• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

PR agentúra pôsobiaca na strednom Slovensku

21/05/12 , , , , , ,

Spoločnosť Essence communications, s.r.o. je jedinou PR a komunikačnou agentúrou so sídlom v Banskej Bystrici, so záberom na celé stredné Slovensko.

Essence communications poskytuje služby v oblasti riadenia reputácie a budovania dobrého mena. Svojim klientom poskytuje odborné komunikačné poradenstvo, pomáha pripravovať komunikačné plány, poskytuje školenia a tréningy zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností i media tréningy. Ďalej organizuje workshopy, podujatia, konferencie a team-buildingy.

Poslaním Essence communications je pomáhať klientom prosperovať prostredníctvom dobre vybudovanej komunikácie – či už vo vnútri firmy, alebo v rámci komunikácie firmy navonok. Základom všetkého nie je len komunikácia. Základom všetkého je dobre plánovaná, presne cielená, precízne riadená, zdravo manažovaná a úspešne zvládnutá komunikácia.

Viac informácií na stránke www.essence-com.com.

Beaufort

09/12/11 , , , ,

PR agentúra Beaufort vznikla v roku 2008. Naši zamestnanci majú bohaté skúsenosti z práce v oblasti PR. Našou špecializáciou je produktové public relantions a PR na internete. Agentúra Beaufort vznikla preto, že sme v oblasti Public relations vytvorili metodiku merania výsledkov PR aktivít a to na princípe plánovania a vyhodnocovania ako u mediálnych agentúr. U našich výstupov meriame ich mediálny zásah na vybranú cieľovú skupinu. Na PR trhu sme zatiaľ jedinou agentúrou, ktorá takto garantuje svoje výsledky. Tie sa opierajú o dáta a software spoločnosti Median, ktorá je na trhu s prieskumami uznávanou autoritou.

Svoje služby ponúkame i v Českej republike, kde máme pobočku v  Prahe.

Public relations

PR vnímame ako súbor nástrojov slúžiacich na komunikáciu firmy s médiami a ďalšími cieľovými skupinami. Zjednodušene vzťahy s verejnosťou. Ide o techniky a nástroje, pomocou ktorých inštitúcie alebo firma buduje a udržuje vzťahy so svojím okolím a s verejnosťou. Jedná sa o dlhodobú cieľavedomú činnosť, ktorá by mala mimo iného zaisťovať poskytovanie informácií verejnosti a zároveň získavanie spätnej väzby a ďalších informácií od verejnosti.

V chápaní sa komunikácia s verejnosťou delí na vnútornú a vonkajšiu. Vnútornou sa rozumie najmä komunikácia so zamestnancami firmy, vonkajšou potom so zákazníkmi, dodávateľmi, investormi, komunitou, prípadne celou spoločnosťou.

Prečo PR?

Prostredníctvom PR článkov je možné cieľovej skupine poskytnúť i tie informácie a súvislosti, pre ktoré nie je v klasickej inzercii priestor. Média môžu hrať dôležitú a často dokonca kľúčovú rolu v obchodných vzťahoch. Vďaka tomu, že sa jedná o materiály spracované redakciou a umiestnené na redakčných stranách, čitatelia ich prijímajú ako dôveryhodné. Informácie odovzdávané prostredníctvom PR článkov na redakčných stranách zasahujú i tie osoby z cieľovej skupiny, ktoré majú inak averziu voči reklame. PR komunikácia je cenovo výhodnejšia.

Nástroje PR

Využívame štandardných nástrojov: Tlačové správy – Základným nástrojom komunikácie s médiami sú tlačové správy. Po vybraní vhodných tematík napíšeme niekoľko verzií tlačovej správy, ktoré následne budeme ponúkať redaktorom. Štýl tlačovej správy volíme podľa média, pre ktorú je určená. Všetky tlačové materiály sú komunikované novinárom podľa po schválení klientom. Stretnutie s médiami – Ponúkame novinárom možnosť rozhovoru s klientom k dopredu určenej téme. Zorganizujeme formálne i neformálne stretnutia klienta s novinármi. Ďalšie príležitosti – Budeme ponúkať možnosť účasti v anketách či stálych rubrikách. Zorganizujeme barterovú spoluprácu. Písanie článkov pre média, príprava materiálov -Médium, ktoré prejavia záujem, poskytneme potrebné podkladové materiály vrátane obrazové dokumentácie či pripravíme obsiahlejší článok na téma vzťahujúce sa k uvedenej problematike.