• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Na Slovensku sa za 9 mesiacov 2012 vyrobilo 564 961 t papiera a lepenky

03/12/12 , , , , , , , , , , , , , ,

Za prvých deväť mesiacov tohto roka sa na Slovensku zvýšila celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,7 percenta. Od začiatku tohto roku vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 564 961 ton papiera a lepenky, oproti 561 100 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,7 % medziročný pokles, keď vyrobili 417 241 ton týchto papierov. Zvýšila sa však výroba hygienických papierov o 2,2 %, na úroveň 102 495 ton. Baliace a obalové papiere vzrástli až o 10,7 %, na 45 225 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

,,Výroba grafických papierov v podstate stagnovala, resp. mierne klesla. Pri hygienických výrobkoch bol vývoj rôzny. Kým odbyt toaletných papierov klesol o 5,6 percenta, pri vreckovkách sa zvýšil až o 62,1 percenta. Predaj obrúskov zostal nezmenený a kuchynských a priemyselných utierok sa zvýšil o 22,6 percenta. Baliace a obalové papiere tiež zaznamenali 10,7 percentný rast. Odvetvie však čelí neustálemu rastu nákladov, ktoré sa medziročne za tri štvrťroky zvýšili o 9,4 percent a to pri súbežnom poklese spotreby dreva o 4,8 percenta a zberového papiera až o 15,9 percenta. Realizačné ceny sú pritom nedostatočné“, povedal J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za 3 štvrťroky 2012 spracovali spolu 1 796 317 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 47 095 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 17 014 ton. Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR dosiahli za tri štvrťroky tohto roku 682,867 mil. EUR, oproti 620,115 mil. EUR v rovnakom období roku 2011. Firmy ZCPP zamestnávali spolu 2 810 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 152 EUR. Preinvestovali v tomto období 26,2 mil. EUR, čo je nárast o 2,4 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v ZCPP SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.

Tržby firiem ZCPP za 9 mesiacov medziročne vzrástli o 10 %

20/11/12 , , , , , , , , , , , , , ,

Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) sa za tri štvrťroky tohto roku zvýšili o 10,1 percenta, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011. Vzrástli tak z vlaňajších 620,11 mil. EUR na tohtoročných 682,86 mil. EUR. Znížili sa však tržby z exportu a to o 3,5 percenta, zo 519,43 mil. EUR na 501,16 mil. EUR. Export pritom dosiahol 73,39 percentný podiel na celkových tržbách. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.

,,Nerovnomerný vývoj odvetvia pokračuje aj v tomto roku. Neustále rastú náklady, tentoraz za 9 mesiacov roku 2012 medziročne až o 9,4 %. Pokračovali rasty cien vstupov od dreva, cez zberový papier a buničiny, až po energie. Obchodné reťazce stálym tlakom na ceny neumožňujú firmám rýchlo reagovať na zdražovanie vstupov a premietať ich do realizačných cien výrobkov. Úsporné opatrenia domácností aj firiem sa prejavili aj v znížení odbytu toaletného papiera. Zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia na budúci rok a znižovanie kúpnej sily obyvateľstva, nedávajú veľa dôvodov na optimizmus. Navyše celulózovo-papierenské odvetvie je závislé hlavne od exportu a pokračujúca kríza ekonomík mnohých krajín EU obmedzuje priestor na odbyt výrobkov na týchto trhoch“, okomentoval vývoj odvetvia J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP, za 9 mesiacov roku 2012 firmy zväzu zamestnávali spolu 2 810 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 152 EUR. Preinvestovali v tomto období 26,2 mil. EUR, čo je nárast o 2,4 percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina a SHP Harmanec, a. s., Harmanec.

Spracovateľské kapacity zberového papiera sú moderné, rezervy sú v zbere

17/05/12 , , ,

Podľa najnovšieho ,,Programu odpadového hospodárstva pre roky 2011-2016 (POH)“ sú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov, v komodite papier pre rok 2012 a nasledujúce roky 68 %, kým vlani boli 65 %. Slovensko má pre plnenie týchto limitov dostatočnú výrobnú kapacitu i výrobnú rezervu. Časť zberového papiera sa musí pre naplnenie výrobných kapacít spracovateľov i dovážať, ale časť iného sortimentu zberových papierov sa zase vyváža. Pre medzinárodný obchod s touto komoditou totiž neexistujú žiadne prekážky, pretože nejde o nebezpečný odpad.

