• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Nemčina

28/09/16 , , , ,

Určovanie času v nemčine

 

Wie spät ist es ?

 

Koľko je hodín       ?

 

Es ist Mittag, Mitternacht.

 

Je poludnie, polnoc.

 

Ein Uhr.

Jedna hodina.

Ein Uhr zehn.

Jedna hodina a desať minút.

 

In zehn minuten viertel zwei.

 

Za desať minút štvrť na dve.

 

Ein uh funfzehn.

 

Jedna päťnásť.

 

Viertel zwei.

 

Štvrť na dve.

Ein uhr zwanzig.

Jedna hodina dvadsať.

 

Zehn minuten vor halb zwei.

 

Za desať minút pol druhej.

 

Ein uhr dreiβig.

 

Jedna hodina tridsať.

 

Halb zwei.

 

Pol druhej.

 

Zehn minuten vor drei vietel zwei.

 

Za desať minút tri štvrte na dve.

 

In zehn minuten zwei.

 

Za desať minút dve.

Zwei uhr.

 

Dve hodiny.

 

Zehn uhr abends.

 

Desať hodín večer.

Halb eins morgens.

 

Pol jednej ráno.

Ak sa chcete dozvedieť viac z nemčiny, tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu  a kontaktujte sa s lektorom, ktorý učí nemčinu.

 

 

 

 

 

 

 

Modálne slovesá

26/09/16 , , , ,

Modal verbs – Modálne slovesá

Both English and Slovak have modal verbs, i.e, verbs which express the modal circumstances concerning the verb that follows. i. e. whether it is a voluntary action, an indispensabblity or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak has that following modal verbs.

Chcieť – to want : chce študovať

Smieť – to be allowed/ permitted : smie fajčiť

Môcť – to be allowed : môžem pracovať

-to be willing: môžem ti pomôcť

Musieť- to have to : musia čítať

Vedieť – to be aware of, to know : viem, kde je

-to be able to: vedia spievať

 

Chcieť                                 smieť                     môcť                    musieť                vedieť

(I) chcem                            smiem                  môžem                 musím                viem

(You )chceš                        smieš                    môžeš                   musíš                 vieš

(He ) chce                           smie                      môže                    musí                   vie

(we) chceme                     smieme                môžeme              musíme              vieme

(you, pl) chcete                 smiete                  môžete                musíte                 viete

(they) chcú                         smú                      môžu                     musia                  vedia

 

If you want to learn more from Slovak language just have a look at my website http://www.filip-en.eu and contact me.

 

 

 

 

 

Anglické frázové slovesá

25/09/16 , , , ,

Frázové slovesá a ich význam vo vete

Tento článok vás zoznámi s frázovými slovesami a ukážeme si aj čo vo vetách znamenajú.

Be about to leave  chystať sa

I am just about to leave.      Práve sa chystá odísť.

Be back  vrátiť sa

I ´ll be back  at 9 o´clock.   Vrátim sa o deviatej.

Be up  byť hore

Peter isn´t up yet, he is still in bed. Peter ešte niečo je hore je stále v posteli.

Run into vraziť do

I ran into  Charlie on my way here.  Na ceste som narazil do Charlieho.

Get together stretnúť sa

Let´s get together for beer sometime next week.  Čo keby sme išli niekedy na pivo na budúci týždeň.

Hang out pravidelne niekam chodievať

Where do you normally hang out ?    Kam obvykle chodíš ?

Look after starať sa o

Some parents don´t look after their children. Niektorí rodičia sa nestarajú o svoje deti.

Look for hľadať

I am looking for my glasses. Hľadám svoje  okuliare.

Look forward to  tešiť sa na

I look forward to hearing from you. Teším sa, že som vás počul.

Work for someone pracovať pre niekoho

I work for the government . Pracujem pre vládu.

Work in a place  pracovať kde

I work in a large department.  Pracujem  na veľkom oddelení.

Work on something pracovať na niečom

I work on inventing new forms for you to fill in.  Pracujem na nových formulároch, aby ste mali čo vyplňovať.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac z anglického jazyka alebo sa ho aj naučiť tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

 

Anglické slovesá

24/09/16 , , , ,

Nepravidelné anglické slovesá

Dnes sa pozrieme na nepravidelné slovesá v angličtine, neprejdeme si ich všetky ale vytvoríme si mini zoznam.

Neurčitok                                                  minulý čas                               minulé príčastie

Become     stať sa                                      became                                     become

Begin         začať                                         began                                        begun

Break         zlomiť                                       broke                                         broken

Bring         priniesť                                     brought                                      brought

Build          stavať                                       built                                             built

Buy            kúpiť                                         bought                                         bought

Catch         chytiť                                        caught                                         caught

Choose      vybrať                                      chose                                           chosen

Come         prísť                                          came                                           come

Cost            stáť o cene                              cost                                              cost

Cut             krájať                                         cut                                                cut

Do              robiť                                           did                                                done

Drink          piť                                              drank                                            drunk

Drive          riadiť auto                                drove                                            driven

Eat             jesť                                              ate                                                eaten

Fall            padať                                           fell                                                fallen

Feel           cítiť                                              felt                                                felt

 

Ak sa chcete dozvedieť viac z angličtiny tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

Rozbor básne

23/09/16 , , , ,

Výklad básne

Predstavte si že máte túto báseň pred sebou a spolu si ju teraz rozoberieme dopodrobna.

Milan Rúfus : Kontemplácia

(Ľuďom, ktorých mám rád)

Kompozícia

Formálne signály

Nadpis- kontemplácia – rozjímanie

Ľuďom, ktorých mám rád – adresuje známym ľuďom, ktorý ho pochopia

Báseň nemá rytmus ale graduje až do konca

Celá báseň je bez viazaného rýmu, v určitých častiach sú náznaky viazaného rýmu, záver je v striedavom rýme.

Na začiatku vyčlenené slovo : Vek – uvádza  tematický celok 1. časti básne.

Básnik používa presah

 

Tematické signály

Autor vo viacerých častiach používa rozkazovací spôsob

Báseň je vnútorným dialógom autora

 

Jazykové prostriedky

Inverzia : ohňom veselým

Epiteton : stádo zahnané

Metafora : vek chvíľkou preťatý

Personifikácia : vomne duša zvracia

Prirovnanie : jak more Mojžišovo

Anafora :

To nie je báseň

to je výron krvi.

To nie sú slová

to vo mne duša zvracia.

Epifora : Znej !

Búrkou zvuč a znej !

Epizeuxa : dní, dní

Anastrofa : nuž, ústa, spievajte

Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove

 

Ak sa chcete dozvedieť viac či už literatúry alebo aj slovenčiny tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu  a kontaktujte ma.