sa v deťoch snažíme rozvíjať ich cieľavedomosť a vôľu, ktorú môžu neskôr v živote využiť pri dosahovaní svojich ambícií a snov. Pre ich zdravý psycho-sociálny vývoj je dôležitá skúsenosť ocenenia, povzbudenia a motivácie. Vzhľadom na to, že tieto hodnoty im nie sú sprostredkované zo strany rodičov, vstupujeme do tohto prázdneho priestoru my, aby sme im umožnili mať skúsenosť vlastnej hodnoty. Už tým, že deti prijmú výzvu zúčastniť sa na majstrovstvách, preukážu svoje odhodlanie a oduševnenie. A to nie je málo. Napokon, mottom nášho podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa,“ dodáva Mária Soboličová z Úsmevu.

Generálnym sponzorom podujatia je spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o., ktorá finančne zastrešuje podujatie vo všetkých kolách a mladých športovcov odmeňuje vecnými cenami vo forme sladkostí. Nestlé sa ako dôveryhodná a úspešná spoločnosť delí o svoje úspechy s tými, čo to potrebujú. Už od roku 2003 spolupracuje so spoločnosťou Úsmev ako dar a podporuje rôzne podujatia pre deti z detských domovov.