,,V súčasnosti má Slovensko vybudované rozsiahle a moderné kapacity na materiálové zhodnocovanie zberového papiera. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a. s. V roku 2011 zúžitkovali firmy združené v ZCPP spolu 99 137 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavoval 28 326 ton. Najčastejším materiálovým zhodnocovaním zberového papiera v SR je výroba hygienických papierov a baliacich papierov. Vlani sa v SR znížila výroba hygienického papiera o 5,6 %, na úroveň 134 653 ton oproti 142 709 tonám v roku 2010. V dôsledky výpadku flutingu po uzavretí závodu v Štúrove, vlani poklesol aj sortiment baliacich papierov až o 38,2 %, na úroveň 53 837 ton, z predvlaňajších 87 160 ton“, informoval o tom generálny sekretár Zväzu celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) Juraj Dlhopolček.

Poukázal na to, že hlavným cieľom sektora papiera Recyklačného fondu v roku 2011 bolo rozšíriť separovaný zber, triedenie a úpravu odpadov z papiera a lepenky v obciach a mestách Slovenskej republiky. Hlavný dôraz bol kladený na zvýšenie účinnosti separovaného zberu, na evidenciu, vykazovanie a recykláciu vyseparovanej komodity v celom toku sledovania komodity. Sektor riešil problematiku zabezpečenia dostatočných kapacít pre možnosť recyklácie odpadov z kartonáže a papiera pre vyseparované množstvá z územia SR, pri zachovaní jasného toku a vykazovania recyklácie tohto druhu odpadu pre subjekty zapojené v systéme separácie a úpravy vyseparovaných odpadov z papiera a lepenky.

,,V sektore papiera Recyklačného fondu bolo v roku 2011 vyhovené celkove 17 žiadostiam o dotácie, z toho dve žiadosti boli jednokomoditné. Celková schválená suma v roku 2011 bola 288,46 tis. EUR a z účtu sektora bolo celkovo na už realizované projekty vyplatené 236,88 tis. EUR. V roku 2012 bude fond podporovať zintenzívnenie separovaného zberu papiera v obciach, mestách a zberových spoločnostiach. Podporí aj projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera v existujúcich domácich papierenských podnikoch. Sektor bude aktívne postupovať aj v prípade zavádzania nových BAT technológií, zameraných na úpravu, zhodnotenie a recykláciu papiera a lepenky. Pri zohľadnení finančných a legislatívnych možností sektora, v budúcnosti podporí aj nové projekty zamerané na energetické zhodnotenie papiera, biorafinérie a pod.“, konštatoval J. Dlhopolček.

Firmy ZCPP SR za rok 2011 spracovali spolu 2,51 mil. m³ drevnej hmoty a 99 137 ton zberového papiera. Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa v roku 2011 znížili o 1,7 percenta, z 812,87 milióna EUR v roku 2010 na vlaňajších 799,309 milióna EUR. Export sa zvýšil o 1,3 percenta, zo 668,058 mil. EUR na 676,819 mil. EUR. Vzrástla aj produktivita práce z výroby tovaru na pracovníka o 2,2 %, a to pri poklese stavu zamestnancov o 5,6 %. Kým v roku 2010 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 252 394 EUR, za vlaňajší rok to bolo 257 933 EUR. Koncom roka 2011 zamestnávalo 10 firiem ZCPP SR spolu 2 830 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 143 EUR. Firmy preinvestovali v tomto období 27,933 mil. EUR.

„V roku 2011 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 4,1 percenta. Vlani tak vyrobilo 10 firiem združených v ZCPP SR spolu 748 182 ton papiera a lepenky, oproti 780 356 tonám v roku 2010. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 1,7 % medziročný rast, keď vyrobili 559 692 ton týchto papierov. Oživenie po kríze z roku 2010 mohlo pokračovať aj vo vyrobenej tonáži v roku 2011. Z rozhodnutia akcionára však bola odstavená výroba flutingu v Štúrove, čo vyvolalo pokles výroby v obalových papieroch. Grafické papiere sľubne rástli, ale na domácom odbyte hygienických papierov sa negatívne prejavilo zvýšenie DPH, pokles kúpyschopnosti obyvateľstva, úsporné opatrenia vlády a neprimerané tlaky obchodných reťazcov na ceny. Celé odvetvie navyše čelilo zdražovaniu energií, buničiny a zberového papiera“, doplnil J. Dlhopolček.
Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. K najvýznamnejším projektom, podporeným dotáciami z Recyklačného fondu, patrili doteraz zrealizované projekty v SHP Harmanec, a. s., na zvýšenie kapacity papierenského stroja a zvýšenie spotreby základnej suroviny. Podobne boli podporené projekty Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. na vytvorenie 6 spoločností na triedenie a úpravu zberového papiera. Dôležitá bola aj realizácia 3 projektov v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s. r. o., Žilina. Dotácie dostali aj LUDOPRINT, a. s., Bobot, Harmanec – Kuvert, spol. s r. o., Brezno a SHP SLAVOŠOVCE, a. s., Slavošovce.

