• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Pojmy z ekonomickej terminológie

16/01/13 , , , , , , , ,

Mnohí z nás sú pri práci nútení pracovať s ekonomickými informáciami a priamo sa stretávať s rôznorodými pojmami. Ovládame však základnú terminológiu a význam slov, s ktorými prichádzame do styku? Priblížme si niektoré z nich.

obchodný vestník – je elektronická verzia denníka Ministerstva spravodlivosti, ktorý poskytuje informácie o firmách z Obchodného registra. Ide o nové zápisy, kde sú k dispozícii údaje: názov a sídlo spoločnosti, štatutárne orgány spoločnosti, predmet činnosti, výška základného imania a pod. Ďalej sú tu zachytené: zmeny zápisov (zmeny adresy, zmeny v štatutárnych orgánoch spoločností…), likvidácie a výmazy z Obchodného registra. Okrem informácií z Obchodného registra zverejňuje Obchodný vestník mnohé ďalšie dokumenty: konkurzy a vyrovnania, účtovné závierky spoločností, správy o hospodárení, dražby a predaj majetku, emisné podmienky dlhopisov a.i.

zmluva – alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi.

Dnes už na webe existuje množstvo stránok, ktoré ponúkajú možnosť využiť obchodný vestník k vyhľadaniu potrebných informácií, ale i vzory zmlúv pre prípad, že si nebudete vedieť rady.

Prejdite na obchodný vestník online a vzory zmlúv, kliknutím na podčiarknuté slová <–.