• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Poradenstvo pre interné účtovné oddelenie

06/02/13 ,

Momentálnym trendom vo svete účtovníctva je outsourcing. Mnoho veľkých spoločností, však už dlhšiu dobu prevádzkuje vlastné interné účtovné oddelenie. To môže mať svoje výhody, predovšetkým v jeho flexibilite a internej komunikácii. Výhody interného účtovné oddelenia, je však možné využívať iba pri správnom nastavení procesov v ňom. Tie výrazne ovplyvňujú jeho konečnú efektivitu, predovšetkým pri veľkých nadnárodných spoločnostiach. Outsourcovať vedenie účtovníctva, je teda z tohto pohľadu výhodnejšie.

Nastavenie účtovného oddelenia

Pre spoločnosti, ktoré už účtovné oddelenie majú, je však samozrejme výhodnejšia jeho optimalizácia, ako prechod na outsourcovanie. Dôležitým prvkom je predovšetkým správne nastavenie účtovného softvéru v súlade s právnymi predpismi v oblasti účtovníctva. Tie sa často menia, preto je nevyhnutné tieto nastavenia kontrolovať.

Outsourcingové spoločnosti v tejto oblasti často poskytujú odborné poradenstvo pri nastavovaní softvéru a implementácii ERP riešení vo firme. Zveriť sa do rúk kvalifikovaných účtovných poradcov sa preto oplatí. Tým vám pomôžu s nastavením obehu účtovných dokladov, procesu ich schvaľovania a nastavenia kontrolných mechanizmov. V rámci služieb väčšinou poskytujú aj dohľad nad celým fungovaním účtovného oddelenia.

Medzinárodné účtovné výkazníctvo

Po zriadení samozného oddelenia by ste nemali zabúdať ani na ďalšie vzdelávania vašich vlastných pracovníkov. To zabezpečí, že vaše účtovné oddelenie bude bežať efektívnejšie a kvalitnejšie, pri menšej participácii outsourcingovej spoločnosti.
Pre spoločnoti ktoré vstupujú na nový zahraničný trh, je poradenstvo v oblasti účtovníctva nevyhnutné. Opäť predovšetkým pri nastavovaní procesov v účtovnom oddelení, ktoré musia rešpektovať miestne zákony a požiadavky. Dôležitou súčastou je aj nastavenie procesu centralizovaného výkazníctva. Pomocou neho budú všetky zahraničné pobočky automaticky pripravovať a odosielať jednotlivé výkazy a implementovať ich do jedného komplexného medzinárodného výkazu. Celý tento proces musí samozrejme prebiehať podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.

Pojmy z ekonomickej terminológie

16/01/13 , , , , , , , ,

Mnohí z nás sú pri práci nútení pracovať s ekonomickými informáciami a priamo sa stretávať s rôznorodými pojmami. Ovládame však základnú terminológiu a význam slov, s ktorými prichádzame do styku? Priblížme si niektoré z nich.

obchodný vestník – je elektronická verzia denníka Ministerstva spravodlivosti, ktorý poskytuje informácie o firmách z Obchodného registra. Ide o nové zápisy, kde sú k dispozícii údaje: názov a sídlo spoločnosti, štatutárne orgány spoločnosti, predmet činnosti, výška základného imania a pod. Ďalej sú tu zachytené: zmeny zápisov (zmeny adresy, zmeny v štatutárnych orgánoch spoločností…), likvidácie a výmazy z Obchodného registra. Okrem informácií z Obchodného registra zverejňuje Obchodný vestník mnohé ďalšie dokumenty: konkurzy a vyrovnania, účtovné závierky spoločností, správy o hospodárení, dražby a predaj majetku, emisné podmienky dlhopisov a.i.

zmluva – alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi.

Dnes už na webe existuje množstvo stránok, ktoré ponúkajú možnosť využiť obchodný vestník k vyhľadaniu potrebných informácií, ale i vzory zmlúv pre prípad, že si nebudete vedieť rady.

Prejdite na obchodný vestník online a vzory zmlúv, kliknutím na podčiarknuté slová <–.