SHP Harmanec, a. s. v roku 2011 zhodnotila 42 643 ton zberového papiera

16/05/12 , , ,

V roku 2011 vyrobila spoločnosť SHP Harmanec, a. s., 40 506 ton papierenských výrobkov a spracovala pritom 42 643 ton zberového papiera. Zaznamenala tak za rok 2011 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 57 miliónov eur. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 515 pracovníkov. Informoval o tom výrobno-technický riaditeľ SHP Harmanec Jozef Horák.

,,SHP Harmanec, a. s. je vedúcou spoločnosťou SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group), čo je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. SHP Group patrí do prvej trojky najväčších producentov hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe, zastrešuje 8 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 118 miliónov eur. V troch výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí viac ako 90 tisíc ton papiera“, povedal J. Horák.

Upresnil, že skupina pozostáva zo štyroch výrobných a štyroch obchodných firiem pôsobiacich v šiestich krajinách. Do skupiny SHP Group patria výrobné závody SHP Harmanec, a. s., SHP Slavošovce, a. s., SHP Celex, a. d., Banja Luka v Bosne a Hercegovine a chorvátska spoločnosť SHP Intim-Papir. Obchodnými spoločnosťami skupiny sú SHP Bohemia v Českej republike, SHP Hungaria v Maďarsku, SHP Celje v Slovinsku a SHP Zagreb v Chorvátsku. Najvýznamnejšou obchodnou značkou skupiny SHP Group je značka Harmony.

,,SHP Harmanec je jedným z dvoch najvýznamnejších slovenských zhodnocovateľov zberového papiera, keď ho každoročne spracuje cca 42 tisíc ton. Pritom spracovaním 1000 ton zberového papiera sa ušetrí cca 3 000 ton primárnej suroviny, takže SHP Harmanec ušetrí cca 122 400 ton dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Predstavuje to cca 29 tisíc dospelých ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov rastúcich na ploche okolo 980 hektárov“, vysvetlil J. Horák. Dodal, že spoločnosť v posledných rokoch investuje do komunikácie s konečným spotrebiteľom s cieľom podporiť nákupné zvyklosti smerom k nakupovaniu výrobkov na báze zberového papiera. V tomto roku mení grafický dizajn obalov, ktoré budú obsahom aj grafikou podporovať vnímanie ekologickosti produktov.

Značným environmentálnym prínosom podnikov SHP Group je aj dosahovaný významný vysoký podiel v zhodnocovaní odpadov vznikajúcich v procese výroby hygienických papierov. V spoločnostiach SHP Group sa v roku 2011 podarilo z celkovo vyprodukovaných odpadov dosiahnuť 93,1 %-ný podiel ich zhodnotenia.

V SHP Harmanec sa dosiahol podiel zhodnotenia odpadov z celkovej ročnej produkcie vo výške 92,71 %. Značné zvýšenie podielu sa prejavilo u papierenských kalov vo výške 99,1 % z celkovej ročnej produkcie, ktoré boli zhodnocované hlavne v tehliarskom priemysle, rekultiváciách a pri kompostovaní.

Na modernizáciu kapacít na zvýšenie spracovania zberového papiera v Harmanci prispel aj Recyklačný fond. S jeho podporou sa doteraz zrealizovali 4 projekty za 1,94 milióna EUR. Prvým z nich bola rekonštrukcia papierenského stroja na zvýšenie jeho kapacity, realizovaná v roku 2003, s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške cca 460 tis EUR. Nasledovali rekonštrukcie prípravne látky, zabezpečujúce zvýšenie spotreby zberového papiera ako základnej suroviny, spolu o viac ako 6 500 ton ročne, ktoré boli rozložené do dvoch etáp. Prvá z nich sa realizovala v roku 2006 s dotáciou cca 510 tis. EUR a druhá v roku 2007 a 2008 s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške cca 560 tis. EUR. V roku 2009 spoločnosť SHP Harmanec, a. s., získala dotáciu vo výške 350 tis. EUR na zvýšenie spotreby zberového papiera – III. etapa. Projekt bol ukončený v priebehu mája 2010.

Podporu od Recyklačného fondu dostal v roku 2004 aj projekt realizovaný v spoločnosti SHP Slavošovce, a. s., s dotáciou 60 tis. EUR, na využitie zachytených vlákien pri výrobe papiera. Na realizáciu všetkých spomínaných projektov prispel Recyklačný fond len do zákonom stanovenej výšky, maximálne 30 % z celkových nákladov, zvyšok pokryli firemné zdroje. Zodpovednosť k životnému prostrediu je samozrejmou súčasťou filozofie SHP Harmanec. O stave životného prostredia spoločnosť pravidelne informuje verejnosť i obchodných partnerov prostredníctvom správy uverejnenej na web stránke www.shpgroup.eu.