• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Spracovanie odpadového skla v SR nekleslo ani počas krízy pod 60 000 ton

26/09/13 , , , ,

Množstvo zhodnoteného odpadového skla na Slovensku počas 5 rokov trvania hospodárskej krízy kolíše, ale ani raz nekleslo pod úroveň 60 000 ton za rok. Znamená to, že od roku 2002, kedy začal Recyklačný fond podporovať zber a recykláciu odpadového skla, sa úroveň jeho zhodnocovania zvýšila najmenej trikrát, keď v roku 2002 sa ho zhodnotilo iba 18 000 ton. V SR sú v súčasnosti vybudované dostatočné spracovateľské kapacity na odpadové sklo a tak len minimálne množstvá odpadového skla by mali končiť na skládkach tuhého komunálneho odpadu. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

„Triedený zber skla by sa mal zaviesť do roku 2015 vo všetkých obciach na Slovensku. V tom istom roku by sa mala zvýšiť príprava na opätovné použitie a recykláciu skla z odpadu z domácností najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov ročne. Zároveň by sa mala zabezpečiť aj miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov zo skla na úrovni 60 %. Preto cieľom sektora skla Recyklačného fondu je zefektívnenie systému triedeného zberu a recyklácie odpadového skla prostredníctvom cielenej podpory. Tá bude zameraná najmä na budovanie dostatočných kontajnerových kapacít v obciach a mestách, umožňujúcich oddelený triedený zber odpadu z bieleho a farebného skla. Okrem toho, aj obnova a budovanie nových zberných a separačných miest so zvyšovaním ich kapacity a technického vybavenia. Rozvoj triedeného zberu je možný len za aktívnej účasti samospráv a rozhodujúcim prvkom v celom systéme bude aktívne zapojenie verejnosti – občanov. Informačná, osvetová a propagačná činnosť je v tomto systéme nevyhnutná. Treba však vedieť aj to, že triedený zber skla je pre obce stratový,“ konštatoval J. Líška.

Dodal, že v roku 2012 sektor skla podporil 16 žiadostí, na realizáciu ktorých bolo schválených 771,69 tis. EUR. Triedený zber a zhodnotenie odpadov sektor podporil prostriedkami vo výške 487,08 tis. EUR. Z účtu sektora bola v roku 2012 vyplatená suma 190,66 tis. EUR.
Od svojho vzniku, v roku 2002 do augusta 2013, podporil fond spolu 262 projektov v celkovej hodnote 8,2 mil. EUR. Dotácie boli zamerané na podporu triedeného zberu skla, spracovanie odpadového skla, propagáciu, štúdie a informačné systémy. Z celkového počtu projektov bola na 19 jednokomoditných poskytnutá podpora 2,1 mil. EUR a na 243 viackomoditných projektov podpora viac ako 6,1 mil. EUR. Za obdobie 2002 – 08/2013 smeruje viac ako 90 % prostriedkov zo sektora skla Recyklačného fondu do zavedenia a zintenzívnenia triedeného zberu v mestách a obciach, vrátane jeho konečného zhodnotenia.

,,Na Slovensku je najvýznamnejším spracovateľom odpadového skla Vetropack Nemšová, s. r. o., ktorý recykluje hlavne obalové a tabuľové sklo. Recyklačná linka v Nemšovej môže ročne spracovať až 120 000 ton črepov. Spracovávaním špeciálnych skiel (odpadového skla z automobilov, lepených bezpečnostných a tvrdených skiel, skiel s drôtenou vložkou a iných) sa zaoberá Auto Glass Recycling, s. r. o. Trnava, s prevádzkou v Šelpiciach. Ročná kapacita linky tejto spoločnosti je cca 20 000 ton. Odhadom by mala každý rok spracovať 2000-2500 ton autoskiel, zvyšok kapacity má voľný pre iné druhy skla, vrátane možnosti spracovania odpadového skla z triedeného zberu,“ povedal J. Líška.
Medzi najzaujímavejšie podporené projekty zo sektora skla Recyklačného fondu patrí projekt spoločnosti Vetropack Nemšová, s. r. o., podporený sumou 663 878 EUR na výstavbu triediacej linky, ktorá umožnila spracovanie maximálneho množstva vykúpeného skla z triedeného zberu v požadovanej kvalite. Ďalšie podporené projekty sa týkali predovšetkým triedeného zberu v mestách a obciach. Vetropack Nemšová, s. r. o. pri výrobe obalového skla používa odpadové sklo z triedeného zberu v objeme 30 až 80 % a to v závislosti od čistoty vytriedeného skla. Obaly zo skla sú v súčasnosti široko využívané a použité sklo sa dá prakticky neustále recyklovať. Využívanie starých sklenených obalov pri výrobe skla pritom šetrí nielen prírodu sklenená fľaša v prírode zostane takmer 4 tisíc rokov, ale tiež energiu na výrobu nového obalu. Najhodnotnejšie je pre výrobcov číre sklo, lebo sa dá pridávať do všetkých druhov skiel. Recykláciou skla sa ušetrí veľké množstvo elektrickej energie, ale aj vstupné suroviny – piesok, vápenec, živec, ktoré sa tak nemusia ťažiť.

