• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Ako na kvalitné preklady a tlmočenie

24/05/16 , , , , , ,

Pri preklade je písaný text písomne prenesený z východiskového jazyka do cieľového. Jedná sa o písomnú fixáciu textu. Z časového hľadiska je teda v prípade neznámych pojmov možné vyhľadávanie a rešeršovanie, ako aj priebežné upravovanie textu prekladu. Odborná spôsobilosť v cudzom a materinskom jazyku, odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti sú pre dobrého prekladateľa pri jeho práci nepostrádateľné. Veľký dôraz  sa kladieme na správnosť a maximálnu zrozumiteľnosť textu v cieľovom jazyku, v prípade špecifickej firemnej terminológie je nevyhnutná konzultácia priamo s expertom pre danú oblasť.

Pri simultánnom tlmočení je ústny prejav rečníka tlmočníkom bezprostredne (simultánne) prenášaný z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Toto sa deje za použitia tlmočníckej techniky (kabínka + slúchadlá v prípade konferenčného tlmočenia, resp. sprievodnej techniky pri sprievodnom tlmočení), alebo bez použitia techniky, keď tlmočník sedí, resp. stojí vedľa alebo za rečníkom a tlmočí mu tichým hlasom do ucha. Takýto druh tlmočenia je označovaný ako šušotáž alebo tlmočenie šepotom a je vhodný pre jedného poslucháča alebo veľmi malú skupinku poslucháčov.

Pri konzekutívnom tlmočení sa tlmočí v prerušovaných sekvenciách alebo po skončení logického celku, resp. celej výpovede. Na rozdiel od simultánneho tlmočenia sa pri tomto druhu tlmočenia jedná o časovo posunutý prenos hovoreného textu.
Keďže osoba tlmočníka zohráva v procese tlmočenia rozhodujúcu úlohu a od jeho tlmočníckeho výkonu závisí kvalita sprostredkovaného obsahu a pozitívny alebo negatívny dojem na poslucháčov, ako aj celkový efekt z podujatia, je našou snahou našim tlmočníkom v predstihu zabezpečiť a poskytnúť dostatok informačných prameňov k téme podujatia. Simultánne tlmočenie si vyžaduje intenzívnu koncentráciu tlmočníka. Musí si vypočuť informácie vo východiskovom jazyku, súbežne ich spracovať a bezprostredne ich v cieľovom jazyku postúpiť v nezmenenej kvalite poslucháčom. Tieto tri kroky – vypočuť, spracovať, postúpiť ďalej – musí tlmočník stihnúť v rovnakom čase s prejavom rečníka. Pri konzekutívnom tlmočení zohrávajú okrem rýchlej analýzy a syntézy hovoreného textu veľkú úlohu aj pamäťové schopnosti tlmočníka. V predstihu zabezpečené informácie, rýchle zorientovanie sa v odbornej tématike a vedomosti v oblasti odbornej a firemnej terminológie zabezpečia zvýšenú kvalitu tlmočníckeho úkonu pri simultánnom ako aj konzekutívnom tlmočení. Profesionalita tlmočníka nespočíva v umení rýchlej improvizácie. Počíta sa s jeho stopercentným výkonom, ktorý musí pôsobiť presvedčivo. A to nesmie byť náhoda. Odborná spôsobilosť tlmočníka, jeho dlhoročné skúsenosti, neustále vzdelávanie a dôsledná príprava vo forme osvojenia si špeciálnych odborných vedomostí a odborných termínov pred každým tlmočníckym úkonom zohrávajú rozhodujúcu úlohu a sú pri výkone tohto povolania nevyhnutnosťou.

Prekladateľské služby nájdete na internetových stránkach

06/11/12 ,

Potrebujete preložiť nejaký dokument, ale nechce sa vám kvôli tomu ísť do kancelárie prekladateľskej agentúry, ktorá možno ani nesídli vo vašom meste? Nezúfajte, máme pre vás jedno riešenie, pri ktorom ani len nemusíte vstať zo stoličky. Na internete totiž pôsobí viacero spoločností, ktoré ponúkajú preklad rôznych dokumentov za veľmi výhodné ceny. Postup je veľmi jednoduchý.

Stačí spoločnosti poslať dokument, ktorý je potrebné preložiť, pričom musíme zadať i jazyk, do ktorého má byť táto listina preložená. Spoločnosť následne vypočíta cenu za preklad a následne už všetko prebehne ako pri bežných obchodných vzťahoch – spoločnosť nám zašle obratom preložený dokument, kým my zašleme peniaze. Prekladanie cez internet sa v súčasnosti veľmi rozmáha, nakoľko sa jedná o skutočne veľmi pohodlný a efektívny spôsob prekladu.

Tieto spoločnosti ponúkajú viaceré varianty prekladov, pričom veľmi dopytované sú úradné preklady, tie často využívajú ľudia, ktorí idú za prácou do zahraničia a potrebujú si so sebou vziať preložené životopisy a ďalšie nutné dokumenty. V prípade dohody ponúkajú tieto spoločnosti často i tlmočenie, tam už je však samozrejme nutnosťou osobné stretnutie, pričom i následný honorár pre tlmočníka si je treba dohodnúť individuálne.