• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Zelené riasy – inovatívna zelená energia

25/09/14 , ,

Ochrana životného prostredia je dlhodobo ústrednou celosvetovou témou. V súčasnosti sa do popredia z hľadiska znižovania množstva škodlivých emisií dostávajú obnoviteľné zdroje energie a rôzne s tým súvisiace progresívne technológie z oblasti zelenej energetiky. Naša nezisková organizácia Dry Fermentation Biogas v plnej miere podporuje využívanie OZE s cieľom ochrany životného prostredia. Získali sme množstvo cenných skúseností a momentálne pracujeme na výstavbe bioplynovej stanice na suchú fermentáciu biomasy. Veľkým otáznikom pre prevádzkovateľov bioplynových staníc sú vznikajúce organické odpady ako nadbytočný perkolát, CO2, odpadové teplo, ktoré sú nevyužité a pre okolité prostredie nie vždy bezpečné.

Prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu (BioCycle) sme sa rozhodli v spolupráci s maďarským hlavným partnerom projektu EMEK Np. Kft. podporiť šírenie myšlienky spracovania týchto odpadov pomocou zelených rias. Technológia využitia zelených rias ako „požieračov odpadu“ nie je na Slovensku, ani v Maďarsku známa, avšak v svetovom merítku je využívaná napr. ropnými spoločnosťami. Projekt si preto kládol za cieľ vybudovať a následne demonštrovať túto technológiu, ktorá je celosvetovo jednou z najmodernejších a najpozoruhodnejších technológií v oblasti zelenej energetiky, priamo na Slovensku. Jej pozitíva sú nielen v samotnom čistení odpadových vôd, ale aj v následnom využití odumretých zelených rias ako biomasy, resp. ako náhrady bielkovinových kŕmnych zmesí. Projekt sa realizuje na oboch stranách v poľnohospodársky významných regiónoch. V rámci projektu sa uskutočnili konferencie, workshopy, ale aj študijná cesta, ktorých cieľom bolo spoznanie samotnej technológie uzavretého cyklu, práce s riasami ako kultivácia, zber, výber najvhodnejšieho druhu pre danú technológiu, diskusie s odborníkmi, výmena skúseností. Zriadili sme aj webovú stránku www.algaeslovakia.sk, kde záujemcovia môžu nájsť všetky informácie o našich aktivitách.
Výsledkom projektu je jedinečná a na Slovensku unikátna zelená technológia, ktorú sme spoločne vybudovali v Kolárove. Momentálne nás v rámci projektu ešte čaká záverečná konferencia, 30. septembra 2014 v Kolárove, ktorej súčasťou bude aj prezentácia danej technológie. Všetkých záujemcov srdečne očakávame.
implementácia technológie

AZZZ a ZCHFP nesúhlasia, aby výnosy z emisných povoleniek išli na krytie deficitu

09/10/12 , , , , , , , ,

Asociácia zamestnávateľských združení a zväzov (AZZZ) a Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR sa pridávajú k zamestnávateľským zväzom a združeniam, ktoré zásadne nesúhlasia s návrhom ministerstva financií, aby výnosy z dražieb emisných povoleniek boli použité na krytie deficitu štátneho rozpočtu. Takýto návrh nielenže porušuje odporúčania Európskej komisie o nakladaní s výnosmi z emisných povoleniek, ale aj poškodí slovenský priemysel, ktorý tak stratí možnosť financovať týmto spôsobom ekologické projekty. Informoval o tom viceprezident AZZZ a prezident ZCHFP SR Roman Karlubík.

,,Európska komisia odporúča, aby sa do environmentálnych projektov vrátilo aspoň 50 percent emisných výnosov. Takéto rozdelenie podporuje nielen Ministerstvo životného prostredia SR, ale aj Ministerstvo hospodárstva SR. AZZZ a ZCHFP trvajú na takomto štandardnom riešení a protestujú proti ďalším finančným záťažiam kladeným na podniky. Slovenský priemysel už teraz nesie hlavné bremeno konsolidácie verejných financií a ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia už považuje za neúnosné“, konštatoval R. Karlubík.

Dodal, že návrh ministerstva financií nie je v súlade s Európskou schémou obchodovania s emisiami skleníkových plynov, ktorá definuje potrebu použitia financií na také projekty, ktoré povedú k znižovaniu produkcie skleníkových plynov a tým prispejú k zlepšovaniu kvality životného prostredia.

ZCHFP SR reprezentuje 49 členských subjektov z chemického a farmaceutického priemyslu, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. V celom odvetví chémie podniká 182 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V chemickom odvetví na Slovensku k 30. marcu 2012 v týchto firmách pracovalo 36 928 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí, v rámci spracovateľského priemyslu, medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.