Predpokladaný čistý váhový podiel objemu skla v komunálnom odpade je max. 6 % (zdroj: „Účasť obcí a miest pri zhodnocovaní odpadu“). Tento podiel bol získaný kvalifikovaným odhadom dlhodobého monitorovania na vybraných zberových územiach (5 rokov). Disponibilný objem skla v komunálnom odpade na Slovensku počas posledných 3 rokov je na základe váhového podielu 6 % v priemere 106 000 – 108 000 ton (ide o všetko sklo v KO). Podľa sektora skla Recyklačného fondu je úroveň triedeného zberu a následnej recyklácie odpadového skla okolo 60 % (ide o sklo spracované vo Vetropack Nemšová, s. r. o. a Auto Glass Recycling, s. r. o. Trnava). Predpokladaná miera zhodnotenia vytriedeného odpadového skla by mala do roku 2015 mierne rásť na úroveň cca 70 000 ton/rok.

Hospodárska kríza tvrdo zasiahla aj triedený zber, ktorý vždy bol pre obce stratový. Úlohou Recyklačného fondu preto aj v najbližšej budúcnosti ostáva podporovať mestá a obce príspevkami za vytriedené sklo, ale aj dotáciami na zavedenie a zintenzívnenie triedeného zberu skla. Od roku 2005 má však fond každoročne k dispozícii čoraz nižšie finančné prostriedky, ktoré môže použiť na tento účel. Podľa novely Zákona o odpadoch (č. 733 z roku 2004), neplatia za dovoz inak spoplatnených obalov, obalových materiálov alebo výrobkov balených v takýchto obaloch do Recyklačného fondu tí dovozcovia, ktorí v danom kalendárnom roku splnia limity zhodnotenia alebo recyklácie odpadov z daného druhu obalov, stanovené nariadením Vlády Slovenskej republiky. Ročne tak fondu chýba cca 50 % zdrojov z obdobia pred účinnosťou tohto zákona.

