• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Slnečné kolektory

06/04/12 , , , , , ,

Prehlbujúca sa ekonomická kríza, neustály prudký rast cien klasických energií a klimatické zmeny v podobe prírodných katastróf – povodne, prudké teplotné zmeny a výkyvy teplôt – sú jasným signálom, že sme sa dopracovali do zlomovej etapy, ktorá si žiada zásadné riešenie mnohých otázok v záujme udržateľnosti života aj pre budúce generácie.

Pozitívnym príspevok k zhodnocovaniu klasických a využívaniu alternatívnych zdrojov energií predstavujú slnečné kolektorytepelné čerpadlá, ktoré sú zhmotnením intenzívnej snahy a dlhoročného úsilia tímov vedcov, konštruktérov a popredných svetových výrobcov. Svoju filozófiu založili na jednoznačnom závere, že klasické zdroje energií, akými sú ropa, zemný plyn a uhlie, budú v horizonte najbližších desaťročí definitívne vyčerpané. Energiu, ktorú transformujú slnečné kolektory a tepelné čerpadlo na teplo získavajú z bezplatných a zatiaľ časovo nevyčerpateľných alternatívnych zdrojov, ktorými sú slnečné žiarenie, vzduch, zem a podzemná voda. Aké jednoduché, však?

V kontexte uvedeného sa viacero krajín, vrátane Slovenska, iniciatívne zapojilo do zhodnocovania disponibilných zdrojov energií využívaných na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Tieto snahy sa odrazili aj v praxi vrátane legislatívy, ktorá stanovuje povinnosť prakticky všetkých vlastníkov predávaných, kupovaných alebo prenajímaných budov zabezpečiť energetický audit, na základe ktorého vlastník získa energetický certifikát. Energetický certifikát obsahuje údaje o spotrebe energie v konkrétnej budove, dome a o emisiách oxidu uhličitého. Zároveň v grafickej forme zobrazuje, do ktorej energetickej triedy, od A až po G, je budova zaradená. V energetickej triede A sú zaradené budovy, ktoré sú energeticky najhospodárnejšie a tým aj menej nákladné oproti budovám začleneným do tried bližšej ku kategórii G.