• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Angličtina pre samoukov

13/09/11 , , ,

Témy článkov sú volené tak, aby zodpovedali bežným hovorovým situáciám. Text býva zväčša vo forme dialógu, ktorý môže slúžiť ako vzor pre vlastnú konverzáciu. Články sú písané hovorovou angličtinou a obsahujú rad frazeologických väzieb, ktoré vychádzajú z danej situácie a zo slovnej zásoby článku, ako i príklady na gramatické javy preberané v príslušnej lekcii. Výslovnosť vlastných mien z lekcie je uvedená pod textom.
Neznáme výrazy lekcie sú pre lepšiu orientáciu zaradené abecedne. Výslovnosť je vždy uvedená v hranatých zátvorkách.
Dôležité väzby sú zahrňujú frazeologické väzby, spoločenské zvraty a predložkové spojenia príslušnej lekcie, rozšírené o ďalšie príklady.
Výslovnosť a pravopis.
V tejto časti nájdete vysvetlenie týkajúce sa výslovnosti, intonácie, prízvuku ap., ktoré sú vždy spojené s precvičovaním príslušných javov.
Gramatické vysvetlenia sa podávajú tak, aby boli zrozumiteľné i tým, ktorí nemajú teoretické vedomosti o slovenskej gramatike.
Pri každom cvičení je návod a vzor. Prekladové cvičenia sú vypracované v Kľúči. Aj niektoré ťažšie cvičenia, najmä z prvých lekcií, nájdete vypracované v Kľúči.
K učebnici je pripojený Kľúč. V jeho prvej časti nájdete prepis výslovnosti textov 2. – 5. lekcie, slovenské preklady textov prvých ôsmich lekcií, ďalej vypracované niektoré ťažšie cvičenia a všetky preklady do angličtiny. K niektorým lekciám sú pripojené poznámky k textu, ktoré vysvetľujú rozličné zaujímavosti a zvláštnosti anglického jazyka.
V druhej časti Kľúča nájdete prehľad časov a slovesných tvarov, nejdôležitejších nepravidelných slovies, zámen a pravidiel anglického slovosledu, poznámku o významovom rozdieli niektorých podobných slovenských a anglických slov, prehľad britskej a americkej meny, mier a váh, nápisy, abecedný slovník anglicko-slovenský a slovník výslovnosti vlastných mien.

Ako si efektívne osvojiť cudzí jazyk – Callanova metóda !

07/02/11 , ,

Ako sa učiť efektívnejšie jazyk? Najlepšou cestou je zistiť si, aká metóda výučby jazyka by sa Vám najviac hodila. Momentálne na jazykových školách letí novinka v učení jazyka Callanova metóda, ktorá predstavuje nový typ učenia a osvojenia si jazyka. Vynašiel ju Robin Callan počas svojho pobytu v Taliansku, kde pôsobil ako učiteľ angličtiny je vlastne založená na otázkach a odpovediach, pomocou ktorých sa učíte.
Callanova metóda je efektívna a v praxi fungujúca metóda výučby anglického jazyka. Je alternatívou k tradičným prístupom. Vyvíjala sa 15 rokov v Anglicku na Cambridgeskej univerzite pod dohľadom pána Robina Callana.
Existujú dva základné spôsoby výučby jazyka: jeden je prekladaním a výučbou gramatiky a druhý je priamou metódou. Prostredníctvom priamej metódy sa študenti učia myslieť a rozprávať priamo v cudzom jazyku bez prekladu a s výučbou minimálneho množstva gramatiky, prípadne bez memorovania gramatických poučiek. Callanova metóda kombinuje preklad a výučbu gramatiky s priamou metódou, čím vytvára priamu metódu rýchlejšou, jednoduchšou a efektívnejšou.
Možností ako sa dostať k jazyku je viac a ak si trúfate a jazyk je pre Vás už takmer ako materinský, tak prečo si neurobiť certifikát? Najznámejšie sú Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny, ktoré majú celkom päť úrovní :KET (stupeň A2 na stupnici znalostí podľa Rady Európy), PET (B1), FCE (B2),CAE (C1), CPE (C2).