Brantner Poprad vlani vyzbieral 2 163 t druhotných surovín

05/07/12 , , , , , , ,

Brantner Poprad, s. r. o., zabezpečuje pre cca 73 000 občanov mesta Poprad a ďalších obcí z okresu Poprad zber, prepravu a nakladanie s komunálnym odpadom. S prispením občanov za 5 mesiacov tohto roka vyseparovali a na ďalšie zhodnotenie odovzdali 918 t druhotných surovín. Z nich bolo 437,7 t papiera, 307,0 t skla, 119,3 t plastov, 1,0 t VKM, 9,1 t kovových obalov, 0,8 t odpadových olejov a 43,6 t vyradených elektrických a elektronických zariadení.
Za celý rok 2011 pritom vyzbierali a vytriedili 990 t papiera, 722 t skla, 314 t plastov, 11 t VKM, 30 t kovových obalov, 1 t odpadových olejov a približne 95 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Spolu bolo za celý rok 2011 od občanov vyzbieraných 2 163 t druhotných surovín na ďalšie zhodnotenie. Informoval o tom Ondrej Korenko, riaditeľ Brantner Poprad, s. r. o.
Vedúca odboru výstavby mesta Poprad Kristína Horáková k tomu doplnila: ,,Na dobudovanie moderných kapacít na separovaný zber získalo mesto Poprad v roku 2004 dotácie z Recyklačného fondu vo výške 344 403,5 EUR, na projekt „Oddelený zber komunálnych odpadov OZKO“. Finančné prostriedky boli použité na nákup zberových nádob – zvonov, v počte 548 ks. Z týchto prostriedkov bolo zakúpené aj zvozové vozidlo na separovaný odpad. Ostatné finančné prostriedky bolo použité na propagačný materiál. Keďže separovaný zber je finančné náročný, zvyšné zdroje zabezpečilo mesto Poprad a firma Brantner. V rokoch 2006 – 2011 mesto Poprad získalo od Recyklačného fondu finančné príspevky za vyseparované zložky odpadu v celkovej výške 235 248,78 eur. Tieto prostriedky boli použité na činnosti spojené s nakladaním separovaného odpadu a na nákup zberových nádob na separovaný odpad do lokalít mesta, v ktorých ešte neboli umiestnené“.
V súčasnosti, občanmi vyseparované zložky komunálneho odpadu, ako je papier, plast, kovové obaly a sklo, sa zhromažďujú pred bytové domy v určených nádobách – zvonoch, farebne odlíšených. V rodinných domoch sa odpad triedi do farebne rozlíšených plastových vriec. Do modrých vriec sa zbiera papier, do žltých plasty, kovové obaly a VKM a do zelených sklo. Triedením týchto odpadov občania prispievajú k ochrane životného prostredia, k spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov.
,,Zber zabezpečujeme modernou zberovou technikou s univerzálnymi lisovacími nadstavbami, alebo hydraulickými rukami s úložnou plochou a špeciálnymi zbernými nádobami, zvonovými kontajnermi, alebo vrecovým systémom. Vyzbierané druhotné suroviny ďalej triedime, lisujeme, alebo balené dodávame konečným spracovateľom za účelom zhodnotenia. Na území Popradu prevádzkujeme aj Zberné centrum na ul. Ludvíka Svobodu, ktoré slúži všetkým občanom k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Ide predovšetkým o objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad a separovaný zber papiera formou výkupu od občanov. Naša spoločnosť zabezpečuje služby v odpadovom hospodárstve aj pre priemyselných, obchodných a živnostenských partnerov. Na účely zberu, prepravy a nakladania s odpadmi využíva modernú a efektívnu zvozovú techniku, veľkokapacitné kontajnery, lisovacie kontajnery a iné špeciálne zberné nádoby“, uzavrel O. Korenko.

Technické služby Kežmarok úspešne separujú pre širší región

Technické služby, s. r. o., Kežmarok s prispením občanov za 5 mesiacov tohto roka vyseparovali 23 t papiera, 72 t skla, 85 t plastov, 20 t viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), 15 t kovových obalov a 8 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Za celý rok 2011 pritom vyzbierali a vytriedili 50 t papiera, 190 t skla, 220 t plastov, 52 t VKM, 26 t kovových obalov a približne 30 t vyradených elektrických a elektronických zariadení. Informoval o tom riaditeľ Technických služieb, s. r. o. Kežmarok Jozef Krok.
,,Technické služby, s. r. o., Kežmarok boli zapojené do Regionálneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu, ktorý sa realizoval 5 rokov v období 2005-2009. Tento projekt riešil problematiku separovaného zberu v meste Kežmarok a okolitých obciach Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov. Spoločná realizácia separovaného zberu bola a je výhodná, zahŕňa spoločný zvoz, dotrieďovanie a zabezpečenie zhodnocovania vytriedených zložiek z komunálneho odpadu. Projekt bol realizovaný na základe dvoch zmlúv v spolupráci s Recyklačným fondom, ktorý poskytol dotácie v celkovej výške 280 739 EUR. Spolufinancovalo ho aj mesto Kežmarok a Technické služby“, konštatoval J. Krok.
Dodal, že systém separovaného zberu bol navrhnutý a aj sa realizuje s použitím dvoch systémov separovaného zberu odpadu: donáškového systému pomocou zvonových zberných nádob na sídliskách a vrecového systému v rodinných domoch. Do žltých vriec sa dávajú: plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky a drogérie. Do zelených vriec: sklené fľaše, zaváraninové poháre. Do červených vriec: železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápojov, krabice od nápojov. Do modrých vriec: noviny, časopisy, letáky, zošity, papierové krabice, kartón, preložky od vajec, kancelársky papier.
,,Po skončení päťročného obdobia viazanosti projektu, t.j. od roku 2010, sa na regionálnom systéme separovaného zberu komunálneho odpadu, prostredníctvom spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok, zúčastňujú obce: Kežmarok, Abrahámovce, Hradisko, Ľubica, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Vlková, Vlkovce, Vrbov. Realizácia účinného separovaného zberu pre recykláciu a kompostovanie môže perspektívne ušetriť nemalú časť finančných prostriedkov, ktoré obce vynakladajú na zneškodňovanie odpadu. Separovaním jednotlivých zložiek komunálneho odpadu môžu obce a mestá ušetriť poplatky za ich uloženie na skládkach alebo zneškodnenie v spaľovniach, ktoré sa budú neustále zvyšovať. Ďalej získať finančné prostriedky za ich predaj na recykláciu a získať finančný príspevok z Recyklačného fondu za každú tonu surovín odovzdaných na recykláciu“, uzavrel J. Krok.
Recyklačný fond podporil Prešovský kraj sumou 9,28 mil. EUR

