• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Slnečné kolektory

06/04/12 , , , , , ,

Prehlbujúca sa ekonomická kríza, neustály prudký rast cien klasických energií a klimatické zmeny v podobe prírodných katastróf – povodne, prudké teplotné zmeny a výkyvy teplôt – sú jasným signálom, že sme sa dopracovali do zlomovej etapy, ktorá si žiada zásadné riešenie mnohých otázok v záujme udržateľnosti života aj pre budúce generácie.

Pozitívnym príspevok k zhodnocovaniu klasických a využívaniu alternatívnych zdrojov energií predstavujú slnečné kolektorytepelné čerpadlá, ktoré sú zhmotnením intenzívnej snahy a dlhoročného úsilia tímov vedcov, konštruktérov a popredných svetových výrobcov. Svoju filozófiu založili na jednoznačnom závere, že klasické zdroje energií, akými sú ropa, zemný plyn a uhlie, budú v horizonte najbližších desaťročí definitívne vyčerpané. Energiu, ktorú transformujú slnečné kolektory a tepelné čerpadlo na teplo získavajú z bezplatných a zatiaľ časovo nevyčerpateľných alternatívnych zdrojov, ktorými sú slnečné žiarenie, vzduch, zem a podzemná voda. Aké jednoduché, však?

V kontexte uvedeného sa viacero krajín, vrátane Slovenska, iniciatívne zapojilo do zhodnocovania disponibilných zdrojov energií využívaných na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Tieto snahy sa odrazili aj v praxi vrátane legislatívy, ktorá stanovuje povinnosť prakticky všetkých vlastníkov predávaných, kupovaných alebo prenajímaných budov zabezpečiť energetický audit, na základe ktorého vlastník získa energetický certifikát. Energetický certifikát obsahuje údaje o spotrebe energie v konkrétnej budove, dome a o emisiách oxidu uhličitého. Zároveň v grafickej forme zobrazuje, do ktorej energetickej triedy, od A až po G, je budova zaradená. V energetickej triede A sú zaradené budovy, ktoré sú energeticky najhospodárnejšie a tým aj menej nákladné oproti budovám začleneným do tried bližšej ku kategórii G.

Ako ušetriť tepelným čerpadlom a slnečnými kolektormi

05/04/12 , , , , ,

Už piaty rok je v Slovenskej republike platná legislatíva, ktorá nariaďuje povinnosť vystaviť energetický certifikát. Energetický certifikát je dokument, v ktorom sú obsiahnuté hodnotenia a porovnania aktuálnej energetickej účinnosti a emisie oxidu uhličitého s parametrami, ktoré by dom, budova mohli dosiahnuť v budúcnosti. Výpočet dosiahnuteľných hodnôt sa vykonáva odhadom a poskytuje názornú predstavu o energetickej účinnosti a emisiach oxidu uhličitého, ktoré je reálne dosiahnuť po realizácii opatrení na úsporu energie.

K realizácii opatrení na úsporu spotreby energie určite možno zaradiť aj slnečné kolektory. Solárne kolektory sú názorným príkladom v praxi, ako podstatným spôsobom znížiť škodlivé emisie oxidu uhličitého a spotrebu klasických energií. Ide predovšetkým o zemný plyn, uhlie a ropu, ktoré sa využívajú na ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie obytných domov, rodinných domov, administratívnych a výrobných budov.

Ďalším príkladom ako výrazne znížiť Vaše účty za spotrebovanú energiu na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody je tepelné čerpadlo. Toto dômyselné zariadenie je zkonštruované a vyrobené tak, aby získavalo a transformovalo energiu získanú zo zeme, vody, vzduchu na teplo, ktorého cena dramaticky z mesiaca na mesiac stúpa. Navyše, tepelné čerpadlo v letnom období spoľahlivo a zadarmo zabezpečí klimatizáciu miestností a to bez nutnosti investície do nákupu klimatizačnej jednotky.

Niet pochýb, že výroba tepla z alternatívnych zdrojov energie je investične náročná, ale v dlhodobom časovom horizonte sa určite vyplatí. Po niekoľkých rokoch sa nielen vráti, ale začne investorovi zarábať.