Recyklačný fond schválil za 10 a pol roka činnosti, do konca prvého polroka 2012, spolu 14 411 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 158 mil. EUR. Z toho 18,37 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 11 515 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 2 242 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond schválil 13,30 mil. EUR finančných príspevkov. Za prvý polrok 2012 správna rada Recyklačného fondu schválila dotácie pre celkovo 21 projektov v súhrnnej výške 6,99 mil. EUR.

,,S finančnou pomocou fondu sa v roku 2011 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť 212 885 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť 347 393 ton odpadov. Subjekty podporené Recyklačným fondom vlani zozbierali a spracovali 34 915 kusov starých vozidiel. V súvislosti s realizáciou projektov, podporených fondom v roku 2011, dosiahol prírastok vytvorených pracovných miest 47 a od roku 2002 je celkový počet týchto nových miest 1 243 “, informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

Riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška k tomu doplnil: ,,V Prešovskom kraji Recyklačný fond za 10,5 roka svojej existencie (od 01. 01. 2002 do 31. 06. 2012) vyhovel spolu 2 015 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom viac ako 9,79 mil. EUR. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostalo 379 miest a obcí príspevky za takmer 1,82 mil. EUR. Recyklačný fond vyhovel aj 31 žiadostiam o dotácie 18 podnikateľských subjektov, ktorým poskytol takmer 4 mil. EUR. Na projekty 21 obcí uvoľnil fond prostriedky vo výške 3,4 mil. EUR, keď poskytol dotáciu na ich 28 projektov“.

Dodal, že najväčšiu podporu v Prešovskom kraji – spolu vo výške 1,4 mil. EUR, získali projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice. Tie boli zamerané na zber, separáciu a zhodnotenie rôznych odpadov, predovšetkým kovových a na odstraňovanie nežiadúcich povlakov z odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Firma FECUPRAL, s. r. o. Prešov dostala od Recyklačného fondu 432,2 tis. EUR na nadregionálne centrum zberu a separácie odpadov (NCZaSO). Spoločnosť Anna Gajdošová – PROTAN zo Svidníka získala od fondu dotáciu takmer 384,7 tis. EUR na spracovanie starých vozidiel a štvoricu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára EKOL – recyklačné systémy, s. r. o. z Fintíc, kde Recyklačný fond podporil projekty zamerané na zber a zhodnocovanie odpadových olejov čiastkou 220,6 tis. EUR.

V Prešovskom kraji Recyklačný fond doteraz vyhovel 28 žiadostiam od 21 miest, obcí a ich združení o dotácie na projekty. Podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie. Dotácie dostali EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa, mestá Bardejov, Giraltovce, Humenné, Medzilaborce, Poprad, Svidník, Vysoké Tatry, Mestský podnik Spišská Belá, obce Sačurov, Štrba a Torysa, Víťaz, Služba m. p. Stropkov, Technické služby miest Levoča, Prešov, Svit, Kežmarok, Verejnoprospešné služby miest Snina, VPS Vysoké Tatry a Združenie obcí MIKROREGIÓN SEKČOV – TOPĽA.